Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca
Adresa školyM. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca
Telefón+421-4334174
E-mailzsstefanikacadca@gmail.com
WWW stránkahttps://zsstefanikacadca.edupage.org

Základná škola, M. R. Štefánika 2007, 022 01  Čadca

 

 

S p r á v a
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
 v Základnej škole, M. R. Štefánika 2007, 022 01  Čadca
za školský rok 2022/2023

 

 

Predkladá:

Mgr. Katarína Materanková
riaditeľka ZŠ

           

                                                                       Prerokované v PR školy dňa:    04.09.2023

 

                                                                       Prerokované v rade školy dňa:  18.09.2023

 

 

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Mestu Čadca
s c h v á l i ť      n e s c h v á l i ť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ, M. R. Štefánika 2007, 022 01  Čadca za školský rok 2022/2023


                                                                       ..................................................................................................................
                                                                                        Mgr. Zdenka Kubišová
                                                                                          predseda Rady školy
                                                                       pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007, 022 01  Čadca

 

 

                                                                       Stanovisko zriaďovateľa:

 

Mesto Čadca
s c h v a ľ u j e      n e s c h v a ľ u j e
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ, M. R. Štefánika 2007, 022 01  Čadca  za školský rok 2022/2023

 

 

          
...............................................................................................................

   za zriaďovateľa

 

Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy

za školský rok 2022/2023

 

 

 

Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca

 

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2022/2023

 

 

1. Základné informácie

 

 

A. Údaje o škole

 

 

Názov školy:               Základná škola          

Adresa:                       M. R. Štefánika 2007

                                    022 01 Čadca

Telefónne čísla:         O41 / 433 41 73-4, 0905342756

Webové sídlo:             https://zsstefanikacadca.edupage.org/

Elektronická pošta:    zsstefanikacadca@gmail.com

Súčasti školy:             školský klub detí

                                    školská jedáleň

Riaditeľka školy:       Mgr. Katarína Materanková 

Zástup. riad. školy:    Mgr. Ivana Jurgová / pre I. stupeň

                                    Mgr. Miroslava Janešíková / pre II. stupeň (do 31.07.2023)

                                    Mgr. Bernard Kyzek / pre II. stupeň (od 01.08.2023)

 

Rada školy:               

- za pedagogických zamestnancov:   Mgr. Zdenka Kubišová – predseda

                                                           Mgr. Mariana Drndová – podpredseda

- za nepedagogických zamestnancov: Pavol Beleščák

- za rodičov žiakov školy:                  Mgr. Lucia Machovčáková, Iveta Padychová,

                                                           Mgr. Alena Pawlusová, Michaela Suchoňová

- zástupcovia delegovaní MÚ:           Ing. Milan Gura, Juraj Vrba,

                                                           Mgr. Martin Klimek, JUDr. Peter Strapáč, PhD.     

Elektronická pošta:    radaskolyzareccadca@gmail.com

 

B. Údaje o zriaďovateľovi

 

Zriaďovateľ školy:    Mesto Čadca

Adresa:                       Námestie slobody 30

022 01 Čadca

Telefónne čísla:         041 / 433 23 02

Webové sídlo:             www.mestocadca.sk

Elektronická pošta:    sekretariat@mestocadca.sk              

C. Informácie o činnosti rady školy

 

 

 

Rada školy pri Základnej škole, Čadca - M. R. Štefánika bola ustanovená v zmysle     § 24 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 14.10.2020      na funkčné obdobie 4 rokov.

Rada školy je iniciatívnym a  poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Má vydaný štatút rady školy, ktorým sa riadi.

 

Plán práce rady školy bol v súlade s platným Štatútom rady školy pri ZŠ, M. R. Štefánika. V školskom roku 2022/2023 boli naplánované štyri stretnutia v mesiacoch september, február, apríl a jún.

Všetky naplánované stretnutia sa uskutočnili. Jednotlivé body programu stretnutí boli prejednané, preštudované a všetky podklady zobrali členovia rady školy na vedomie.

    

     Dňa 21.09.2022 rada školy schválila konsolidované znenie Školského vzdelávacieho programu, bola oboznámená s umiestnením žiakov 9. ročníka na stredné školy a bola informovaná o opravných skúškach.

 

     Dňa 22.02.2023 boli členovia rady školy informovaní o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za prvý polrok školského roka 2022/2023, oboznámili sa s rozpočtom školy na rok 2023 a zároveň sa oboznámili s čerpaním rozpočtu v roku 2022, diskutovali o možnostiach šetrenia financií a ich získavania z iných zdrojov a tiež hovorili o možnostiach využitia priestorov školy, o aktivitách školy a o projektoch, do ktorých je školy zapojená.

 

      Dňa 25.04.2023 bola rada školy informovaná o zápise detí do prvého ročníka, o činnosti špeciálneho pedagóga a odborných asistentov a schválila Výročnú členskú správu za rok 2022.

 

       Posledné stretnutie členov rady školy bolo dňa 21.06.2023, na ktorom sa oboznámili s organizáciou školského roka 2023/2024, zhodnotili plnenie koncepčného zámeru školy a boli informovaní o nákupe učebných pomôcok a o ich finančnej hodnote.

 

       Spolupráca s členmi rady školy bola v školskom roku 2022/2023 prínosná, naďalej sa bude rozvíjať v prospech školy ako celku, v prospech žiakov i v prospech rodičov. Dobrá spolupráca je základom úspešného fungovania celej školy.

 

 

 

 

D. Počet žiakov
 

V školskom roku 2022/2023 bol k 15. septembru 2022 počet žiakov školy 417, z toho 221 dievčat a 196 chlapcov. Počet žiakov v školskom klube detí  bol 118.

 

 

k 15. septembru 2022

k 31. augustu 2022

1.A

23

21

1.B              

23

23

1. ročník

46

44

2.A

19

19

2.B

20

20

2. ročník

39

39

3.A

18

18

3.B

17

16

3.C

17

17

3. ročník

52

51

4.A

21

20

4.B

24

24

4. ročník

45

44

I.                   stupeň   

182

178

5.A

17

18

5.B

19

19

5.C

18

17

5. ročník

54

54

6.A

22

22

6.B

20

19

6. ročník

42

41

7.A

23

24

7.B

23

24

7. ročník

46

48

8.A

20

20

8.B

19

19

8. ročník

39

39

9.A

17

17

9.B

20

20

9.C

17

17

9. ročník

54

54

II.                stupeň

235

236

Počet žiakov

417

414

Počet tried

21

21

Priem. počet žiakov v triede

19,85

19,71

Počet integrovaných žiakov-ŠVVP

34 – 9/I.st. a 25/II.st.

37 – 12/I.st. a 25/II.st.

Počet žiakov v ŠKD

118

103

Počet oddelení ŠKD

5

5

Priem počet žiakov v oddelení

23,6

20,6

      ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby;          ŠKD – školský klub detí

 

Zmeny v počtoch žiakov ZŠ nastali v priebehu školského roku prestupom na základe žiadostí zákonných zástupcov, tiež v 2. polroku nástupom žiakov z Ukrajiny (2) a žiačky z Gruzínska (1).

 

 

 

E. Počet zamestnancov

 

V školskom roku 2022/2023 bol počet zamestnancov 62 z toho 42 pedagogických (29 učiteľov, 5 vychovávateliek ŠKD, 7 asistentiek učiteľa, 1 ŠŠP) a 20 nepedagogických.

Niektorí pedagogickí zamestnanci mali skrátené alebo kombinované úväzky. 

 

 

F. Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačné predpoklady, boli kvalifikovaní. Pedagogickí zamestnanci mali na výkon pedagogickej činnosti splnené kvalifikačné predpoklady pre kategórie, v ktorých boli zaradení (učiteľ, vychovávateľ, asistent učiteľa, školský špeciálny pedagóg). Z učiteľov bolo zaradených v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec 6, pedagogický zamestnanec s I. atestáciou 10 a pedagogický zamestnanec s II. atestáciou 13. V ŠKD boli vychovávateľky zaradené v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec 2 a pedagogický zamestnanec s I. atestáciou 3.

ŠŠP bola zaradená do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Asistentky učiteľa boli zaradené do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (7).

 

Odbornosť vyučovania

 

Č.

Predmet

Počet hodín celkom

Počet kvalif. odučených

% kvalif. odučených

1.

1. – 4. ročník sumáre

228

217

95,17

2.

Jazyk slovenský

58

58

100

3.

Jazyk anglický

54

46

85,19

4.

Jazyk nemecký

12

0

0

5.

Jazyk ruský

10

10

100

6.

Občianska náuka

9

9

100

7.

Dejepis

18

18

100

8.

Geografia

15

15

100

9.

Matematika

60

45

75

10.

Fyzika

13

13

100

11.

Chémia

11

11

100

12.

Biológia

17

12

70,58

13.

Telesná a športová výchova

26

22

84,61

14.

Výtvarná výchova

17

17

100

15.

Hudobná výchova

9

5

71,42

16.

 Etická výchova

1

1

100

17.

Náboženská výchova

14

14

100

18.

Technika

14

10

71,43

19.

Informatika

11

7

63,63

20.

Regionálna výchova

2

2

100

21.

Tvorivé čítanie a písanie

7

7

100

22.

Príprava jedál a stolovanie

2

0

0

23.

Netradičné športy

2

2

100

 

 

610

541

88,68

 

 

G.  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

 

 

a)Aktivity školy

 

V priebehu školského roku sa žiaci zúčastnili v rámci vyučovania ale i mimo neho rôznych výchovných akcií, exkurzií, výletov a podujatí:

    

 • v jesennom období absolvovalo niekoľko ročníkov exkurzie – žiaci 6.ročníka navštívili mestá Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Martin, žiaci 7.ročníka boli na exkurzii v Prietrži a v Brezovej pod Bradlom, žiaci 8.ročníka videli Mošovce, Banskú Bystricu a Tajov – tieto exkurzie boli organizované v rámci predmetov SJL, DEJ, VYV a HUV. Exkurzie sa zúčastnili aj žiaci 3.ročníka a navštívili Budatínsky hrad a tiež Vodné dielo Žilina,

na jar to boli tieto exkurzie - KYSUCKÁ HVEZDÁREŇ

Dnes štvrtáci objavovali vesmír v Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste. Cestou vlakom sa pokochali pohľadom na Kysuckú vrchovinu. V hvezdárni sa dozvedeli nové fakty aj domnienky o vesmíre, a zakúpili zaujímavé suveníry,

ôsmaci v rámci literárnej exkurzie navštívili Ružomberok a Liptovský Mikuláš,

žiaci 5. ročníka navštívili rozprávkovú dedinu HABAKUKY v Donovaloch, ktorú tvoria domčeky v štýle ľudovo-fantazijnej architektúry, videli originálnu rozprávkovú architektúru, interaktívne divadelné predstavenia a ukážky ľudových remesiel,

žiaci zo 6.A navštívili Trenčín - pozreli si Trenčiansky hrad, prešli sa po centre a plavili sa na dračích lodiach,

naši druháci zavítali do skanzenu vo Vychylovke, previezli sa vláčikom a milá pani sprievodkyňa ich previedla skanzenom a porozprávala veľa zaujímavostí zo života našich predkov. V závere prehliadky si zakúpili pekné suveníry, ktoré im budú pripomínať výlet,

Výlet na Trojmedzie – 4.ročník, návšteva 3 štátov v jeden deň. Turistika pre naše športovo založené telá bola nenáročná, ešte sme si poriadne zacvičili aj na posilňovacích strojoch. Cesta vlakom, zmrzlina, nákupy, fontána, spev – všetko sme si užili dosýta,

ôsmaci a žiaci zo 6.B sa schladili v Harmaneckej jaskyni,

dňa 8.6.2023 sa žiaci siedmeho ročníka vypravili na dobrodružnú cestu do nášho hlavného mesta, spoznávali históriu a súčasnosť Bratislavy, v popoludňajších hodinách navštívili svetovú výstavu Cosmos Discovery, ktorá mapuje pilotované lety do vesmíru od ich počiatkov až po súčasné aj plánované misie, pozreli si originálne artefakty, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet, v interaktívnom Cosmos-campe si vyskúšali náročný výcvik kozmonautov aj najmodernejšie 3D technológie,

 

 

 •  09. 09. 2022 sme si so žiakmi pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pútavú prednášku  pre deti 4. - 9. roč. si pripravila p.uč. Kulichová v hale školy,
 • v dňoch 20.9. – 21.9. 2022 sa na našej škole uskutočnila zbierka BIELA PASTELKA, ktorú každoročne vyhlasuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Naša škola prispela čiastkou 190,60 €.
 • pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2022 vyučujúce anglického, nemeckého a ruského jazyka pripravili a uskutočnili aktivity, prebiehajúce celý týždeň (26.09.-30.09.2022), ktorými sme si pripomenuli tento deň,
 • od 26.09.2022 prebiehal v našej škole Európsky týždeň športu - Skáčem, skáčeš, skáčeme, žiaci od 1. až po 9. ročník počas hodín TSV skákali cez švihadlo a celkovo urobili 47 596 preskokov , zároveň sa uskutočnil zápas chlapcov v basketbale a zápas dievčat vo vybíjanej,
 • 30.09.2022 sa na spestrenie vyučovacieho dňa uskutočnil na I.stupni tematický deň - Dáždnikový deň – tvorivé aktivity s dáždnikmi na spríjemnenie sychravého počasia,
 •  V ten istý deň 30. 09. 2022 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili festivalu vedy  Európska noc výskumníkov konanej pod záštitou piatich slovenských univerzít,
 • 07.10.2022 sa uskutočnili Jesenné cvičenia v prírode pre žiakov 1.–4.ročníka a Účelové cvičenia pre žiakov 5.-9.ročníka,
 • 07.10. 2022 sa 1.-2.ročník  zúčastnil v spolupráci s Mestskou políciou výchovného pobytu na dopravnom ihrisku,
 • aj tento rok sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, žiaci na hodinách VYV a CPT pracovali na záložkách, ktoré sme odoslali do partnerskej školy v Chminianskych Jakubovanoch
 • október – „Mesiac úcty k starším“, počas ktorého žiaci 3. a 4. ročníka tvorili reálne pozdravy starým rodičom, písali im pohľadnice a v tematických debatách spomínali na milé zážitky so svojimi prarodičmi
 • v týždni od 10.10.-14.10.2022 žiaci 4.ročníka absolvovali Školu v prírode v Terchovej. Štvrtáci absolvovali jesennú školu v prírode v prostredí Malej Fatry.  V pondelok navštívili Mini Zoo pri hoteli Zbojník a zoznámili sa s animátormi. V utorok sa vydali hľadať rodný dom Juraja Jánošíka do neďalekej osady, na pamiatku si odniesli vlastnoručne vyrazenú mincu s podobizňou legendárneho zbojníka. V stredu ich cez Tiesňavy povozil Terchovský vláčik. Odvahu si vyskúšali na rozhľadni Terchovské srdce. Vo štvrtok sa vydali na sever hľadať Zvonicu u Marunov. V piatok spoznali históriu a krásy Oravského hradu. Zo školy v prírode sa vrátili plní skvelých zážitkov,
 • v tom istom týždni od 10.10.-14.10.2022 sa na škole uskutočnil zber papiera, v ktorom sa vyzbieralo 4 520 kg,
 • 14. 10. 2022 -  Dominik Klimek, náš bývalý žiak a úspešný reprezentant vo workoute, navštívil ôsmakov na hodine TSV. Najskôr im porozprával o 5 krokoch k úspechu a potom ukázal zopár workoutových zostáv, ktoré si vyskúšali aj naši chlapci. Bola to veľmi zaujímavá hodina a budeme potešení, ak nás Dominik opäť navštívi,
 • od 17.10. do 21.10. 2022 prebiehal na škole „Zdravý farebný týždeň“, kde sa spájali farby so zdravou výživou,
 • v októbri sme sa zapojili do testovania pohybové predpoklady našich prvákov a tretiakov, ktorí boli veľmi šikovní, snaživí a obratní,
 • 21.10.2022 sa v našej škole uskutočnili „Jesenné slávnosti“, žiaci predvádzali svoju tvorbu a kreativitu pri jesenných výrobkoch a pripomínali si kysucké zvyky tohot jesenného obdobia,
 •  17.10.2022 v Čadci sa opäť zastavil protidrogový vlak Revolution train, ktorý sa teší veľkej popularite v okolitých krajinách. V šiestich vagónoch boli pripravené nebezpečné miesta, napríklad autohavária, bar, stará továreň či vyšetrovňa.  Deti sedeli v kinosále a sledovali filmový príbeh mladých ľudí, ktorých život ovplyvnili drogy. Po skončení každej časti sa plátno zdvihlo a deti vstúpili do vagóna, kde bola reálne zobrazená scéna z filmu. Žiaci odchádzali s jedinečnými pocitmi, ktoré v nich zanechala táto interaktívna prednáška,
 •  V rámci Medzinárodného dňa proti drogám a v spolupráci s mestskou políciou sa naši žiaci zúčastnili na aktivite Živé knižnice, na ktorej besedovali s abstinujúcimi závislými,
 • 11.11.2022 sa jedna trieda 9. ročníka zúčastnila na pietnom akte v parku zmierenia pri príležitosti konca prvej svetovej vojny, tento deň je pripomínaný ako Deň veteránov,
 • 16.11.2022 sme sa aj my zapojili do 9. ročníka Bubnovačky ,,Aby bolo deti lepšie počuť" pri príležitosti 19. novembra - Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, ktorý sa uskutočnil pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Myšlienkou Bubnovačky je, aby bolo deti dobre počuť. Práve preto deti bubnovali na všetkom, čo dáva priestor na vybubnovanie čo najväčšieho hluku. Spoločne sme bubnovali, čo nám „ruky a nohy stačili“ a ukázali sme všetkým, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité!
 • 21.11.2022- 02.12.2022 na škole prebiehala zbierka darčekov pre seniorov v CSS Žarec a DSS Horelica. Srdečne všetkým ďakujeme za množstvo potrebných vecí, ktoré spríjemnia starčekom a starenkám nielen vianočné sviatky, ale si aj uvedomia, že stále existuje mnoho ľudí, ktorí vedia pomôcť iným v ťažkých životných chvíľach. Naše deti pre nich vytvorili aj darčeky, na ktoré vlastnoručne napísali úprimné slová povzbudenia a srdečných želaní.
 • v rámci tematických dní prebehol „Pyžamový deň“ (22.11.2022), „Mikulášsky deň“ (05.12.2022), „Deň zábavných okuliarov“(27.01.2023),
 • v priebehu celého školského roka  žiaci prvého stupňa pravidelne navštevovali Kysuckú knižnicu, kde sa im venovali pani knihovníčky, pripravovali pre nich rôzne aktivity, besedy, žiaci vypožičiavali knihy
 • v priebehu mesiaca november sa žiaci našej školy zúčastnili aj hlasovania ankety Detský čin roka,
 • od októbra 2022 prebiehala spolupráca s Kericom, tento rok nás navštevovala Diana z Estónska,
 • v predvianočnom čase sa žiaci našej školy zúčastnili podujatia „Vianoce v meste“ a kultúrneho predstavenia v Dome kultúry „Vianoce s Kelčovanom“,
 • 16.12.2022 ožili v našej škole počas Vianočných workshopoch remeslá, vôňa ihličia, domáceho chleba, vianočky, vianočných oblátok, perníkov a včelieho vosku vyvolala tú správnu sviatočnú atmosféru. Potešili sme sa pohľadom na krásne ručné výrobky z drôtu, vianočné ikebany, háčkované i papierové ozdoby na vianočný stromček. Žiaci si vyskúšali techniky ako dekupáž, bodkovaná mandala a origami. Všetci prežili krásny a pokojný predvianočný podvečer,
 • 22.12.2022 sa uskutočnili v hale školy „Vianočné trhy“, kde sa prezentovali žiaci našej školy a ich rodičia vlastnou tvorbou a výrobou vianočných dekorácií,
 • žiaci 9. ročníka zorganizovali počas školských vianočných trhoch zbierku „Pre Adelku“, žiačku 9.B triedy, ktorá je vážne chorá a v tomto vianočnom čase tak vyjadriť spolupatričnosť, lásku a pomoc,
 •  po dvojročnej prestávke sa 21.12.2022 v Mestskej plavárni v Čadci uskutočnila 24-hodinová plavecká štafeta. Zapojilo sa aj veľa žiakov z našej školy. Jakub Pastva a Filip Čenták zaplávali úctyhodných 13 kilometrov. Celkovo naši plavci zaplávali takmer 104 km,
 • 27.1. 1945 bol oslobodený vyhladzovací tábor Auchwitz-Birkenau. To, čo v ňom vojaci našli im spôsobovalo nevoľnosť ešte dlhé roky. Ľudstvo nesmie na tieto hrôzy zabudnúť, inak sa, napriek existencii desiatok tisíc priamych svedectiev a dôkazov, budú šíriť klamstvá skryté za „iný názor“.Vo svete už niekoľko rokov existuje iniciatíva #WeRemember - Spomíname a nezabúdame. Každoročne sa s týmto nápisom odfotia známi ľudia - športovci, umelci, politici a aj my všetci – bežní občania, ktorí súhlasíme s mottom iniciatívy – Učme sa z minulosti, aby sme ochránili budúcnosť. Tento rok sa do tejto iniciatívy zapájajú aj žiaci našej školy.
 • 30.01.2023 Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy. Žiaci 2. - 4. ročníka ukázali svoj talent a jazykové zručnosti,
 • dňa 31.1. v 4.A; 4.B triede a 3.2. v 5.A; 5.C triede prebiehala v škole prednáška Ovocie a zelenina, realizovaná v rámci projektu Viem, čo zjem?, ktorého cieľom je motivovať žiakov k vyváženemu životnému štýlu. V prednáške pracovníčky z RÚVZ v Čadci žiakom priblížili, prečo je dôležité mať vo svojom jedálnom lístku dostatok ovocia a zeleniny. Dozvedeli sa, ako by mal vyzerať zdravý tanier, kedy počas dňa by mali konzumovať ovocie a kedy zeleninu,
 • 07.02.2023 fašiangy v ŠKD, prebiehala zábava, tanec v maskách a ich vyhodnotenie,
 • 09.02.2023 sa konal fašiangový ples pre žiakov druhého stupňa,
 • 21.02.2023 to boli fašiangové slávnosti pre žiakov prvého stupňa,
 • od 13.02. do 17.02.2023 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre žiakov deviateho ročníka na Makove, žiaci si výcvik naplno užili, zdokonalili sa v technike lyžovania aj v technike padania,
 • 17.02.2023 "Tvoja správna voľba", touto témou sa zaoberali naši štvrtáci, ktorí navštívili priestory Policajného zboru v Čadci. Žiaci sa prostredníctvom interaktívnej tvorivej dielne dozvedeli o prevencii kriminality,
 • 07.03.2023 sa deviataci  učili, ako podať prvú pomoc pod odborným dohľadom školiteľov,
 • 09.03.2023 prežili naši prváci výnimočný deň - slávnostné imatrikulácie. Obe triedy predviedli krásny program - zarecitovali básničky, zaspievali piesne a ukázali rodičom, že sa naučili čítať a počítať. Dokázali, že sú hodní titulu žiak ZŠ, a preto ich kráľovná pasovala za riadnych žiakov našej školy,
 • 13.03.-17.03.2023 týždeň hlasného čítania, starší žiaci, štvrtáci, predviedli čitateľské majstrovstvo druhákom - predstavili im knihy, ktoré čítajú. Druháci zase čítali z kníh prvákom a nakoniec im zaspievali rozprávkovú pieseň z časopisu Maxík. Tretiaci každý deň prečítali 1 stranu z rozprávkovej knihy svojim spolužiakom. Čitateľské aktivity sa v tomto týždni zakončili Rozprávkovou Andersenovou nocou,
 • 17. -18.03.2023 Andersenova rozprávková noc - prežili a prespali naši žiaci prvého stupňa v škole spolu s H. Ch. Andersenom a jeho knihami. Zažili noc plnú čítania a spoznávania nových príbehov, vytvárania leporiel, komixov, kopec zábavy, tanca, súťaží, ale aj hľadanie pokladu,
 • 23.3. 2023 Tvorivé popoludnie pre žiakov II. stupňa.
 • 21.3. Jarné tvorivé dielne v ŠKD
 • 20.3.-24.3. Farebný týždeň – do veselej aktivity sa zapojili žiaci 1.stupňa. Každý deň sa venovali inej téme podporenej dominantnou farbou,
 • 30.03.2023 sa už po druhý krát uskutočnili Workshopy – kreatívne kurzy, tento raz s veľkonočnou a jarnou tematikou, deti sa snažili a pod vedením šikovných pani učiteliek vytvorili krásne výrobky,
 • aj v druhom polroku sme zažili niekoľko netradičných dní na spestrenie bežných školských dopoludní, napríklad Deň netradičných tašiek,
 • štvrtáci od 17.4.do 21.4.2023 absolvovali plavecký výcvik, zo všetkých sa stali úspešní plavci a za vynikajúce výkony si odniesli okrem zážitkov aj mokrý diplom,
 • dňa 21. apríla 2023 sme si na našej škole pripomenuli Deň Zeme, pre žiakov boli v hale školy pripravené prezentácie s témou odpadu, zaobchádzania s odpadom, znečisťovania Zeme, možnosťami jej ochrany. Hravou formou, prostredníctvom rôznych aktivít, súťaží, separovaním na „triediacej linke“ si žiaci preverili získané vedomosti a zručnosti. Pripravené bolo aj premietanie filmov s aktuálnou témou ohrozenia a ochrany Zeme, s možnosťou zapojenia sa žiakov do diskusie. V ďalšej časti programu žiaci na pridelených stanovištiach plnili rôzne úlohy a zapojili sa aj do čistenia areálu a okolia školy od odpadkov, napadaného lístia, konárov, úpravy školského ihriska a vysádzania kvetov a stromčekov,
 • 28.04.2023 sme v areáli školy postavili máj. Naši žiaci si pripravili bohatý kultúrny program plný krásnych ľudových pesničiek. Súčasťou programu bolo zdobenie mája stužkami a vystúpenie FS Bukovinka z Turzovky, potešila nás aj účasť seniorov z DSS Žarec a rodičov,
 • úžasný skutok vykonali naše žiačky – prváčka Lilienka Mikulová a tretiačka Karolínka Padychová, ktoré sa vzdali svojich nádherných dlhých vlasov a nechali sa ostrihať v rámci projektu @vystrihaj_sa_slovensko pod záštitou @ligaprotirakovine a ich vlásky sa darovali na výrobu parochní pre onkologických pacientov,
 • 09.05.2023 naša škola získala ZELENÝ CERTIFIKÁT, pretože pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov,
 • Dňa 10.5. a 12.5. navštívili žiaci 7.A Kysuckú knižnicu v Čadci, kde sa učili  programovať cesty pre ozoboty. Programovanie je súčasťou vyučovacích hodín informatiky,
 • 15.-19.05.2023  tretiaci absolvovali týždeň v škole v prírode v Hrabove pri Ružomberku, spoznali ďalší krásny kus Slovenska a užili si pár dní bez rodičov,
 • 16.05.2023 sme si rôznymi aktivitami pripomenuli Medzinárodný deň mlieka,
 • dňa 21. mája 2023 zavítal do nášho ŠKD pán poľovník Anton Stročka (ocino našej prváčky). Deti sa na neho veľmi tešili a so záujmom počúvali jeho slová o zvieratách našich lesov, poľovnícke historky, prezreli si poľovnícke trofeje a vyskúšali vábničky zveri. Pripravil si pre deti aj súťažné hry a sladké odmeny,
 • 02.06.2023 sme spoločne s rodičmi, starými rodičmi a inými priateľmi našej školy oslávili Deň rodiny,
 • V pondelok 19. júna sa z nášho školského ihriska ozval zvuk policajnej sirény. To k deťom ŠKD dorazila návšteva dvoch členov Policajného zboru SR (otec našej družinárky Sárky Madajovej s kolegom). Okrem pút si deti mohli vyskúšať nepriestreľné vesty, plynové masky i posedieť si v novom policajnom aute,
 • 20.06.2023 sa vybraní žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili dopravnej súťaže "S radosťou a bezpečne na bicykli, ktorú organizovala Mestská polícia v Čadci. Súťažné družstvo z 3.A - Alicka, Sofia, Paťo, Miško a Hugo Sl. získali krásne 2. miesto,
 • 20.06.2023 Naši druháci opäť navštívili knižnicu, kde najskôr pani knihovníčkam predviedli program v podobe piesní, básní a tanca, následne pani knihovníčky vyhodnotili celoročnú súťaž Čítam, čítaš, čítame, v ktorej 2.A získala 1.miesto a 2.B 3.miesto. Obe triedy dostali diplom a krásne ceny, najväčšie ocenenie si usilovným čítaním vybojovala Arianka Tajdar z 2.A, ktorá získala titul Kráľovná čítania,
 • 21.06.2023 sa uskutočnila  návšteva predškolákov z MŠ J. Kráľa v Čadci na našej škole, vyskúšali si sadnúť do lavíc v prváckej triede a svojimi vedomosťami o geometrických tvaroch, číslach a písmenách nás presvedčili, že sa z nich môžu stať prváci. V hale školy nás potešili pekným programom v podobe piesní a básní. Ani prváci sa nedali zahanbiť a predškolákom zaspievali, zarecitovali či prečítali rozprávku zo šlabikára. Spokojnosť bola na obidvoch stranách,
 • 05.04.2023 - naši šikovní prváci navštívili Kysuckú knižnicu v Čadci, kde si nielen vypočuli, ale aj zdramatizovali popletenú Červenú čiapočku,
 • 22.05.-26.05.2023 sa uskutočnil zber papiera, v ktorom sme spoločne vyzbierali 3 790  kg starého papiera,
 • 13.6. a 27.6.2023 sa žiaci prvého aj druhého stupňa zúčastnili výchovných koncertov,
 • 20.06.2023 sa naši prvostupniari zúčastnili Behu olympijského dňa. Aj napriek horúcemu počasiu podali vynikajúce výsledky. Lili Polečová z 3.A obsadila vo svojej kategórii 3.miesto, Vivien Végh z 2.A 2.miesto a Martin Harcek z 2. B taktiež 2.miesto. Pochvalu si zaslúžia všetci nielen za beh, ale aj povzbudzovanie svojich spolužiakov,
 • 23.6.2023 sa žiaci zúčastnili Štafety mieru na atletickom ovále v Čadci a spoločne odbehli 127 kôl,
 • 01.06.2023 ako každý rok, tak aj tento, sa uskutočnila na našom ihrisku “Družinárska štafeta”, deti ŠKD už tradične hájili farby svojich oddelení so štafetovým kolíkom v ruke. V rámci tejto akcie prebehli aj iné aktivity ako napríklad hod pierkom, kresenie na asfalt a pod.,
 • 22. 06. 2023 sa už tradične konal na našej škole OLYMPIJSKÝ DEŇ -  naši žiaci prežili nádherný športový deň, na školskom ihrisku si deti zmerali svoje sily v skoku z miesta, preskoku cez švihadlo, člnkovom behu a hode na cieľ. Po ukončení súťaží si žiaci z II. stupňa zahrali volejbal, basketbal a bedminton. Deti sa skvele bavili, čoho dôkazom bola tancovačka deviatakov,
 • 26.6.2023 sa uskutočnili pre II. stupeň účelové cvičenia a pre I. stupeň didaktické hry

b) Prezentácia školy

 

Žiaci, ktorí dosahujú veľmi dobré výsledky v učení a tiež tí, ktorí majú blízky vzťah k niektorým predmetom, reprezentovali našu školu na rôznych predmetových olympiádach a súťažiach.

 

Umelecké súťaže

 

 

 • 27.11.2022 naše šikovné prváčky, Grétka Jurgová a Miriamka Krelová, vyhrali so svojimi prácami v celoslovenskej výtvarnej súťaži časopisu Vrabček,
 • 19.12.2022 boli traja žiaci prvého stupňa ocenení vo výtvarnej súťaži  NAKRESLI SI BETLEHEM, boli to Teo Tutka, Alica Sáčková a Alica Hudecová,
 • 21.12.2022 boli ocenení vo výtvarnej súťaži Vianoce očami detí z KIC Čadca aj žiaci našej školy,

·      20.02.2023 Obvodné kolo - Hviezdoslavov Kubín, našu školu dnes reprezentovali v
recitácii Šimonko Štefák z 3.B, Simonka Gregušová zo 4.A,  Grétka Štefáková z 5.B a       Viki Kontríková z 9.B. V silnej konkurencii výborne obstáli. Viki Kontríková  sa umiestnila na 3.mieste v III.kategórii-poézia a Simonka Gregušová na 1.mieste v I.kategórii-poézia.

 • 20.03.2023 V Kysuckej knižnici boli ocenené výtvarné práce našich šikovných žiakov v súťaži Ilustruj svoju obľúbenú rozprávkovú knižku. Ocenené žiačky : Sofia Holáňová, Kristínka Krelová a Stellka Králiková,
 • 27.03.2023 sa Simonka Gregušová zo 4.B sa umiestnila na krásnom 2.mieste v okresnom kole recitačnejťaže - Hviezdoslavov Kubín,
 • 31.03.2023 naša úspešná prváčka Stellka Králiková vyhrala vo výtvarnej celoslovenskej súťaži v časopise Vrabček na tému Nakresli radosť,
 • 10.5.2023 si víťazi školského kola Slávika Slovenska z našej školy zmerali sily aj v okresnom kole. V 1. kategórii za našu školu súťažila Emka Gregušová, v 2.kategórii Oliver Végh a v 3.kategórii Chiara Mária Padychová. Všetci traja zaspievali veľmi pekne a Chiara Mária vyspievala v 3.kategórii tretie miesto,

 

 

Vedomostné súťaže

 

 

 • 03.11.2022 sme sa zapojili do jazykovej súťaže-Jazyková reťaz Language Chain 2022. Naši žiaci vypracovali plagáty a módny doplnok,
 • Dňa 14. 11. 2022 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku prezenčnou formou. V kategórii 1B na prvom mieste sa umiestnila žiačka Marianna Palubjáková z 9.B. Mariannka postupuje do okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Na druhom mieste sa umiestnila Charlottka Dejčíková z 9.B. Na treťom mieste sa umiestnila Karolínka Majáková z 9.A. V kategórii 1A sa umiestnila na prvom mieste žiačka Lea Goneková zo 7.B. Lea postupuje do okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Na druhom mieste sa umiestnil Oliver Peteraj zo 7.A. Na treťom mieste sa umiestnila Tamara Krabicová zo 6.A,
 • 29.03.2023 náš tím tretiakov a štvrtákov preukázal svoje vedomosti na súťaži Kysuce, Kysuce. Deti správne umiestňovali objekty na slepej mape, vyznali sa v histórii, identifikovali prírodné zaujímavosti... Šťastie pri nich stálo aj v hre Človeče a pri skladaní puzzle-mapy na čas. Umiestnili sa na 2.mieste,
 • 03.04.2023 sa sedem žiakov 7. až 9. ročníka  zapojilo do školského kola Biologickej olympiády. Úspešní boli všetci žiaci. V okresnom kole budú našu školu reprezentovať v oblasti botanika: Kubjatková Nella z 8. A, v oblasti zoológia: Šipková Tatiana z 8.B a Završanová Kateřina zo 7. A,
 • 19.04.2023 Veľkonočná súťaž s aplikáciou Wocabee V marci sme sa zo žiakmi 7.A a 7.B triedy zapojili do anglickej súťaže Wocabee – Veľká noc. Boli sme úspešní a získali sme Wocabee licenciu zdarma pre celú školu – pre žiakov aj učiteľov.
 • dňa 31.03. 2023 sa žiaci zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády,

V kategórii F sa umiestnili: 1. miesto: Patrícia Sabóová, 7. miesto: Juraj Greguš,
9. miesto: Dávid Chudjak.

V kategórii G sa umiestnili: 1. miesto: Gréta Štefáková, 4. miesto: Diana Slovjaková

V krajskom kole bude našu školu reprezentovať za kategóriu F: Patrícia Sabóová,

 • Dňa 13.04. 2023 sa žiaci zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády.

V kategórii botanika sa umiestnila na 4. mieste Nella Kubjatková

V kategórii zoológia sa umiestnila na peknom 3. mieste Tatiana Šipková a na 8. mieste

skončila Kateřina Završanová,

 • 27.04.2023 Dnes sa v našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

English Star. Súťaž umožní žiakom porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Do súťaže sa zapojil vysoký počet žiakov prvého aj druhého stupňa,

 

 

Športové súťaže

 

 

 • v októbri sa žiaci 1. a 3. ročníka zúčastnili celoslovenského testovania pohybových zručností. Žiaci absolvovali 9 disciplín, s ktorými sa popasovali veľmi dobre. Cieľom testovania je odporučiť žiakom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú predpoklady, môžu byť v nich úspešní, resp. ich budú baviť vzhľadom na ich danosti. Po uzatvorení testovania dostanú certifikáty.

V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii,

 • 11.10.2022naše dievčatá sa zúčastnili turnaja vo vybíjanej v ZŠ Podzávoz v rámci Európskeho týždňa športu. Aj keď nepostúpili do ďalšieho kola, treba oceniť ich snahu a bojovnosť,
 • V rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU-CVČ,OK KYSUCE a KYSUCKÝ ŠPORT pripravili pre žiakov ZŠ basketbalový turnaj v našej telocvični, ktorý skončil víťazstvom nášho tímu,
 • 12.11.2022 deviataci reprezentovali našu školu v okresnom kole v bedmintone, dosiahli pekné výsledky. Dievčatá obsadili 2. a chlapci vybojovali 3. miesto,
 • 16.11.2022sa v našej telocvični  odohral turnaj vo vybíjanej, naši žiaci sa nestratili a po bojovných výkonoch obsadili pekné 2. miesto,
 • 28.11.2022 sa v kvalifikačnom kole vo florbale  našim chlapcom darilo, najskôr porazili ZŠ Podzávoz 2:0 a ZŠ Oščadnica v pomere 3:0, v dramatickom zápase o prvenstvo v skupine si naši chlapci poradili aj so ZŠ Podvysoká 3:1 a postúpili do okresného kola,
 • 01.12.2022 v okresnom kole vo florbale obsadili naši chalani po bojovných výkonoch pekné 3.miesto,
 • 21.12.2022 po dvojročnej prestávke sa v Mestskej plavárni v Čadci uskutočnila 24-hodinová plavecká štafeta. Zapojilo sa aj veľa žiakov z našej školy. Jakub Pastva a Filip Čenták zaplávali úctyhodných 13 kilometrov. Celkovo naši plavci zaplávali takmer 104 km,
 • 07.02.2023 si naše dievčatá zmerali sily v kvalifikačnom kole vo vybíjanej so žiačkami zo ZŠ Skalité - Kudlov, ZŠ Čierne, ZŠ Zborov nad Bystricou a ZŠ, sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité. Aj napriek tomu, že sa nekvalifikovali do okresného kola, podali skvelý tímový výkon,
 • 08.03.2023 Sme víťazi 7.ročníka Zimných hier o pohár primátora mesta Čadca, naši žiaci opäť dosiahli vynikajúci úspech a získali putovný pohár primátora Čadce v lyžovaní,
 • 30.03.2023 v okresnom kole 3x3 basketbale naši chlapci po výborných výkonoch suverénne získali 1.miesto a postúpili do krajského kola v Liptovskom Mikuláši. O úspech sa zaslúžili chalani v zložení Tomáš Jozek, Leon Žilka, Dominik Buchta a Filip Murčo,
 • 05.04.2023 naši športovci dosiahli v preskoku cez švihadlo - Rope Skipping vynikajúce výsledky.

Dominika Durajová vyhrala vo svojej kategórii a zároveň dosiahla najviac preskokov zo všetkých športovcov - 1080. Na 2.mieste skončil Filip Čenták a 3.miesta vo svojich kategóriách získali Samuel Bulej a Erika Kuljovská,

 • 14.04.2023 naši plavci žali úspechy na Veľkonočnom plávaní ZŠ

Vo svojich kategóriách zvíťazili Jakub Pastva a Diana Slovjaková, 2.miesto obsadil              Šimon Lomnický, tretí skončili Agáta Prívarová, Jakub Pastva a Diana Slovjaková. Celkovo sme sa umiestnili na krásnom 2.mieste,

 • 27.04.2023 naši žiaci úspešne reprezentovali školu v atletickej súťaži " Čokoládová tretra"

V behu na 100m obsadil Damián Lajčák 2.miesto. V behu na 200m obsadili Matúš Štefák a Vivien Végh 3.miesto. V behu na 300m obsadili Lucka Hojdíková a Dmytro Paraskun 3.miesto a Sebastián Jaroš 1.miesto. V hode raketkou získali Agátka Privarová a Dmytro Paraskun zlatú medailu, Lucka Hojdíková striebornú medailu             a Oliver Végh bronzovú medailu,

 • 04.05.2023  sa naši mladší futbalisti a futbalistky kvalifikovali do okresného kola v McDonald's cupe. Poradili si so žiakmi ZŠ Vysoká nad Kysucou a ZŠ Turzovka.  Remízu uhrali so žiakmi zo ZŠ Korňa,
 • 10.05.2023 naši žiaci v McDonald's cupe skončili na krásnom 4. mieste zo 14 zúčastnených škôl,
 • 18.05.2023 dosiahli naši chlapci veľký úspech v krajskom kole 3x3 v streetballe. Tomáš Jozek, Dominik Buchta, Tonko Kvašňovský a Matej Pawlus vybojovali  nádherné 2. miesto,
 • 23.05.2023 sa naši športovci zúčastnili okresného kola atletiky,
 • 29.5.2023 sa žiaci a žiačky 3.-6. ročníka zúčastnili MDD floorball cupu v ZŠ s MŠ Čadca Podzávoz, v ktorom obsadili 5.miesto,
 • 01.06.2023 ZÍSKALI SME 1. MIESTO NA DNI ŠPORTU UŽ PO TRETÍKRÁT ZA SEBOU

A putovný pohár mesta Čadca nám zostáva natrvalo.

 

Gratulujeme všetkým oceneným a úspešným žiakom, ktorí sa zapojili do súťaží a reprezentovali našu školu skvelými výsledkami a najmä pracovitosťou, usilovnosťou a bojovnosťou.

 

 

 

H. Projekty, do ktorých je škola zapojená

 

V tomto školskom roku škola využívala vo výchovno-vzdelávacom procese aktivity a  programy jednotlivých projektov v oblasti prevencie, environmentálnej výchovy, podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu;  ide o projekty „Zelená škola“; „Cesty emocionálnej zrelosti“; „Správaj sa normálne“; „ Záložka do knihy spája školy“; Detský čin roka", „ Tvoja správna voľba“ a iných.

Tiež boli plnené úlohy Národných programov, napr. Národného programu prevencie obezity a aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám.

 

I. Národné projekty, do ktorých sa škola zapojila, pokračovali aj v tomto školskom roku. Cieľom týchto projektov je využívanie materiálov a didaktickej techniky vo vyučovacom procese, tiež zavádzanie inovatívnych foriem a metód práce, čím sa zvyšuje kvalita vyučovania.

 

1.      MŠVVŠ SR „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, je ďalším krokom napĺňania Koncepcie informatizácie rezortu školstva.

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu.

Škola získala interaktívnu tabuľu s notebookom a 20 tabletov.

 

2.      Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. VÚDPaP chce projektom prispieť k riešeniu kritickej situácie v našich školách, kde sa zvyšuje podiel problémových žiakov, zhoršuje sa disciplinovanosť žiakov, zvyšuje sa podiel žiakov s poruchami učenia a správania, narastá agresivita žiakov. Do značnej miery to súvisí s pracovnou vyťaženosťou rodičov a nedostatkom času venovať sa svojim deťom. Významnou úlohou je aj odborné poradenstvo pre žiakov a ich rodičov pri prevencii a zvládaní vývinových problémov, porúch, pri riešení životných úloh, ako je aj voľba ďalšieho štúdia a povolania.

Škola získala metodický materiál.

 

3.      Štátny inštitút odborného vzdelávania „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“.

V projekte sa využijú inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie o budúcom štúdiu či kariére. Projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je príprava žiaka ZŠ na vykonávanie kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje uplatnenie.

Škola získala možnosť prípravy  a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov - učiteľov biológie, chémie, fyziky a techniky a tiež výchovného poradcu.

 

4.      Centrum vedecko-technických informácií „Moderné  vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“.

Projekt sa bude koncentrovať najmä na inováciu obsahu a metódy výučby s dôrazom na využívanie digitalizovaného obsahu a tiež na zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.

Škola získala 1 interaktívnu tabuľu, 2 notebooky a ozvučenie.

 

5.      Národný ústav certifikovaných meraní „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“.

K cieľom projektu patrí zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania,  zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM a vytvorenie databáz testov a úloh.

Škola získala licencie na testovanie žiakov E-test.

 

6.      Národný inštitút vzdelávania a mládeže „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“.

Projekt podporuje vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a stratégií výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach.

Škola získala 2 notebooky.

 

7.      Národné športové centrum „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“.

Cieľom projektu je zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby na základných a stredných školách.

Škola získala sadu didaktických pomôcok pre telesnú a športovú výchovu.

 

8.      Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR.

Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Získajú moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka.

Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu.

 

II. Škola sa zapojila do ďalších 2 národných projektov Jedná sa o projekty:

 

1.      Odborné učebne (cez zriaďovateľa) – škola získala plné vybavenie učebne polytechniky, počítačovej, chémie  a školskej knižnice.

 

2.      Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (cez NIVAM) – škola získala 4 asistentov učiteľa na 3 školské roky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Po dohode NIVAMu a MŠVVaŠ SR sa projekt skončí k 31.08.2023.

 

III. Okrem národných projektov sa škola zapája do projektov:

 

A.    JA Viac ako peniaze, ktorého cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov              9. ročníka a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.

Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. Vzdelávací program je rozdelený do 10 tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a investovanie, až po riziká. Program sa realizoval na hodinách občianskej náuky, kde žiaci riešili praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi.

 

B.     Kozmix – vzdelávací portál pre I. stupeň, kde sú online dostupné vzdelávacie materiály podľa Štátneho vzdelávacieho programu zadelené do 11 vyučovacích predmetov.

 

C.     Microbity do školy – v rámci tohto projektu škola získala dvadsať sád microbitov, ktoré sa budú využívať v rámci výuky predmetu INF.

 

 

IV. Niekoľko rokov je škola zapojená do dotovaných programov Školské mliekoŠkolské ovocie.

 

 

I. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI

 

      V školskom roku 2022/2023 nebola na škole vykonaná žiadna inšpekcia.

 

 

J. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

 

      Priestorové a materiálno – technické podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni. Je to moderná pavilónová škola, kde sú okrem učební na vyučovanie k dispozícii aj:

Ø  odborné učebne chémie, fyziky, biológie – s notebookmi a interaktívnymi tabuľami,

Ø  odborná učebňa techniky,

Ø  2 počítačové učebne s interaktívnymi tabuľami,

Ø  1 učebňa s tabletmi a interaktívnou tabuľou,

Ø  jazyková učebňa,

Ø  3 telocvične,

Ø  žiacka a učiteľská knižnica, ktorej fond tvoria odborná a krásna literatúra - knižničné jednotky získané z projektu Odborné učebne a časť knižničného fondu je z projektov MŠ SR,  ŽSK a zo ZRPŠ; sú v nej aj k dispozícii počítače s prístupom na internet, nakoľko školská knižnica je zdrojom vzdelávania a sebavzdelávania a tiež informačným centrom pre žiakov a pedagógov,

Ø  školská jedáleň,

Ø  školský klub detí,

Ø  školské ihrisko s asfaltovou plochou a s umelou trávnatou plochou,

Ø  pozemok na výučbu časti vyučovacieho predmetu technika.

 

Z projektu „Odborné učebne“ boli novovybudované: školská knižnica, učebňa polytechniky, chémie a počítačová.

 

 

Škola využíva učebné plány, učebné osnovy a vzdelávacie štandardy v súlade s iŠVP, zverejneným na stránke www.statpedu.sk. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu a výchovná činnosť v ŠKD podľa Výchovného programu. Škola má dostatok učebníc a dobré vybavenie učebnými pomôckami a didaktickou technikou, ktoré sú každý rok dopĺňané o modernejšie a efektívnejšie. Tiež sa nám podarilo získať metodický materiál zapojením sa do rôznych projektov a zakúpiť interaktívne tabule.

Je teda vybavená všetkým potrebným pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

 

V tomto školskom roku opäť neboli splnené zriaďovateľom školy úlohy, ktoré boli riešené už v predošlých  školských rokoch a to :

Ø  pokračovať v rámci havarijného stavu v rekonštrukcii výmenou okien na ďalších pavilónoch (C, D), čím by sa získala úspora na teple,

Ø  rekonštruovať zatekajúce strechy,

Ø  rekonštruovať schody pred hlavným vstupom do budovy školy, ktoré sú v havarijnom stave,  ...

V auguste 2023 sa začala rekonštrukcia strechy so zateplením na pavilóne E a čiastočná rekonštrukcia strechy na pavilóne A. Mesto, ako zriaďovateľ, sa zapojilo do projektu z POO vyhláseného ministerstvom dopravy na obnovu a rekonštrukciu historických budov. V prípade uspenia sa začne s komplexnou rekonštrukciou celej budovy školy.

 

Okrem nich boli plánované ďalšie úlohy, a to:

Ø  vybudovať vrátnicové okienko,

Ø  upratať priestory školy, likvidácia železného materiálu,

Ø  riešiť nepredvídané havarijné stavy /hlavne zvody to striech a rozvody vody, VS, vstupné schody,  ... /,

Ø  pokračovať vo výmene nábytku, podlahových krytín, výmene svietidiel, maľovaní, ...

Ø  zakúpiť ďalšiu didaktickú techniku a učebné pomôcky, ktorými sa skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces.

Tieto úlohy sa nám podarilo splniť len čiastočne, a to využitím finančných prostriedkov z normatívneho financovania, z vlastných príjmov,  z 2% zaplatenej dane a z projektov.

 

 

 

 

K. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

     a o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky.

 

SWOT analýza

 

A. Silné stránky školy:

 

v  100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,

v  odbornosť vyučovania 88,68 %,

v  dobrá počítačová  gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov,

v  záujem pedagogických a odborných zamestnancov o absolvovanie I. a II. atestácie a o ďalšie vzdelávanie,

v  dobré medziľudské vzťahy,

v  moderná škola s dobrým vybavením:  odborné učebne – chémie, fyziky, biológie, informatiky (PC, NB), jazykové laboratórium, 3 telocvične, školská knižnica, školská jedáleň, cvičná kuchynka na výučbu prípravy jedál a stolovanie, školský klub detí, multifunkčné školské ihrisko asfaltové a s umelým trávnikom a pozemok na výučbu časti vyučovacieho predmetu technika,

v  vhodná poloha školy - tiché a krásne prostredie, autobusové spoje,

v  možnosť využívania počítačových učební a internetu,

v  možnosť využívania školskej knižnice na výpožičky kníh, prácu s PC a internetom,

v  organizovanie rôznych akcií pre žiakov a ich účasť na podujatiach v rámci vyučovania aj mimo neho,

v  zapájanie žiakov do predmetových súťaží a olympiád,

v  práca so žiakmi so ŠVVP,

v  možnosť rozvoja záujmov a nadania v odboroch ZUŠ, ktorá sa nachádza v areáli školy a v záujmových krúžkoch CVČ, realizovaných v školských priestoroch,

v  poskytovanie žiakom a ich rodičom služieb prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga (začlenení žiaci) a výchovného poradcu (profesijná orientácia),

v  aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (2 % dane z príjmov, sponzorské príspevky, projekty...).

v  spolupráca s radou školy, s výborom OZ ZRPŠ a s CPPPaP pri riešení výchovno – vzdelávacích problémov žiakov.

 

B. Slabé stránky školy:

 

v  núdzové riešenie priestorov na vyučovanie v  pavilóne  F prenajatom Základnej umeleckej škole, v ktorom sa dopoludnia vyučujú žiaci ZŠ a popoludní žiaci ZUŠ. V takýchto priestoroch nie je možné prezentovať prácu učiteľov, ale hlavne žiakov oboch škôl, pretože sú priestory obmedzené,

v  nedostatočné zapájanie pedagogických zamestnancov do vyhlasovaných projektov  (mimo národných projektov),

v  potrebné rekonštrukcie (zatekajúcich striech, sociálnych zariadení, výmenníkovej stanice, výmena okien v pavilónoch C a D, zateplenie celej školy, výmena ventilov na radiátoroch, ...).

 

 

 

C. Príležitosti:

 

v  odbornosť vyučovania skvalitniť a priblížiť k 100 %, 

v  v maximálnej  miere uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb, t. j. rodičov a ich detí v škole a v ŠKD,

v  získať primeranými racionalizačnými opatreniami optimálne množstvo finančných prostriedkov na zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu a prevádzky školy,

v  získať mimorozpočtové finančné prostriedky (nadácia Spoločne pre región na získavanie 2% dane z príjmu, sponzorstvo, zber papiera, projekty),

v  podporovať a rozširovať funkčný systém odborného poradenstva školského špeciálneho pedagóga a výchovnej poradkyne (využívať moderné informačné technológie pri rozvoji poradenstva o povolaniach a zamestnaniach),

v  aktívne zapájanie sa do projektov,

v  prezentovať činnosť školy na verejnosti (webová stránka, média, ...).

 

D. Riziká:

 

v  neprimerané zvyšovanie výdavkov na prevádzku v dôsledku enormného nárastu cien energií,

v  nedostatok finančných prostriedkov na investície,

v  nedostatok financií vyčlenených  v štátnom rozpočte na  odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ale aj na vybavenie učební novými modernými pomôckami,

v  odchod žiakov s výborným prospechom na osemročné gymnázium a bilingválne školy.

 

 

 

 

 

 

 

2. Ďalšie informácie o žiakoch

 

a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

  Žiaci integrovaní k 15. 9. 2022:

 

Individuálne integrovaní žiaci

34

 -so syndrómom autizmu a mentálnym postihnutím

1

 -s mentálnym postihnutím

0

 -so sluchovým postihnutím

1

 -so zrakovým postihnutím

1

 -s narušenou komunikačnou schopnosťou

2

 -s telesným postihnutím

0

 -chorí a zdravotne oslabení

2

 -s viacnásobným postihnutím

0

 -s vývin. poruchami aktivity a pozornosti

5

 -s vývinovými poruchami učenia

22

 -s poruchami správania

0

 -s intelektovým nadaním

0

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

0

b) Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka

 

Do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 bolo zapísaných 55 detí, z toho 28 chlapcov a 27 dievčat. Na žiadosť zákonných zástupcov detí a s odporúčaním CPPPaP a všeobecného lekára pre deti a mládež, 3 deti budú pokračovať v plnení povinnej predprimárnej dochádzky a 8 detí nastúpi do prípravného ročníka.

Počet žiakov 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 bude 44 a budú sa vyučovať v 2 triedach.

 

c) Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole
 

            V školskom roku podalo prihlášku na vzdelávanie v strednej škole 63 žiakov, z toho 4 žiaci 5. ročníka na 8-ročné gymnázium (3 boli prijatí), 2 žiaci 8. ročníka na bilingválne gymnázium (neboli prijatí) a 57 žiakov 9. ročníka (boli prijatí).

 
d) Počet prijatých žiakov na vzdelávanie v strednej škole

 

            V školskom roku 2022/2023 skončilo dochádzku 54 žiakov 9. ročníka, 1 žiak 8. ročníka a 7 žiakov 5. ročníka. 

 

Z 5. ročníka boli prijatí :

 • 7 žiaci na Gymnázium v Čadci – osemročné štúdium

 

Z 8. ročníka bol prijatý:

 • 1 žiak na Obchodnú akadémiu v Čadci – bilingválne štúdium

 

Z 9. ročníka boli prijatí:

·         Gymnázium Čadca                                                    9 žiakov

·         Gymnázium Turzovka                                               2 žiačky

·         Gymnázium sv. Františka z Assisi Žilina                  2 žiačky

·         Obchodná akadémia Čadca                                       2 žiačky

·                     Spojená škola Kráľovnej pokoja Žilina                    1 žiačka

·         Obchodná akadémia Bratislava                                 1 žiačka                                   

·         SOŠ technická Čadca                                                5 žiakov na 4 – roč. št. odbor

                                                                                   2 žiaci na 3 – ročný uč. odbor

·         SOŠ obchodu a služieb Čadca                                  6 žiakov na 4. a 5.-ročný št. odbor

                                                                                   3 žiačky na 3 – ročné uč. odbory

·         SZŠ Čadca                                                                 5 žiačok

·         SZŠ Liptovský Mikuláš                                            1 žiačka

·         SOŠ pedagogická Čadca                                           1 žiačka

·         SOŠ drev. a stav. Krásno nad Kysucou                    1 žiačka na 4 – ročný št. odbor

                                                                                  1 žiak na 3 – ročný uč. odbor

·         SPŠ inf. technológií  Kysucké Nové Mesto              7 žiakov

·         SOŠ elektrotechnická Žilina                                     1 žiačka

·         Hotelová akadémia Žilina                                         1 žiačka

·         SOŠ letecko – technická Trenčín                              1 žiak

·         Stredná športová škola Žilina                                                1 žiak

·         Súkromná škola umeleckého priemyslu Žilina         1 žiačka

 

Z uvedeného prehľadu o rozmiestnení žiakov 9. ročníka na stredné školy vyplýva, že                48 žiakov – 88,9% bolo prijatých na študijné odbory a 6 žiakov – 11,1%  na učebné odbory.

 

e) Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.

 

V školskom roku 2022/2023 sa vyučovalo v 1. – 9. ročníku podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu, ktorý bol vypracovaný v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

Žiaci boli hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. Žiaci so ŠVVP boli hodnotení podľa Prílohy č. 2 k Metodickému pokynu č. 22/2011-Zásad hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole. Tiež boli hodnotení podľa usmernenia MŠVVaŠ SR a na základe jeho pokynov a rozhodnutia pedagogickej rady. Žiaci z Ukrajiny boli hodnotení v súlade s Usmernením MŠVVaŠ k hodnoteniu žiakov z Ukrajiny zaradených v základných školách na Slovensku (vyplýva zo zákona č. 245/2008 Z. z. §55, 58, 146 ods. 4). Súhrnné hodnotenie žiakov z cudziny formou klasifikácie bolo uskutočnené u troch žiakov. Súhrnné hodnotenie žiakov z cudziny vykonané kombinovanou formou bolo uskutočnené u dvoch žiakov. Celkové hodnotenie žiakov bolo vyjadrené slovom – Prospel. Šiesti žiaci z cudziny mali v súhrnnom hodnotení uvedené: aktívne absolvoval, absolvoval, neabsolvoval. Ich celkové hodnotenie bolo vyjadrené slovom – Prospel.

 

 

I. stupeň 

 

Na I. stupni v II. polroku školského roku 2022/2023 prospeli všetci žiaci, zo 178 žiakov 2 žiaci neboli klasifikovaní, navštevujú školu v zahraničí, 2 žiaci z Ukrajiny boli hodnotení nasledovne: 1 žiak slovne, 1 žiak klasifikáciou. Jeden žiak bol neklasifikovaný z predmetu TSV.

V 1. ročníku prospelo s vyznamenaním 43 žiakov, so samými jednotkami 40 žiakov. V 2. – 4. ročníku prospelo 123 žiakov s vyznamenaním, 12 PVD, 1 prospel. So samými jednotkami prospelo 73 žiakov.

Podľa individuálnych vzdelávacích programov boli vzdelávaní 12 žiaci so ŠVVP.

Vymeškaných bolo 8 505,75 vyuč. hodín, s priemerom na žiaka 48,32 hod. Všetky hodiny boli ospravedlnené.

Na I. stupni bolo 1 žiakovi udelené  výchovné opatrenia NTU a dvom žiakom bolo udelené PTU  z dôvodu, že jeho správanie nebolo v súlade so školským poriadkom.

Udelené pochvaly boli 12 žiakom a to za dlhodobú prácu pre kolektív a reprezentáciu školy.

Mnohí zo žiakov boli ocenení za prínos pre školu a za veľmi dobré výsledky knižnými odmenami.

 

II. stupeň

 

Na II. stupni z 236 žiakov prospelo 236, 2 žiaci II. stupňa neboli klasifikovaní, navštevujú školu v zahraničí a 2 žiaci boli neklasifikovaní z TSV. Jedna žiačka sa vzdelávala individuálne dištančnou formou. S vyznamenaním prospelo 131, PVD 69, P 34. So samými jednotkami  prospelo  41  žiakov z toho 9 v 5. roč., 5 v 6. roč., 11 v 7. roč., 3 vo 8. roč. a 13 v 9. roč.

Dostatočných  známok bolo udelených 64, z toho z predmetov SJL – 12, NEJ – 2, RUJ – 1, DEJ – 5, GEG – 3, MAT – 18, BIO – 8, FYZ – 5, CHE – 8, OBN – 2.

Podľa individuálnych vzdelávacích programov boli vzdelávaní 25 žiaci so ŠVVP.

Vymeškaných bolo 13 969 ospravedlnených  vyuč. hodín, s priemerom na žiaka 59,19 hod.

Na II. stupni boli 9 žiakom udelené  výchovné opatrenia – 7 NTU, 6 PTU, 1 PRŠ a 1 znížená známka zo správania 3. stupňa preto, lebo správanie nebolo v súlade so školským poriadkom, v prípade zníženej známky šlo o závažné a opakujúce sa porušovanie ŠP.

Za zapájanie sa do súťaží na okresnej a vyššej úrovni a za prácu pre triedny kolektív dostalo pochvalu riaditeľkou školy 18 žiakov.

Mnohí zo žiakov boli ocenení za prínos pre školu a za veľmi dobré výsledky knižnými odmenami.

 

 

           

 Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníkov ZŠ  Testovanie 5-2023

 

V školskom roku 2022/2023 bolo testovanie žiakov 5. ročníkov ZŠ zrušené ministrom školstva.

 

 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ  Testovanie 9-2023

 

 

SJL

MAT

 

počet bodov

% úspešnosti

počet bodov

% úspešnosti

9. ročník

19,4

64,8

15,9

53,0

priemer SR

17,6

58,7

16,5

55,1

rozdiel

  1,8

6,1

      - 0,6

- 2,1

 

V tomto školskom roku bolo uskutočnené celoslovenské testovanie so SJL a MAT žiakov 9. ročníka ZŠ, v ktorom dosiahli v predmete SJL výsledky nad priemer SR, v predmete MAT pod priemer SR.

 


 
Prehľad o priemernom prospechu z jednotlivých predmetov na konci školského roku 2022/2023 – I. stupeň

 

 

 

Trieda

SJL

 

ANJ

 

MAT

PVO

 

PDA

VLA

 

INF

 

PVC

HUV

 

VYV

 

TSV

 

NBV

ETV

1.A

1,05

 

1,00

1,00

 

 

 

 

1,00

1,00

1,00

 

1,00

1,00

1.B

1,09

 

1,04

1,00

 

 

 

 

1,00

1,00

1,00

 

1,00

2.A

1,26

 

1,21

1,16

 

 

 

 

1,00

1,00

1,00

 

1,00

1,00

2.B

1,21

 

1,16

1,00

 

 

 

 

 

1,00

1,00

1,00

1,00

 

3.A

 

1,28

1,06

1,33

 

 

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3.B

1,44

1,25

1,44

 

 

1,13

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3.C

1,82

1,06

1,59

 

 

1,35

1,18

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4.A

 

1,84

1,28

1,47

 

 

1,28

1,11

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 

4.B

1,42

1,25

1,38

 

 

1,00

 1,25

1,00

1,00

100

1,00

1,00

1,00

1,00

 

 

                        1 žiak 4.A hodnotený – aktívne absolvoval

                        

 

 

 

 

 

Prehľad o priemernom prospechu z jednotlivých predmetov na konci školského roku 2022/2023 – II. stupeň

 

 

Trieda

SJL

 

CPT

ANJ

 

RUJ

NEJ

DEJ

 

RGV

GEG

MAT

BIO

FYZ

CHE

INF

OBN

THD

HUV

 

VYV

 

TSV

NBV

ETV

NEŠ

PJS

5.A

 

2,33

1,17

1,67

 

 

1,56

 

1,89

2,22

1,83

 

 

1,00

 

1,11

1,00

1,06

1,00

1,00

 

5.B

1,84

1,16

1,26

 

 

1,53

 

1,74

2,16

1,58

 

 

1,00

 

 

1,11

1,05

1,21

1,05

1,00

 

5.C

 

2,27

 

1,07

1,40

 

 

 

 

1,50

 

 

1,50

1,80

1,36

 

 

1,00

 

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 

6.A

1,95

 

1,10

1,45

 

 

 

 

2,10

 

1,15

1,60

1,85

1,80

1,80

 

1,00

1,15

 

1,00

1,00

1,15

1,00

1,00

 

 

6.B

 

2,18

 

1,12

1,41

 

 

1,59

1,00

1,82

 

1,88

1,94

2,12

 

1,00

1,18

1,00

1,00

1,12

1,06

1,00

 

7.A

1,96

 

1,33

1,29

1,00

1,27

1,38

 

1,33

1,83

1,63

1,96

1,67

1,00

1,00

1,04

1,04

1,04

1,00

1,00

 

7.B

 

2,22

1,04

1,30

1,00

1,15

1,65

 

1,52

1,91

1,61

1,74

1,74

1,04

1,00

1,04

1,04

1,00

1,00

1,00

 

8.A

2,30

 

1,65

1,33

1,20

1,40

 

2,00

2,75

2,10

2,40

2,45

1,05

1,65

1,25

1,00

1,35

1,00

1,00

1,00

 

8.B

1,56

 

1,28

 

1,22

 

1,39

 

1,22

2,11

1,22

1,78

1,67

1,00

1,22

1,00

1,06

1,00

1,00

1,00

 

 

9.A

1,65

 

1,65

1,00

1,75

 

2,29

 

2,00

2,24

2,18

2,18

2,29

 

1,53

1,12

 

 

 

1,00

1,06

1,00

1,00

1,00

9.B

1,60

 

1,50

1,00

1,45

 

1,50

 

1,70

1,85

1,70

1,75

2,05

 

1,20

1,05

 

 

 

1,05

1,00

1,00

1,00

1,00

9.C

1,94

 

2,06

1,45

2,00

 

2,06

 

1,88

2,53

2,06

2,06

2,06

 

1,18

1,12

 

 

 

1,00

1,06

1,00

1,00

1,00

 

 

    


3. Ďalšie informácie o škole

 

 

Vízia školy:

 

Škola otvorená verejnosti a pripravujúca žiakov pre praktický život

 

 

K hlavným cieľom v koncepčnom zámere rozvoja školy patria:

Ø  počítačová gramotnosť,

Ø  jazyková gramotnosť,

Ø  čitateľská gramotnosť,

Ø  prírodovedná  gramotnosť,

Ø  finančná gramotnosť,

Ø  riešenie negatívnych javov, ktoré prináša súčasná doba – drogová závislosť a šikanovanie,

Ø  vytváranie podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,

Ø  rozvoj pedagogických stratégií – inovatívnych metód a foriem práce.

         

     Naším cieľom je rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie, osobnostný a sociálny rozvoj. Preferujeme samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva a podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, PC, NB, tvorby projektov, prezentácií, využívania obrazových materiálov, publikácií, videozáznamov, DVD – záznamov, vzdelávacích platforiem a iných dostupných zdrojov.

 

 

A. Učebný plán

 

V škole bol v školskom roku 2022/2023 uplatňovaný školský učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským pre ISCED 1 a  ISCED 2 v súlade s inovovaným a konsolidovaným Štátnym a Školským vzdelávacím programom.

 

 

ŠKOLSKÝ  UČEBNÝ PLÁN

školský rok 2022/2023

 

ISCED 1, ISCED 2:

(Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským)

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

Spolu

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a  literatúra

9

1

8

2

7

 

7

31

3

5

 

5

 

4

 

5

 

5

 

24

 

tvorivé čítanie a písanie

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

3

prvý cudzí jazyk /ANJ/

 

 

 

3

3

 

6

3

1

3

 

3

3

3

15

1

*druhý cudzí jazyk /NEJ, RUJ/

 

 

 

 

 

 

 

*2

 

*2

*2

*6

Človek a príroda

prvouka

1

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

prírodoveda

 

 

 

 

1

1

2

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

fyzika

 

 

 

 

 

 

2

1

2

1

6

chémia

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

5

biológia

 

 

 

 

 

2

1

2

1

1

7

Človek a spoločnosť

vlastiveda

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

dejepis

 

 

 

 

 

1

1

1

1

2

1

6

1

geografia

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

6

občianska náuka

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

regionálna výchova

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

*globálna výchova

 

 

 

 

 

 

 

*1

*1

*1

*3

Človek a hodnoty 

etická výchova /

náboženská výchova 

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

Matematika  a práca s informáciami

matematika

4

4

4

 

4

 

16

4

1

4

1

4

1

4

1

5

 

21

4

informatika

 

 

1

1

2

1

1

1

1

 

4

Človek a  svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

1

1

2

 

 

 

 

 

1

technika

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

2

2

 

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

 

1

1

1

5

2

hudobná výchova

1

1

1

1

4

1

1

1

1

 

4

*výtvarné spracovanie materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

*1

 

*1

 

*1

 

*3

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

1

2

1

2

2

8

2

2

2

2

2

2

10

netradičné športy / príprava jedál a stolovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Spolu povinná časť

 

 

20

 

20

 

23

 

25

 

88

 

24

 

25

 

26

 

27

 

25

 

127

Voliteľné hodiny

 

2

3

2

1

8

3

4

4

3

5

19

Spolu

 

22

23

25

26

96

27

29

30

30

30

146

 

·         Voliteľný predmet 2hod. CUJ, resp. 1 hod. GLV + 1 hod. VSM  (7. – 9. ročník)

·         Voliteľný predmet 1 hod. NES, resp. 1 hod. PJS (9. ročník)

 

 

B. Metodické združenia a predmetové komisie

 

Metodické združenie

1. – 2. ročník

Metodické združenie

3. – 4. ročník

Metodické združenie

ŠKD

Predmetová komisia

MAT 

Predmetová komisia

SJL – CPT

Predmetová komisia

CUJ (ANJ, NEJ, RUJ)

Predmetová komisia

BIO – CHE – FYZ – INF

Predmetová komisia

DEJ – GEG – OBN – ETV – NBV

Predmetová komisia

TSV – THD – HUV – VYV  

 

Na škole pracujú uvedené poradné orgány riaditeľky školy, ktoré majú vypracovaný plán práce a zasadnutí v súlade s materiálom „Sprievodca školským rokom 2022/2023, vypracovaným MŠVVaŠ SR a v súlade s dokumentom „Zelená otvoreným školám“.

 

 

MZ a PK tiež na svojich zasadnutiach:

 

-          preberajú úlohy stanovené v Sprievodcovi školským rokom pre príslušný školský rok a úlohy z nich zapracovávajú do svojich plánov a následne do tematických výchovno – vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov,

-          analyzujú výchovno – vzdelávací proces, dosiahnuté výsledky, problémy žiakov a následne prijímajú opatrenia,

-          prejednávajú základné pedagogické dokumenty – učebné plány, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy a vypracúvajú tematické plány učiteľa jednotlivých vyučovacích predmetov,

-          tvoria a upravujú Školský vzdelávací program v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, inovovaný ŠkVP v súlade s inovovaným ŠVP a Výchovný program pre ŠKD,

-          zaoberajú sa prierezovými témami, ktoré sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu a ich zapracovaním do učebných osnov jednotlivých predmetov,

-          venujú pozornosť využívaniu environmentálnej a ekologickej výchovy ( rôzne aktivity podľa plánu koordinátorky environmentálnej výchovy, využitie obsahu jednotlivých predmetov, reálnych situácií, ... )

-          vytvárajú podmienky v oblasti prevencie drogových závislostí ( rôzne aktivity podľa plánu koordinátorky prevencie, využitie obsahu jednotlivých predmetov, reálnych situácií, ... )

-          v rámci rozvoja finančnej gramotnosti žiakov využívajú Národný štandard FG, ktorý je zapracovaný do učebných osnov jednotlivých predmetov; vyhľadávajú a využívajú rôzne učebné materiály s touto problematikou a na svojich zasadnutiach ich prezentujú;

-          rozoberajú výsledky celoslovenských testovaní a prijímajú opatrenia; preberajú možnosti prípravy žiakov na testovanie elektronickou formou (NÚCEM), resp. formou testovania Komparo,

-          zosúlaďujú v rámci školy požiadavky na žiakov podľa vzdelávacích štandardov,

-          na uskutočnených spoločných zasadnutiach MZ 4. ročníka a PK SJL a PK MAT zosúlaďujú štandardy a nároky na žiakov v uvedených predmetoch,

-          diskutujú o využívaní rôznych inovatívnych metód a foriem práce, aby žiakov čo najviac motivovali a viedli ich k tvorivosti ( využitie IKT, práca so zdrojmi, tvorba prezentácií a projektov, ... ),

-          pedagogickí zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú na rôznych vzdelávaniach, školeniach a seminároch informujú s ich obsahom ostatných členov MZ a PK, 

-          vyjadrujú sa k problémovým žiakom, k slaboprospievajúcim žiakom, k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

-          rozhodujú o zapájaní žiakov do rôznych predmetových súťaží a olympiád,

-          zaoberajú sa hodnotením a klasifikáciou jednotlivých predmetov,

-          zostavujú kontrolné práce a  vyhodnocujú ich,

-          riešia aktuálne situácie a problémy, napr. zlepšenie pracovných návykov v škole po dištančnom vzdelávaní, socializácie žiakov využívaním metód a foriem práce podporujúcich spoluprácu žiakov, ...

-          v prípade potreby upravujú tematické plány učiteľa jednotlivých vyučovacích predmetov,

-          vo všetkých MZ a PK sa zaoberajú ponukou akreditovaných vzdelávaní v rámci vzdelávania v profesijnom rozvoji, ktoré sa týkajú jednotlivých predmetov, ktoré ponúkajú rôzne organizácie.

 

V ŠKD pripravujú organizáciu činností detí tak, aby spĺňala požiadavky a záujmy detí, aby bola pestrá, zaujímavá, založená na dobrovoľnosti detí a aby bola v súlade s Výchovným programom ŠKD; venujú pozornosť motivácii a vedeniu detí k pohybovým aktivitám, ktoré sú hlavnou prevenciou obezity, nezdravého životného štýlu a sociálno-patologických javov, ...

            Vedúci MZ a PK prednášajú na vyhodnocovacích poradách správy o činnosti metodických orgánov a spolupracujú s vedením školy, ktoré sa zúčastňuje ich zasadnutí. Navrhujú možnosti zlepšenia materiálneho vybavenia jednotlivých kabinetov nákupom nových moderných pomôcok a materiálu, čo prispieva k lepšej motivácii učiva a hlbšiemu záujmu o učenie sa žiakov.

V prípade, že sa vyskytnú nejaké situácie, ktoré je potrebné riešiť bezodkladne, zvolávajú mimoriadne zasadnutia, na ktoré prizývajú niektorého člena vedenia školy.

 

C. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

      a školských zariadení

 

Škola v školskom roku 2022/2023 hospodárila s finančnými prostriedkami pridelenými škole z normatívu na žiaka, z príspevku zriaďovateľa a z vlastných príjmov. Okrem toho sme dostali štátny príspevok na asistentov učiteľa – na 3 úväzky a z NP-POP II príspevok na ďalších asistentov učiteľa – na 4 úväzky, štátne príspevky na školu v prírode, lyžiarsky výcvik a učebnice.

 

V ŠKD bola výška príspevku na jedného žiaka od rodičov za pobyt 15,- € na mesiac. Tento príjem bol použitý na zabezpečenie prevádzky ŠKD.

Škola nebola prijímateľom vzdelávacích poukazov, nakoľko záujmová činnosť bola v meste Čadca organizovaná v CVČ.

 

V školskom roku 2022/2023 bola žiakom ZŠ poskytovaná dotácia na stravu 1,30 € na jedno jedlo a od 01.05.2023bola výška dotácie pre 1.st. 2,10 €, pre 2.st. 2,30 €. Zákonní zástupcovia žiakov neprispievali na jedlo pre žiaka (okrem tých, ktorí poberali bonus na dieťa), platili len 4,- € mesačne paušálny príspevok na režijné náklady.

 

OZ ZRPŠ podporilo činnosť ZŠ. Finančné prostriedky boli použité nákup knižných odmien žiakom a podporu financovania niektorých školských akcií.

Nakoľko má škola nadviazanú spoluprácu s nadáciou „ Spoločne pre región “, ktorej jednou z činností je príjem 2 % zaplatenej dane,  po odsúhlasení sumárneho oznámenia za školu bol prevod 100 % na účet školy. Takto získané finančné prostriedky sú účelovo viazané a tiež využité na podporu a rozvoj telesnej kultúry a podporu vzdelávania – nákup učebných pomôcok, didaktickej techniky a materiálu na vyučovanie jednotlivých predmetov.

 

D. Školský klub detí

 

Činnosť ŠKD bola realizovaná po vyučovaní v čase  11.35 – 17.00. V tomto školskom roku  bola v aj ranná prevádzka v čase 6.45 – 7.45 hod..

Školský klub detí zabezpečoval pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a  na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Dôsledne zabezpečoval  rekreačnú, odpočinkovú, záujmovú činnosť detí a ich pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu v súlade s vypracovaným VP ŠKD, školským poriadkom ŠKD, pravidlami bezpečného ŠKD a denným režimom ŠKD.

V školskom roku 2022/2023 sa na pravidelnú dochádzku do ŠKD prihlásilo 118 detí. Bolo zriadených päť  oddelení. Hneď v prvom týždni  boli deti oboznámené so školským poriadkom ŠKD a BOZ. Prváci sa zoznámili s novými kamarátmi, s priestormi školy a ŠKD.

Vychovávateľky ŠKD s deťmi denne realizovali pohybové hry, športy, vychádzky a zároveň viedli deti k slušnosti, k zodpovednosti, k dodržiavaniu hygienických zásad a kultúry stolovania, k vzájomnej spolupráci a pomoci. Zapojili sa rôznymi aktivitami do Európskeho týždňa športu a Týždňa zdravej výživy.  V práci s deťmi využívali tvorivé dielne napr.: na jeseň vyrábali výrobky z prírodných materiálov, na Vianoce vyrábali rôzne vianočné výrobky, dekorácie a pozdravy, písali list Ježiškovi. V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti pravidelne s deťmi čítali rozprávkové knihy a rôzne príbehy.

Nakoľko vychovávateľky ŠKD absolvovali vzdelávanie „Aktivizujúce metódy vo výchove“ a tiež iné, zaraďujú do práce v ŠKD aktivizujúce metódy, pomocou ktorých sú činnosti pre deti pestrejšie, zaujímavejšie a pútavejšie.

 

E. Práca výchovnej poradkyne

 

            Výchovná poradkyňa vo svojej činnosti vychádzala z hlavných úloh plánu práce VP a riadila sa harmonogramom práce výchovného poradenstva pre školský rok 2022/2023. 

Počas školského roka 2022/2023 aktívne spolupracovala s vedením školy, triednymi učiteľmi, školským špeciálnym pedagógom, CPPPaP v Čadci, ÚPSVaR v Čadci a s pracovníkmi z jednotlivých stredných škôl. Najviac pracovala so žiakmi 9. ročníka, pri výbere ich budúceho povolania ich usmerňovala prostredníctvom besied, individuálnych pohovorov, informačných materiálov zverejňovaných na školskej nástenke a Edupage.

Informovala ich o možnostiach vyhľadávania informácií o jednotlivých stredných školách a ich študijných a učebných odboroch na internetových stránkach. Poskytovala žiakom aktuálne informácie o ponuke vzdelávania v študijných a učebných odboroch v rámci systému duálneho vzdelávania pre školský rok 2023/2024 na stredných školách v Žilinskom kraji.

Organizačne zabezpečila realizáciu 17. ročníka regionálneho projektu CPPPaP v Čadci pod názvom Dni voľby povolania 2022 so žiakmi 9. roč. na našej škole a tiež zabezpečila ich účasť na online podujatí  EXPO KARIÉRA ČADCA 2022/2023.

Výchovná poradkyňa ako školský koorginátor v spolupráci s vedením školy organizačne vytvorila podmienky a riadila priebeh celoslovenského testovania žiakov  9. ročníka.

Na základe pozvánok CPPPaP v Čadci sa zúčastňovala online porád a webinárov výchovných  poradcov v rámci okresu Čadca prostredníctvom aplikácií MS Teams a Zoom.

Pripravovala a doručovala zbery nových informácií prostredníctvom programu PROFORIENT do ŠVS v Liptovskom Mikuláši.

Výchovná poradkyňa pracovala aj so žiakmi z nižších ročníkov, informovala ich možnostiach štúdia po skončení ZŠ, u žiakov 8. roč. zisťovala  predbežný záujem o štúdium na stredných školách a na základe toho im vyplnila vstupné doklady pre prijímacie konanie na stredné školy v budúcom školskom roku a odoslala ich na ďalšie spracovanie do ŠVS v Liptovskom Mikuláši.        

 
F. Práca školskej špeciálnej pedagogičky

 

            Školská špeciálna pedagogička sa v školskom roku 2022/2023 venovala 34 (postupne do konca školského roka 37) integrovaným žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchami učenia, správania, pozornosti, mentálneho postihnutia), ktorí boli vzdelávaní podľa individuálnych vzdelávacích programov, a tiež žiakom, s ktorými pracovala podľa odporúčaní CPPPaP v Čadci. Poskytovala im individuálne konzultácie v mimovyučovacom čase.

Tiež poskytovala poradenstvo  pedagogickým zamestnancom, rodičom a žiakom.

Pracovala podľa vypracovaného plánu a priebežne plnila v ňom stanovené úlohy. Vykonávala u žiakov vstupnú diagnostiku, rozvíjala u nich sociálne vzťahy, monitorovala žiakov so ŠVVP a rozvíjala ich praktické zručnosti.

Spolupracovala s poradenskými zariadeniami a s triednymi učiteľmi pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov, spracovávala a viedla potrebnú agendu.

Spoluprácu viedla aj s vyučujúcimi, ktorí vyučovali integrovaných žiakov – oboznámila ich s metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu, s metodickým pokynom na písanie diktátov, s úpravou tematických plánov učiteľa, s komplexným hodnotením integrovaných žiakov, ...

Zúčastňovala sa seminárov týkajúcich sa uvedenej problematiky, pripravovala materiály na reedukáciu (pracovné listy, pomôcky), vyhľadávala najnovšie poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky a tiež absolvovala vzdelávanie v oblasti špeciálnej pedagogiky.

Viedla a usmerňovala prácu asistentiek učiteľa podľa individuálnych potrieb integrovaných žiakov.

           

G. Koordinátor prevencie

 

Plán práce koordinátora prevencie bol skoncipovaný na základe pokynov na príslušný školský rok, uvedených v Sprievodcovi školským rokom (vydaný MŠVVaš SR), úloh Koncepcie prevencie drogových závislostí v rezorte školstva,  Dohovoru o právach dieťaťa, Národnej protidrogovej stratégie, Národného programu duševného zdravia, Listiny ľudských práv, Akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025, Koncepcie boja proti extrémizmu, Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, Vnútorného poriadku školy a výsledkov analýzy prevencie drogových závislostí v minulom školskom roku.

Súčasťou plánu činnosti je aj Program prevencie a riešenia šikanovania, násilia, závislostí, diskriminácie a sociálno-patologických javov žiakov v škole. Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy.

Výchovno-vzdelávací proces bol zameraný na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. Prevencia drogových závislostí je súčasťou prierezových tém školského vzdelávacieho programu – osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia.

Koordinátor prevencie monitoroval, koordinoval  a metodicky usmerňoval preventívnu protidrogovú výchovu na škole, monitoroval správanie sa detí a ich zmeny, uskutočňoval opatrenia na zamedzenie a eliminovanie prejavov šikanovania v škole,  realizoval prevenciu HIV/AIDS,  aktivity a programy na prevenciu civilizačných ochorení a zdravého životného štýlu, a tiež spolupracoval s vedením školy, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi a vychovávateľkami školského klubu detí.

Plánovaná činnosť prevenčného tímu bola zameraná predovšetkým na primárnu prevenciu, pomocou ktorej chceme predchádzať sociálno-patologickým javom, rizikovým faktorom a situáciám. Tiež boli aktivity zamerané na zlepšenie vzťahov v triedach (socioklímu) a na problémy súvisiace s používaním sociálnych sietí.

 

Cieľom všetkých činností je vytvoriť na škole pozitívne, kreatívne, stimulujúce prostredie pre žiakov tak, aby vedeli napĺňať svoj voľný čas v škole i mimo nej bez drog.

 

H. Koordinátor environmentálnej výchovy

 

            Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy bol koncipovaný na základe pokynov pre príslušný školský rok, uvedených v Sprievodcovi školským rokom (vydaný MŠVVaš SR) a schválených učebných osnov environmentálnej výchovy pre ZŠ a SŠ Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 15. 4. 1996 pod číslom 645/1996-15 s platnosťou od 01. 09. 1996, ktorých cieľom je:

1. učiť žiakov o životnom prostredí – získavať vedomosti, ktoré pomáhajú rozvíjať vnímavosť žiakov a uvedomovať si problémy životného prostredia,

2. učiť žiakov prostredníctvom životného prostredia – rozvíjať zručnosti žiakov, ktoré umožňujú riešiť problémy,

3. vychovávať žiakov pre životné prostredie – rozvíjať pozitívne hodnoty a postoje žiakov a viesť ich k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.

 

Environmentálna výchova je výchova o životnom prostredí, učí ako poznávať lokálne alebo širšie životné prostredie. Kľúčovou súčasťou environmentálnej výchovy je hľadanie súvislostí, predchádzanie príčinám a riešenie negatívnych následkov ľudskej činnosti.

Najzávažnejším problémom dneška je globálna ekologická kríza. Je potrebné uvažovať nad tým, ako pripraviť žiakov pre život v spoločnosti, ktorej prvoradou úlohou je obnoviť narušenú rovnováhu a vytvoriť optimálne prostredie pre rozvoj ľudskej spoločnosti, ale aj ostatných živých organizmov a spoločenstiev. 

Koordinátor environmentálnej výchovy spolupracoval s vedením školy, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi, vyučujúcimi predmetov, z ktorých obsahu vyplýva ochrana a tvorba životného prostredia a vychovávateľkami školského klubu detí, tiež koordinoval aktivity zamerané na výchovu žiakov a formovanie ich postojov k životnému prostrediu podľa plánu.

Pri rôznych environmentálnych aktivitách boli žiaci vedení k zveľaďovaniu a ochraňovaniu životného prostredia, k zodpovednosti za životné prostredie, v ktorom žijú; oboznamovaní s tradičnými hodnotami etiky prírody, krásy prírody, ochrany a rozmanitosti života prírody a tiež boli informovaní o efektívnom využití odpadového materiálu, racionálnom využití prírodných zdrojov a možnosťami ich šetrenia.

 

Cieľom environmentálnej výchovy žiakov na našej škole je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, na základe ktorých budú schopní chrániť a zlepšovať životné prostredie.

 

I. Koordinátor finančnej gramotnosti

 

Koordinátor finančnej gramotnosti monitoroval, koordinoval a metodicky usmerňoval výchovu žiakov k finančnej gramotnosti, spolupracoval s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi.

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

NŠFG je usporiadaný do šiestich tém: Finančná zodpovednosť spotrebiteľov; Plánovanie, príjem a práca; Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov; Úver a dlh; Sporenie a investovanie, Riadenie rizika a poistenie.

Jednotlivé témy NŠFG boli rozvíjané najmä vo vyučovacích predmetoch, do ktorých sú implementované, tiež boli využívané učebné pomôcky a učebné materiály s tematikou finančnej gramotnosti. Žiaci 9. ročníka sú zapojení do programu „Viac ako peniaze“.

 

Cieľom finančnej gramotnosti viesť žiakov k tomu, aby vedeli posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zvážiť vplyv peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb, aby vedeli používať spoľahlivé informácie a rozhodovacie procesy pri osobných financiách, rozumeli a orientovali sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny, vedeli vyhodnotiť vzťah práce a osobného príjmu, v rámci možností dokázali organizovať osobné financie a používali rozpočet na riadenie hotovosti, orientovali sa v problematike udržania výhodnosti, požičiavania za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu, vedeli aplikovať rôzne finančné stratégie (veku primerané), ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi, používali primerané stratégie riadenia rizík.

 

J. Školský digitálny koordinátor

 

            Školský digitálny koordinátor zabezpečoval najmä

a) poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do výchovy a vzdelávania,

b) spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,

c) vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,

d) administráciu online testovaní.

 

Cieľom práce školského digitálneho koordinátora je poskytovať poradenstvo a odbornú pomoc všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom v oblasti zavádzania a využívania nových digitálnych metód, foriem a prostriedkov vo výchove a vzdelávaní a pri práci s digitálnym obsahom.

 

 

K. Spolupráca s OZ ZRPŠ

                                                       

Výbor OZ ZRPŠ je poradným orgánom, ktorý vyjadruje záujmy rodičov žiakov školy a schvaľuje využitie finančných prostriedkov rodičovskej rady.  Schádza sa podľa potreby.

 

L. Spolupráca s nadáciou „ Spoločne pre región “

 

Škola má nadviazanú spoluprácu s nadáciou „ Spoločne pre región “, ktorej jednou z činností je príjem 2 % zaplatenej dane a po odsúhlasení sumárneho oznámenia za školu prevod 100 % na účet školy. Takto škola získané finančné prostriedky sú účelovo viazané na podporu a rozvoj telesnej kultúry a podporu vzdelávania – nákup učebných pomôcok, didaktickej techniky a materiálu na vyučovanie jednotlivých predmetov.

 

 

         Na záver ďakujem všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k dosiahnutým výchovno-vzdelávacím výsledkom a  k  vylepšeniu podmienok na výchovu a  vzdelávanie  na škole.

 

 

V Čadci dňa 04.09.2023

 

                                                                    Vypracovala:   Mgr. Katarína Materanková   

                                                                                                     riaditeľka školy

 

 

Rada školy pri Základnej škole, M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca

 

 

 

 

Vyjadrenie k správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2022/2023

 

 

Rada školy berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy vypracovanú podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z.  účinnej od 01.01.2022 a predloženú riaditeľkou školy Mgr. Katarínou Materankovou rade školy dňa 18.09.2023.

Správa bola členmi rady školy odsúhlasená dňa 18.09.2023

 

                                                                      

 

                                                                                                           Mgr. Zdenka Kubišová

                                                                                                              predsed. rady školy

 

 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Katarína Materanková  
ZRŠ   
ZRŠ   

Základná škola, M. R. Štefánika 2007, 022 01  Čadca

 

 

S p r á v a
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
 v Základnej škole, M. R. Štefánika 2007, 022 01  Čadca
za školský rok 2022/2023

 

 

Predkladá:

Mgr. Katarína Materanková
riaditeľka ZŠ

           

                                                                       Prerokované v PR školy dňa:    04.09.2023

 

                                                                       Prerokované v rade školy dňa:  18.09.2023

 

 

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Mestu Čadca
s c h v á l i ť      n e s c h v á l i ť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ, M. R. Štefánika 2007, 022 01  Čadca za školský rok 2022/2023


                                                                       ..................................................................................................................
                                                                                        Mgr. Zdenka Kubišová
                                                                                          predseda Rady školy
                                                                       pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007, 022 01  Čadca

 

 

                                                                       Stanovisko zriaďovateľa:

 

Mesto Čadca
s c h v a ľ u j e      n e s c h v a ľ u j e
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ, M. R. Štefánika 2007, 022 01  Čadca  za školský rok 2022/2023

 

 

          
...............................................................................................................

   za zriaďovateľa

 

Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca

     

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy

za školský rok 2022/2023

 

 

 

Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca

 

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2022/2023

 

 

1. Základné informácie

 

 

A. Údaje o škole

 

 

Názov školy:               Základná škola          

Adresa:                       M. R. Štefánika 2007

                                    022 01 Čadca

Telefónne čísla:         O41 / 433 41 73-4, 0905342756

Webové sídlo:             https://zsstefanikacadca.edupage.org/

Elektronická pošta:    zsstefanikacadca@gmail.com

Súčasti školy:             školský klub detí

                                    školská jedáleň

Riaditeľka školy:       Mgr. Katarína Materanková 

Zástup. riad. školy:    Mgr. Ivana Jurgová / pre I. stupeň

                                    Mgr. Miroslava Janešíková / pre II. stupeň (do 31.07.2023)

                                    Mgr. Bernard Kyzek / pre II. stupeň (od 01.08.2023)

 

Rada školy:               

- za pedagogických zamestnancov:   Mgr. Zdenka Kubišová – predseda

                                                           Mgr. Mariana Drndová – podpredseda

- za nepedagogických zamestnancov: Pavol Beleščák

- za rodičov žiakov školy:                  Mgr. Lucia Machovčáková, Iveta Padychová,

                                                           Mgr. Alena Pawlusová, Michaela Suchoňová

- zástupcovia delegovaní MÚ:           Ing. Milan Gura, Juraj Vrba,

                                                           Mgr. Martin Klimek, JUDr. Peter Strapáč, PhD.     

Elektronická pošta:    radaskolyzareccadca@gmail.com

 

B. Údaje o zriaďovateľovi

 

Zriaďovateľ školy:    Mesto Čadca

Adresa:                       Námestie slobody 30

022 01 Čadca

Telefónne čísla:         041 / 433 23 02

Webové sídlo:             www.mestocadca.sk

Elektronická pošta:    sekretariat@mestocadca.sk              

C. Informácie o činnosti rady školy

 

 

 

Rada školy pri Základnej škole, Čadca - M. R. Štefánika bola ustanovená v zmysle     § 24 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 14.10.2020      na funkčné obdobie 4 rokov.

Rada školy je iniciatívnym a  poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Má vydaný štatút rady školy, ktorým sa riadi.

 

Plán práce rady školy bol v súlade s platným Štatútom rady školy pri ZŠ, M. R. Štefánika. V školskom roku 2022/2023 boli naplánované štyri stretnutia v mesiacoch september, február, apríl a jún.

Všetky naplánované stretnutia sa uskutočnili. Jednotlivé body programu stretnutí boli prejednané, preštudované a všetky podklady zobrali členovia rady školy na vedomie.

    

     Dňa 21.09.2022 rada školy schválila konsolidované znenie Školského vzdelávacieho programu, bola oboznámená s umiestnením žiakov 9. ročníka na stredné školy a bola informovaná o opravných skúškach.

 

     Dňa 22.02.2023 boli členovia rady školy informovaní o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za prvý polrok školského roka 2022/2023, oboznámili sa s rozpočtom školy na rok 2023 a zároveň sa oboznámili s čerpaním rozpočtu v roku 2022, diskutovali o možnostiach šetrenia financií a ich získavania z iných zdrojov a tiež hovorili o možnostiach využitia priestorov školy, o aktivitách školy a o projektoch, do ktorých je školy zapojená.

 

      Dňa 25.04.2023 bola rada školy informovaná o zápise detí do prvého ročníka, o činnosti špeciálneho pedagóga a odborných asistentov a schválila Výročnú členskú správu za rok 2022.

 

       Posledné stretnutie členov rady školy bolo dňa 21.06.2023, na ktorom sa oboznámili s organizáciou školského roka 2023/2024, zhodnotili plnenie koncepčného zámeru školy a boli informovaní o nákupe učebných pomôcok a o ich finančnej hodnote.

 

       Spolupráca s členmi rady školy bola v školskom roku 2022/2023 prínosná, naďalej sa bude rozvíjať v prospech školy ako celku, v prospech žiakov i v prospech rodičov. Dobrá spolupráca je základom úspešného fungovania celej školy.

 

 

 

 

D. Počet žiakov
 

V školskom roku 2022/2023 bol k 15. septembru 2022 počet žiakov školy 417, z toho 221 dievčat a 196 chlapcov. Počet žiakov v školskom klube detí  bol 118.

 

 

k 15. septembru 2022

k 31. augustu 2022

1.A

23

21

1.B              

23

23

1. ročník

46

44

2.A

19

19

2.B

20

20

2. ročník

39

39

3.A

18

18

3.B

17

16

3.C

17

17

3. ročník

52

51

4.A

21

20

4.B

24

24

4. ročník

45

44

I.                   stupeň   

182

178

5.A

17

18

5.B

19

19

5.C

18

17

5. ročník

54

54

6.A

22

22

6.B

20

19

6. ročník

42

41

7.A

23

24

7.B

23

24

7. ročník

46

48

8.A

20

20

8.B

19

19

8. ročník

39

39

9.A

17

17

9.B

20

20

9.C

17

17

9. ročník

54

54

II.                stupeň

235

236

Počet žiakov

417

414

Počet tried

21

21

Priem. počet žiakov v triede

19,85

19,71

Počet integrovaných žiakov-ŠVVP

34 – 9/I.st. a 25/II.st.

37 – 12/I.st. a 25/II.st.

Počet žiakov v ŠKD

118

103

Počet oddelení ŠKD

5

5

Priem počet žiakov v oddelení

23,6

20,6

      ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby;          ŠKD – školský klub detí

 

Zmeny v počtoch žiakov ZŠ nastali v priebehu školského roku prestupom na základe žiadostí zákonných zástupcov, tiež v 2. polroku nástupom žiakov z Ukrajiny (2) a žiačky z Gruzínska (1).

 

 

 

E. Počet zamestnancov

 

V školskom roku 2022/2023 bol počet zamestnancov 62 z toho 42 pedagogických (29 učiteľov, 5 vychovávateliek ŠKD, 7 asistentiek učiteľa, 1 ŠŠP) a 20 nepedagogických.

Niektorí pedagogickí zamestnanci mali skrátené alebo kombinované úväzky. 

 

 

F. Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňali kvalifikačné predpoklady, boli kvalifikovaní. Pedagogickí zamestnanci mali na výkon pedagogickej činnosti splnené kvalifikačné predpoklady pre kategórie, v ktorých boli zaradení (učiteľ, vychovávateľ, asistent učiteľa, školský špeciálny pedagóg). Z učiteľov bolo zaradených v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec 6, pedagogický zamestnanec s I. atestáciou 10 a pedagogický zamestnanec s II. atestáciou 13. V ŠKD boli vychovávateľky zaradené v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec 2 a pedagogický zamestnanec s I. atestáciou 3.

ŠŠP bola zaradená do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Asistentky učiteľa boli zaradené do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (7).

 

Odbornosť vyučovania

 

Č.

Predmet

Počet hodín celkom

Počet kvalif. odučených

% kvalif. odučených

1.

1. – 4. ročník sumáre

228

217

95,17

2.

Jazyk slovenský

58

58

100

3.

Jazyk anglický

54

46

85,19

4.

Jazyk nemecký

12

0

0

5.

Jazyk ruský

10

10

100

6.

Občianska náuka

9

9

100

7.

Dejepis

18

18

100

8.

Geografia

15

15

100

9.

Matematika

60

45

75

10.

Fyzika

13

13

100

11.

Chémia

11

11

100

12.

Biológia

17

12

70,58

13.

Telesná a športová výchova

26

22

84,61

14.

Výtvarná výchova

17

17

100

15.

Hudobná výchova

9

5

71,42

16.

 Etická výchova

1

1

100

17.

Náboženská výchova

14

14

100

18.

Technika

14

10

71,43

19.

Informatika

11

7

63,63

20.

Regionálna výchova

2

2

100

21.

Tvorivé čítanie a písanie

7

7

100

22.

Príprava jedál a stolovanie

2

0

0

23.

Netradičné športy

2

2

100

 

 

610

541

88,68

 

 

G.  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

 

 

a)Aktivity školy

 

V priebehu školského roku sa žiaci zúčastnili v rámci vyučovania ale i mimo neho rôznych výchovných akcií, exkurzií, výletov a podujatí:

    

 • v jesennom období absolvovalo niekoľko ročníkov exkurzie – žiaci 6.ročníka navštívili mestá Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Martin, žiaci 7.ročníka boli na exkurzii v Prietrži a v Brezovej pod Bradlom, žiaci 8.ročníka videli Mošovce, Banskú Bystricu a Tajov – tieto exkurzie boli organizované v rámci predmetov SJL, DEJ, VYV a HUV. Exkurzie sa zúčastnili aj žiaci 3.ročníka a navštívili Budatínsky hrad a tiež Vodné dielo Žilina,

na jar to boli tieto exkurzie - KYSUCKÁ HVEZDÁREŇ

Dnes štvrtáci objavovali vesmír v Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste. Cestou vlakom sa pokochali pohľadom na Kysuckú vrchovinu. V hvezdárni sa dozvedeli nové fakty aj domnienky o vesmíre, a zakúpili zaujímavé suveníry,

ôsmaci v rámci literárnej exkurzie navštívili Ružomberok a Liptovský Mikuláš,

žiaci 5. ročníka navštívili rozprávkovú dedinu HABAKUKY v Donovaloch, ktorú tvoria domčeky v štýle ľudovo-fantazijnej architektúry, videli originálnu rozprávkovú architektúru, interaktívne divadelné predstavenia a ukážky ľudových remesiel,

žiaci zo 6.A navštívili Trenčín - pozreli si Trenčiansky hrad, prešli sa po centre a plavili sa na dračích lodiach,

naši druháci zavítali do skanzenu vo Vychylovke, previezli sa vláčikom a milá pani sprievodkyňa ich previedla skanzenom a porozprávala veľa zaujímavostí zo života našich predkov. V závere prehliadky si zakúpili pekné suveníry, ktoré im budú pripomínať výlet,

Výlet na Trojmedzie – 4.ročník, návšteva 3 štátov v jeden deň. Turistika pre naše športovo založené telá bola nenáročná, ešte sme si poriadne zacvičili aj na posilňovacích strojoch. Cesta vlakom, zmrzlina, nákupy, fontána, spev – všetko sme si užili dosýta,

ôsmaci a žiaci zo 6.B sa schladili v Harmaneckej jaskyni,

dňa 8.6.2023 sa žiaci siedmeho ročníka vypravili na dobrodružnú cestu do nášho hlavného mesta, spoznávali históriu a súčasnosť Bratislavy, v popoludňajších hodinách navštívili svetovú výstavu Cosmos Discovery, ktorá mapuje pilotované lety do vesmíru od ich počiatkov až po súčasné aj plánované misie, pozreli si originálne artefakty, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet, v interaktívnom Cosmos-campe si vyskúšali náročný výcvik kozmonautov aj najmodernejšie 3D technológie,

 

 

 •  09. 09. 2022 sme si so žiakmi pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pútavú prednášku  pre deti 4. - 9. roč. si pripravila p.uč. Kulichová v hale školy,
 • v dňoch 20.9. – 21.9. 2022 sa na našej škole uskutočnila zbierka BIELA PASTELKA, ktorú každoročne vyhlasuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Naša škola prispela čiastkou 190,60 €.
 • pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2022 vyučujúce anglického, nemeckého a ruského jazyka pripravili a uskutočnili aktivity, prebiehajúce celý týždeň (26.09.-30.09.2022), ktorými sme si pripomenuli tento deň,
 • od 26.09.2022 prebiehal v našej škole Európsky týždeň športu - Skáčem, skáčeš, skáčeme, žiaci od 1. až po 9. ročník počas hodín TSV skákali cez švihadlo a celkovo urobili 47 596 preskokov , zároveň sa uskutočnil zápas chlapcov v basketbale a zápas dievčat vo vybíjanej,
 • 30.09.2022 sa na spestrenie vyučovacieho dňa uskutočnil na I.stupni tematický deň - Dáždnikový deň – tvorivé aktivity s dáždnikmi na spríjemnenie sychravého počasia,
 •  V ten istý deň 30. 09. 2022 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili festivalu vedy  Európska noc výskumníkov konanej pod záštitou piatich slovenských univerzít,
 • 07.10.2022 sa uskutočnili Jesenné cvičenia v prírode pre žiakov 1.–4.ročníka a Účelové cvičenia pre žiakov 5.-9.ročníka,
 • 07.10. 2022 sa 1.-2.ročník  zúčastnil v spolupráci s Mestskou políciou výchovného pobytu na dopravnom ihrisku,
 • aj tento rok sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, žiaci na hodinách VYV a CPT pracovali na záložkách, ktoré sme odoslali do partnerskej školy v Chminianskych Jakubovanoch
 • október – „Mesiac úcty k starším“, počas ktorého žiaci 3. a 4. ročníka tvorili reálne pozdravy starým rodičom, písali im pohľadnice a v tematických debatách spomínali na milé zážitky so svojimi prarodičmi
 • v týždni od 10.10.-14.10.2022 žiaci 4.ročníka absolvovali Školu v prírode v Terchovej. Štvrtáci absolvovali jesennú školu v prírode v prostredí Malej Fatry.  V pondelok navštívili Mini Zoo pri hoteli Zbojník a zoznámili sa s animátormi. V utorok sa vydali hľadať rodný dom Juraja Jánošíka do neďalekej osady, na pamiatku si odniesli vlastnoručne vyrazenú mincu s podobizňou legendárneho zbojníka. V stredu ich cez Tiesňavy povozil Terchovský vláčik. Odvahu si vyskúšali na rozhľadni Terchovské srdce. Vo štvrtok sa vydali na sever hľadať Zvonicu u Marunov. V piatok spoznali históriu a krásy Oravského hradu. Zo školy v prírode sa vrátili plní skvelých zážitkov,
 • v tom istom týždni od 10.10.-14.10.2022 sa na škole uskutočnil zber papiera, v ktorom sa vyzbieralo 4 520 kg,
 • 14. 10. 2022 -  Dominik Klimek, náš bývalý žiak a úspešný reprezentant vo workoute, navštívil ôsmakov na hodine TSV. Najskôr im porozprával o 5 krokoch k úspechu a potom ukázal zopár workoutových zostáv, ktoré si vyskúšali aj naši chlapci. Bola to veľmi zaujímavá hodina a budeme potešení, ak nás Dominik opäť navštívi,
 • od 17.10. do 21.10. 2022 prebiehal na škole „Zdravý farebný týždeň“, kde sa spájali farby so zdravou výživou,
 • v októbri sme sa zapojili do testovania pohybové predpoklady našich prvákov a tretiakov, ktorí boli veľmi šikovní, snaživí a obratní,
 • 21.10.2022 sa v našej škole uskutočnili „Jesenné slávnosti“, žiaci predvádzali svoju tvorbu a kreativitu pri jesenných výrobkoch a pripomínali si kysucké zvyky tohot jesenného obdobia,
 •  17.10.2022 v Čadci sa opäť zastavil protidrogový vlak Revolution train, ktorý sa teší veľkej popularite v okolitých krajinách. V šiestich vagónoch boli pripravené nebezpečné miesta, napríklad autohavária, bar, stará továreň či vyšetrovňa.  Deti sedeli v kinosále a sledovali filmový príbeh mladých ľudí, ktorých život ovplyvnili drogy. Po skončení každej časti sa plátno zdvihlo a deti vstúpili do vagóna, kde bola reálne zobrazená scéna z filmu. Žiaci odchádzali s jedinečnými pocitmi, ktoré v nich zanechala táto interaktívna prednáška,
 •  V rámci Medzinárodného dňa proti drogám a v spolupráci s mestskou políciou sa naši žiaci zúčastnili na aktivite Živé knižnice, na ktorej besedovali s abstinujúcimi závislými,
 • 11.11.2022 sa jedna trieda 9. ročníka zúčastnila na pietnom akte v parku zmierenia pri príležitosti konca prvej svetovej vojny, tento deň je pripomínaný ako Deň veteránov,
 • 16.11.2022 sme sa aj my zapojili do 9. ročníka Bubnovačky ,,Aby bolo deti lepšie počuť" pri príležitosti 19. novembra - Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, ktorý sa uskutočnil pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Myšlienkou Bubnovačky je, aby bolo deti dobre počuť. Práve preto deti bubnovali na všetkom, čo dáva priestor na vybubnovanie čo najväčšieho hluku. Spoločne sme bubnovali, čo nám „ruky a nohy stačili“ a ukázali sme všetkým, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité!
 • 21.11.2022- 02.12.2022 na škole prebiehala zbierka darčekov pre seniorov v CSS Žarec a DSS Horelica. Srdečne všetkým ďakujeme za množstvo potrebných vecí, ktoré spríjemnia starčekom a starenkám nielen vianočné sviatky, ale si aj uvedomia, že stále existuje mnoho ľudí, ktorí vedia pomôcť iným v ťažkých životných chvíľach. Naše deti pre nich vytvorili aj darčeky, na ktoré vlastnoručne napísali úprimné slová povzbudenia a srdečných želaní.
 • v rámci tematických dní prebehol „Pyžamový deň“ (22.11.2022), „Mikulášsky deň“ (05.12.2022), „Deň zábavných okuliarov“(27.01.2023),
 • v priebehu celého školského roka  žiaci prvého stupňa pravidelne navštevovali Kysuckú knižnicu, kde sa im venovali pani knihovníčky, pripravovali pre nich rôzne aktivity, besedy, žiaci vypožičiavali knihy
 • v priebehu mesiaca november sa žiaci našej školy zúčastnili aj hlasovania ankety Detský čin roka,
 • od októbra 2022 prebiehala spolupráca s Kericom, tento rok nás navštevovala Diana z Estónska,
 • v predvianočnom čase sa žiaci našej školy zúčastnili podujatia „Vianoce v meste“ a kultúrneho predstavenia v Dome kultúry „Vianoce s Kelčovanom“,
 • 16.12.2022 ožili v našej škole počas Vianočných workshopoch remeslá, vôňa ihličia, domáceho chleba, vianočky, vianočných oblátok, perníkov a včelieho vosku vyvolala tú správnu sviatočnú atmosféru. Potešili sme sa pohľadom na krásne ručné výrobky z drôtu, vianočné ikebany, háčkované i papierové ozdoby na vianočný stromček. Žiaci si vyskúšali techniky ako dekupáž, bodkovaná mandala a origami. Všetci prežili krásny a pokojný predvianočný podvečer,
 • 22.12.2022 sa uskutočnili v hale školy „Vianočné trhy“, kde sa prezentovali žiaci našej školy a ich rodičia vlastnou tvorbou a výrobou vianočných dekorácií,
 • žiaci 9. ročníka zorganizovali počas školských vianočných trhoch zbierku „Pre Adelku“, žiačku 9.B triedy, ktorá je vážne chorá a v tomto vianočnom čase tak vyjadriť spolupatričnosť, lásku a pomoc,
 •  po dvojročnej prestávke sa 21.12.2022 v Mestskej plavárni v Čadci uskutočnila 24-hodinová plavecká štafeta. Zapojilo sa aj veľa žiakov z našej školy. Jakub Pastva a Filip Čenták zaplávali úctyhodných 13 kilometrov. Celkovo naši plavci zaplávali takmer 104 km,
 • 27.1. 1945 bol oslobodený vyhladzovací tábor Auchwitz-Birkenau. To, čo v ňom vojaci našli im spôsobovalo nevoľnosť ešte dlhé roky. Ľudstvo nesmie na tieto hrôzy zabudnúť, inak sa, napriek existencii desiatok tisíc priamych svedectiev a dôkazov, budú šíriť klamstvá skryté za „iný názor“.Vo svete už niekoľko rokov existuje iniciatíva #WeRemember - Spomíname a nezabúdame. Každoročne sa s týmto nápisom odfotia známi ľudia - športovci, umelci, politici a aj my všetci – bežní občania, ktorí súhlasíme s mottom iniciatívy – Učme sa z minulosti, aby sme ochránili budúcnosť. Tento rok sa do tejto iniciatívy zapájajú aj žiaci našej školy.
 • 30.01.2023 Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy. Žiaci 2. - 4. ročníka ukázali svoj talent a jazykové zručnosti,
 • dňa 31.1. v 4.A; 4.B triede a 3.2. v 5.A; 5.C triede prebiehala v škole prednáška Ovocie a zelenina, realizovaná v rámci projektu Viem, čo zjem?, ktorého cieľom je motivovať žiakov k vyváženemu životnému štýlu. V prednáške pracovníčky z RÚVZ v Čadci žiakom priblížili, prečo je dôležité mať vo svojom jedálnom lístku dostatok ovocia a zeleniny. Dozvedeli sa, ako by mal vyzerať zdravý tanier, kedy počas dňa by mali konzumovať ovocie a kedy zeleninu,
 • 07.02.2023 fašiangy v ŠKD, prebiehala zábava, tanec v maskách a ich vyhodnotenie,
 • 09.02.2023 sa konal fašiangový ples pre žiakov druhého stupňa,
 • 21.02.2023 to boli fašiangové slávnosti pre žiakov prvého stupňa,
 • od 13.02. do 17.02.2023 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre žiakov deviateho ročníka na Makove, žiaci si výcvik naplno užili, zdokonalili sa v technike lyžovania aj v technike padania,
 • 17.02.2023 "Tvoja správna voľba", touto témou sa zaoberali naši štvrtáci, ktorí navštívili priestory Policajného zboru v Čadci. Žiaci sa prostredníctvom interaktívnej tvorivej dielne dozvedeli o prevencii kriminality,
 • 07.03.2023 sa deviataci  učili, ako podať prvú pomoc pod odborným dohľadom školiteľov,
 • 09.03.2023 prežili naši prváci výnimočný deň - slávnostné imatrikulácie. Obe triedy predviedli krásny program - zarecitovali básničky, zaspievali piesne a ukázali rodičom, že sa naučili čítať a počítať. Dokázali, že sú hodní titulu žiak ZŠ, a preto ich kráľovná pasovala za riadnych žiakov našej školy,
 • 13.03.-17.03.2023 týždeň hlasného čítania, starší žiaci, štvrtáci, predviedli čitateľské majstrovstvo druhákom - predstavili im knihy, ktoré čítajú. Druháci zase čítali z kníh prvákom a nakoniec im zaspievali rozprávkovú pieseň z časopisu Maxík. Tretiaci každý deň prečítali 1 stranu z rozprávkovej knihy svojim spolužiakom. Čitateľské aktivity sa v tomto týždni zakončili Rozprávkovou Andersenovou nocou,
 • 17. -18.03.2023 Andersenova rozprávková noc - prežili a prespali naši žiaci prvého stupňa v škole spolu s H. Ch. Andersenom a jeho knihami. Zažili noc plnú čítania a spoznávania nových príbehov, vytvárania leporiel, komixov, kopec zábavy, tanca, súťaží, ale aj hľadanie pokladu,
 • 23.3. 2023 Tvorivé popoludnie pre žiakov II. stupňa.
 • 21.3. Jarné tvorivé dielne v ŠKD
 • 20.3.-24.3. Farebný týždeň – do veselej aktivity sa zapojili žiaci 1.stupňa. Každý deň sa venovali inej téme podporenej dominantnou farbou,
 • 30.03.2023 sa už po druhý krát uskutočnili Workshopy – kreatívne kurzy, tento raz s veľkonočnou a jarnou tematikou, deti sa snažili a pod vedením šikovných pani učiteliek vytvorili krásne výrobky,
 • aj v druhom polroku sme zažili niekoľko netradičných dní na spestrenie bežných školských dopoludní, napríklad Deň netradičných tašiek,
 • štvrtáci od 17.4.do 21.4.2023 absolvovali plavecký výcvik, zo všetkých sa stali úspešní plavci a za vynikajúce výkony si odniesli okrem zážitkov aj mokrý diplom,
 • dňa 21. apríla 2023 sme si na našej škole pripomenuli Deň Zeme, pre žiakov boli v hale školy pripravené prezentácie s témou odpadu, zaobchádzania s odpadom, znečisťovania Zeme, možnosťami jej ochrany. Hravou formou, prostredníctvom rôznych aktivít, súťaží, separovaním na „triediacej linke“ si žiaci preverili získané vedomosti a zručnosti. Pripravené bolo aj premietanie filmov s aktuálnou témou ohrozenia a ochrany Zeme, s možnosťou zapojenia sa žiakov do diskusie. V ďalšej časti programu žiaci na pridelených stanovištiach plnili rôzne úlohy a zapojili sa aj do čistenia areálu a okolia školy od odpadkov, napadaného lístia, konárov, úpravy školského ihriska a vysádzania kvetov a stromčekov,
 • 28.04.2023 sme v areáli školy postavili máj. Naši žiaci si pripravili bohatý kultúrny program plný krásnych ľudových pesničiek. Súčasťou programu bolo zdobenie mája stužkami a vystúpenie FS Bukovinka z Turzovky, potešila nás aj účasť seniorov z DSS Žarec a rodičov,
 • úžasný skutok vykonali naše žiačky – prváčka Lilienka Mikulová a tretiačka Karolínka Padychová, ktoré sa vzdali svojich nádherných dlhých vlasov a nechali sa ostrihať v rámci projektu @vystrihaj_sa_slovensko pod záštitou @ligaprotirakovine a ich vlásky sa darovali na výrobu parochní pre onkologických pacientov,
 • 09.05.2023 naša škola získala ZELENÝ CERTIFIKÁT, pretože pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov,
 • Dňa 10.5. a 12.5. navštívili žiaci 7.A Kysuckú knižnicu v Čadci, kde sa učili  programovať cesty pre ozoboty. Programovanie je súčasťou vyučovacích hodín informatiky,
 • 15.-19.05.2023  tretiaci absolvovali týždeň v škole v prírode v Hrabove pri Ružomberku, spoznali ďalší krásny kus Slovenska a užili si pár dní bez rodičov,
 • 16.05.2023 sme si rôznymi aktivitami pripomenuli Medzinárodný deň mlieka,
 • dňa 21. mája 2023 zavítal do nášho ŠKD pán poľovník Anton Stročka (ocino našej prváčky). Deti sa na neho veľmi tešili a so záujmom počúvali jeho slová o zvieratách našich lesov, poľovnícke historky, prezreli si poľovnícke trofeje a vyskúšali vábničky zveri. Pripravil si pre deti aj súťažné hry a sladké odmeny,
 • 02.06.2023 sme spoločne s rodičmi, starými rodičmi a inými priateľmi našej školy oslávili Deň rodiny,
 • V pondelok 19. júna sa z nášho školského ihriska ozval zvuk policajnej sirény. To k deťom ŠKD dorazila návšteva dvoch členov Policajného zboru SR (otec našej družinárky Sárky Madajovej s kolegom). Okrem pút si deti mohli vyskúšať nepriestreľné vesty, plynové masky i posedieť si v novom policajnom aute,
 • 20.06.2023 sa vybraní žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili dopravnej súťaže "S radosťou a bezpečne na bicykli, ktorú organizovala Mestská polícia v Čadci. Súťažné družstvo z 3.A - Alicka, Sofia, Paťo, Miško a Hugo Sl. získali krásne 2. miesto,
 • 20.06.2023 Naši druháci opäť navštívili knižnicu, kde najskôr pani knihovníčkam predviedli program v podobe piesní, básní a tanca, následne pani knihovníčky vyhodnotili celoročnú súťaž Čítam, čítaš, čítame, v ktorej 2.A získala 1.miesto a 2.B 3.miesto. Obe triedy dostali diplom a krásne ceny, najväčšie ocenenie si usilovným čítaním vybojovala Arianka Tajdar z 2.A, ktorá získala titul Kráľovná čítania,
 • 21.06.2023 sa uskutočnila  návšteva predškolákov z MŠ J. Kráľa v Čadci na našej škole, vyskúšali si sadnúť do lavíc v prváckej triede a svojimi vedomosťami o geometrických tvaroch, číslach a písmenách nás presvedčili, že sa z nich môžu stať prváci. V hale školy nás potešili pekným programom v podobe piesní a básní. Ani prváci sa nedali zahanbiť a predškolákom zaspievali, zarecitovali či prečítali rozprávku zo šlabikára. Spokojnosť bola na obidvoch stranách,
 • 05.04.2023 - naši šikovní prváci navštívili Kysuckú knižnicu v Čadci, kde si nielen vypočuli, ale aj zdramatizovali popletenú Červenú čiapočku,
 • 22.05.-26.05.2023 sa uskutočnil zber papiera, v ktorom sme spoločne vyzbierali 3 790  kg starého papiera,
 • 13.6. a 27.6.2023 sa žiaci prvého aj druhého stupňa zúčastnili výchovných koncertov,
 • 20.06.2023 sa naši prvostupniari zúčastnili Behu olympijského dňa. Aj napriek horúcemu počasiu podali vynikajúce výsledky. Lili Polečová z 3.A obsadila vo svojej kategórii 3.miesto, Vivien Végh z 2.A 2.miesto a Martin Harcek z 2. B taktiež 2.miesto. Pochvalu si zaslúžia všetci nielen za beh, ale aj povzbudzovanie svojich spolužiakov,
 • 23.6.2023 sa žiaci zúčastnili Štafety mieru na atletickom ovále v Čadci a spoločne odbehli 127 kôl,
 • 01.06.2023 ako každý rok, tak aj tento, sa uskutočnila na našom ihrisku “Družinárska štafeta”, deti ŠKD už tradične hájili farby svojich oddelení so štafetovým kolíkom v ruke. V rámci tejto akcie prebehli aj iné aktivity ako napríklad hod pierkom, kresenie na asfalt a pod.,
 • 22. 06. 2023 sa už tradične konal na našej škole OLYMPIJSKÝ DEŇ -  naši žiaci prežili nádherný športový deň, na školskom ihrisku si deti zmerali svoje sily v skoku z miesta, preskoku cez švihadlo, člnkovom behu a hode na cieľ. Po ukončení súťaží si žiaci z II. stupňa zahrali volejbal, basketbal a bedminton. Deti sa skvele bavili, čoho dôkazom bola tancovačka deviatakov,
 • 26.6.2023 sa uskutočnili pre II. stupeň účelové cvičenia a pre I. stupeň didaktické hry

b) Prezentácia školy

 

Žiaci, ktorí dosahujú veľmi dobré výsledky v učení a tiež tí, ktorí majú blízky vzťah k niektorým predmetom, reprezentovali našu školu na rôznych predmetových olympiádach a súťažiach.

 

Umelecké súťaže

 

 

 • 27.11.2022 naše šikovné prváčky, Grétka Jurgová a Miriamka Krelová, vyhrali so svojimi prácami v celoslovenskej výtvarnej súťaži časopisu Vrabček,
 • 19.12.2022 boli traja žiaci prvého stupňa ocenení vo výtvarnej súťaži  NAKRESLI SI BETLEHEM, boli to Teo Tutka, Alica Sáčková a Alica Hudecová,
 • 21.12.2022 boli ocenení vo výtvarnej súťaži Vianoce očami detí z KIC Čadca aj žiaci našej školy,

·      20.02.2023 Obvodné kolo - Hviezdoslavov Kubín, našu školu dnes reprezentovali v
recitácii Šimonko Štefák z 3.B, Simonka Gregušová zo 4.A,  Grétka Štefáková z 5.B a       Viki Kontríková z 9.B. V silnej konkurencii výborne obstáli. Viki Kontríková  sa umiestnila na 3.mieste v III.kategórii-poézia a Simonka Gregušová na 1.mieste v I.kategórii-poézia.

 • 20.03.2023 V Kysuckej knižnici boli ocenené výtvarné práce našich šikovných žiakov v súťaži Ilustruj svoju obľúbenú rozprávkovú knižku. Ocenené žiačky : Sofia Holáňová, Kristínka Krelová a Stellka Králiková,
 • 27.03.2023 sa Simonka Gregušová zo 4.B sa umiestnila na krásnom 2.mieste v okresnom kole recitačnejťaže - Hviezdoslavov Kubín,
 • 31.03.2023 naša úspešná prváčka Stellka Králiková vyhrala vo výtvarnej celoslovenskej súťaži v časopise Vrabček na tému Nakresli radosť,
 • 10.5.2023 si víťazi školského kola Slávika Slovenska z našej školy zmerali sily aj v okresnom kole. V 1. kategórii za našu školu súťažila Emka Gregušová, v 2.kategórii Oliver Végh a v 3.kategórii Chiara Mária Padychová. Všetci traja zaspievali veľmi pekne a Chiara Mária vyspievala v 3.kategórii tretie miesto,

 

 

Vedomostné súťaže

 

 

 • 03.11.2022 sme sa zapojili do jazykovej súťaže-Jazyková reťaz Language Chain 2022. Naši žiaci vypracovali plagáty a módny doplnok,
 • Dňa 14. 11. 2022 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku prezenčnou formou. V kategórii 1B na prvom mieste sa umiestnila žiačka Marianna Palubjáková z 9.B. Mariannka postupuje do okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Na druhom mieste sa umiestnila Charlottka Dejčíková z 9.B. Na treťom mieste sa umiestnila Karolínka Majáková z 9.A. V kategórii 1A sa umiestnila na prvom mieste žiačka Lea Goneková zo 7.B. Lea postupuje do okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Na druhom mieste sa umiestnil Oliver Peteraj zo 7.A. Na treťom mieste sa umiestnila Tamara Krabicová zo 6.A,
 • 29.03.2023 náš tím tretiakov a štvrtákov preukázal svoje vedomosti na súťaži Kysuce, Kysuce. Deti správne umiestňovali objekty na slepej mape, vyznali sa v histórii, identifikovali prírodné zaujímavosti... Šťastie pri nich stálo aj v hre Človeče a pri skladaní puzzle-mapy na čas. Umiestnili sa na 2.mieste,
 • 03.04.2023 sa sedem žiakov 7. až 9. ročníka  zapojilo do školského kola Biologickej olympiády. Úspešní boli všetci žiaci. V okresnom kole budú našu školu reprezentovať v oblasti botanika: Kubjatková Nella z 8. A, v oblasti zoológia: Šipková Tatiana z 8.B a Završanová Kateřina zo 7. A,
 • 19.04.2023 Veľkonočná súťaž s aplikáciou Wocabee V marci sme sa zo žiakmi 7.A a 7.B triedy zapojili do anglickej súťaže Wocabee – Veľká noc. Boli sme úspešní a získali sme Wocabee licenciu zdarma pre celú školu – pre žiakov aj učiteľov.
 • dňa 31.03. 2023 sa žiaci zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády,

V kategórii F sa umiestnili: 1. miesto: Patrícia Sabóová, 7. miesto: Juraj Greguš,
9. miesto: Dávid Chudjak.

V kategórii G sa umiestnili: 1. miesto: Gréta Štefáková, 4. miesto: Diana Slovjaková

V krajskom kole bude našu školu reprezentovať za kategóriu F: Patrícia Sabóová,

 • Dňa 13.04. 2023 sa žiaci zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády.

V kategórii botanika sa umiestnila na 4. mieste Nella Kubjatková

V kategórii zoológia sa umiestnila na peknom 3. mieste Tatiana Šipková a na 8. mieste

skončila Kateřina Završanová,

 • 27.04.2023 Dnes sa v našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

English Star. Súťaž umožní žiakom porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Do súťaže sa zapojil vysoký počet žiakov prvého aj druhého stupňa,

 

 

Športové súťaže

 

 

 • v októbri sa žiaci 1. a 3. ročníka zúčastnili celoslovenského testovania pohybových zručností. Žiaci absolvovali 9 disciplín, s ktorými sa popasovali veľmi dobre. Cieľom testovania je odporučiť žiakom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú predpoklady, môžu byť v nich úspešní, resp. ich budú baviť vzhľadom na ich danosti. Po uzatvorení testovania dostanú certifikáty.

V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii,

 • 11.10.2022naše dievčatá sa zúčastnili turnaja vo vybíjanej v ZŠ Podzávoz v rámci Európskeho týždňa športu. Aj keď nepostúpili do ďalšieho kola, treba oceniť ich snahu a bojovnosť,
 • V rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU-CVČ,OK KYSUCE a KYSUCKÝ ŠPORT pripravili pre žiakov ZŠ basketbalový turnaj v našej telocvični, ktorý skončil víťazstvom nášho tímu,
 • 12.11.2022 deviataci reprezentovali našu školu v okresnom kole v bedmintone, dosiahli pekné výsledky. Dievčatá obsadili 2. a chlapci vybojovali 3. miesto,
 • 16.11.2022sa v našej telocvični  odohral turnaj vo vybíjanej, naši žiaci sa nestratili a po bojovných výkonoch obsadili pekné 2. miesto,
 • 28.11.2022 sa v kvalifikačnom kole vo florbale  našim chlapcom darilo, najskôr porazili ZŠ Podzávoz 2:0 a ZŠ Oščadnica v pomere 3:0, v dramatickom zápase o prvenstvo v skupine si naši chlapci poradili aj so ZŠ Podvysoká 3:1 a postúpili do okresného kola,
 • 01.12.2022 v okresnom kole vo florbale obsadili naši chalani po bojovných výkonoch pekné 3.miesto,
 • 21.12.2022 po dvojročnej prestávke sa v Mestskej plavárni v Čadci uskutočnila 24-hodinová plavecká štafeta. Zapojilo sa aj veľa žiakov z našej školy. Jakub Pastva a Filip Čenták zaplávali úctyhodných 13 kilometrov. Celkovo naši plavci zaplávali takmer 104 km,
 • 07.02.2023 si naše dievčatá zmerali sily v kvalifikačnom kole vo vybíjanej so žiačkami zo ZŠ Skalité - Kudlov, ZŠ Čierne, ZŠ Zborov nad Bystricou a ZŠ, sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité. Aj napriek tomu, že sa nekvalifikovali do okresného kola, podali skvelý tímový výkon,
 • 08.03.2023 Sme víťazi 7.ročníka Zimných hier o pohár primátora mesta Čadca, naši žiaci opäť dosiahli vynikajúci úspech a získali putovný pohár primátora Čadce v lyžovaní,
 • 30.03.2023 v okresnom kole 3x3 basketbale naši chlapci po výborných výkonoch suverénne získali 1.miesto a postúpili do krajského kola v Liptovskom Mikuláši. O úspech sa zaslúžili chalani v zložení Tomáš Jozek, Leon Žilka, Dominik Buchta a Filip Murčo,
 • 05.04.2023 naši športovci dosiahli v preskoku cez švihadlo - Rope Skipping vynikajúce výsledky.

Dominika Durajová vyhrala vo svojej kategórii a zároveň dosiahla najviac preskokov zo všetkých športovcov - 1080. Na 2.mieste skončil Filip Čenták a 3.miesta vo svojich kategóriách získali Samuel Bulej a Erika Kuljovská,

 • 14.04.2023 naši plavci žali úspechy na Veľkonočnom plávaní ZŠ

Vo svojich kategóriách zvíťazili Jakub Pastva a Diana Slovjaková, 2.miesto obsadil              Šimon Lomnický, tretí skončili Agáta Prívarová, Jakub Pastva a Diana Slovjaková. Celkovo sme sa umiestnili na krásnom 2.mieste,

 • 27.04.2023 naši žiaci úspešne reprezentovali školu v atletickej súťaži " Čokoládová tretra"

V behu na 100m obsadil Damián Lajčák 2.miesto. V behu na 200m obsadili Matúš Štefák a Vivien Végh 3.miesto. V behu na 300m obsadili Lucka Hojdíková a Dmytro Paraskun 3.miesto a Sebastián Jaroš 1.miesto. V hode raketkou získali Agátka Privarová a Dmytro Paraskun zlatú medailu, Lucka Hojdíková striebornú medailu             a Oliver Végh bronzovú medailu,

 • 04.05.2023  sa naši mladší futbalisti a futbalistky kvalifikovali do okresného kola v McDonald's cupe. Poradili si so žiakmi ZŠ Vysoká nad Kysucou a ZŠ Turzovka.  Remízu uhrali so žiakmi zo ZŠ Korňa,
 • 10.05.2023 naši žiaci v McDonald's cupe skončili na krásnom 4. mieste zo 14 zúčastnených škôl,
 • 18.05.2023 dosiahli naši chlapci veľký úspech v krajskom kole 3x3 v streetballe. Tomáš Jozek, Dominik Buchta, Tonko Kvašňovský a Matej Pawlus vybojovali  nádherné 2. miesto,
 • 23.05.2023 sa naši športovci zúčastnili okresného kola atletiky,
 • 29.5.2023 sa žiaci a žiačky 3.-6. ročníka zúčastnili MDD floorball cupu v ZŠ s MŠ Čadca Podzávoz, v ktorom obsadili 5.miesto,
 • 01.06.2023 ZÍSKALI SME 1. MIESTO NA DNI ŠPORTU UŽ PO TRETÍKRÁT ZA SEBOU

A putovný pohár mesta Čadca nám zostáva natrvalo.

 

Gratulujeme všetkým oceneným a úspešným žiakom, ktorí sa zapojili do súťaží a reprezentovali našu školu skvelými výsledkami a najmä pracovitosťou, usilovnosťou a bojovnosťou.

 

 

 

H. Projekty, do ktorých je škola zapojená

 

V tomto školskom roku škola využívala vo výchovno-vzdelávacom procese aktivity a  programy jednotlivých projektov v oblasti prevencie, environmentálnej výchovy, podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu;  ide o projekty „Zelená škola“; „Cesty emocionálnej zrelosti“; „Správaj sa normálne“; „ Záložka do knihy spája školy“; Detský čin roka", „ Tvoja správna voľba“ a iných.

Tiež boli plnené úlohy Národných programov, napr. Národného programu prevencie obezity a aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám.

 

I. Národné projekty, do ktorých sa škola zapojila, pokračovali aj v tomto školskom roku. Cieľom týchto projektov je využívanie materiálov a didaktickej techniky vo vyučovacom procese, tiež zavádzanie inovatívnych foriem a metód práce, čím sa zvyšuje kvalita vyučovania.

 

1.      MŠVVŠ SR „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, je ďalším krokom napĺňania Koncepcie informatizácie rezortu školstva.

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu.

Škola získala interaktívnu tabuľu s notebookom a 20 tabletov.

 

2.      Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. VÚDPaP chce projektom prispieť k riešeniu kritickej situácie v našich školách, kde sa zvyšuje podiel problémových žiakov, zhoršuje sa disciplinovanosť žiakov, zvyšuje sa podiel žiakov s poruchami učenia a správania, narastá agresivita žiakov. Do značnej miery to súvisí s pracovnou vyťaženosťou rodičov a nedostatkom času venovať sa svojim deťom. Významnou úlohou je aj odborné poradenstvo pre žiakov a ich rodičov pri prevencii a zvládaní vývinových problémov, porúch, pri riešení životných úloh, ako je aj voľba ďalšieho štúdia a povolania.

Škola získala metodický materiál.

 

3.      Štátny inštitút odborného vzdelávania „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“.

V projekte sa využijú inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie o budúcom štúdiu či kariére. Projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je príprava žiaka ZŠ na vykonávanie kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje uplatnenie.

Škola získala možnosť prípravy  a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov - učiteľov biológie, chémie, fyziky a techniky a tiež výchovného poradcu.

 

4.      Centrum vedecko-technických informácií „Moderné  vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“.

Projekt sa bude koncentrovať najmä na inováciu obsahu a metódy výučby s dôrazom na využívanie digitalizovaného obsahu a tiež na zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.

Škola získala 1 interaktívnu tabuľu, 2 notebooky a ozvučenie.

 

5.      Národný ústav certifikovaných meraní „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“.

K cieľom projektu patrí zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania,  zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM a vytvorenie databáz testov a úloh.

Škola získala licencie na testovanie žiakov E-test.

 

6.      Národný inštitút vzdelávania a mládeže „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“.

Projekt podporuje vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a stratégií výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach.

Škola získala 2 notebooky.

 

7.      Národné športové centrum „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“.

Cieľom projektu je zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby na základných a stredných školách.

Škola získala sadu didaktických pomôcok pre telesnú a športovú výchovu.

 

8.      Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR.

Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Získajú moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka.

Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu.

 

II. Škola sa zapojila do ďalších 2 národných projektov Jedná sa o projekty:

 

1.      Odborné učebne (cez zriaďovateľa) – škola získala plné vybavenie učebne polytechniky, počítačovej, chémie  a školskej knižnice.

 

2.      Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (cez NIVAM) – škola získala 4 asistentov učiteľa na 3 školské roky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Po dohode NIVAMu a MŠVVaŠ SR sa projekt skončí k 31.08.2023.

 

III. Okrem národných projektov sa škola zapája do projektov:

 

A.    JA Viac ako peniaze, ktorého cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov              9. ročníka a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.

Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. Vzdelávací program je rozdelený do 10 tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a investovanie, až po riziká. Program sa realizoval na hodinách občianskej náuky, kde žiaci riešili praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi.

 

B.     Kozmix – vzdelávací portál pre I. stupeň, kde sú online dostupné vzdelávacie materiály podľa Štátneho vzdelávacieho programu zadelené do 11 vyučovacích predmetov.

 

C.     Microbity do školy – v rámci tohto projektu škola získala dvadsať sád microbitov, ktoré sa budú využívať v rámci výuky predmetu INF.

 

 

IV. Niekoľko rokov je škola zapojená do dotovaných programov Školské mliekoŠkolské ovocie.

 

 

I. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI

 

      V školskom roku 2022/2023 nebola na škole vykonaná žiadna inšpekcia.

 

 

J. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

 

      Priestorové a materiálno – technické podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni. Je to moderná pavilónová škola, kde sú okrem učební na vyučovanie k dispozícii aj:

Ø  odborné učebne chémie, fyziky, biológie – s notebookmi a interaktívnymi tabuľami,

Ø  odborná učebňa techniky,

Ø  2 počítačové učebne s interaktívnymi tabuľami,

Ø  1 učebňa s tabletmi a interaktívnou tabuľou,

Ø  jazyková učebňa,

Ø  3 telocvične,

Ø  žiacka a učiteľská knižnica, ktorej fond tvoria odborná a krásna literatúra - knižničné jednotky získané z projektu Odborné učebne a časť knižničného fondu je z projektov MŠ SR,  ŽSK a zo ZRPŠ; sú v nej aj k dispozícii počítače s prístupom na internet, nakoľko školská knižnica je zdrojom vzdelávania a sebavzdelávania a tiež informačným centrom pre žiakov a pedagógov,

Ø  školská jedáleň,

Ø  školský klub detí,

Ø  školské ihrisko s asfaltovou plochou a s umelou trávnatou plochou,

Ø  pozemok na výučbu časti vyučovacieho predmetu technika.

 

Z projektu „Odborné učebne“ boli novovybudované: školská knižnica, učebňa polytechniky, chémie a počítačová.

 

 

Škola využíva učebné plány, učebné osnovy a vzdelávacie štandardy v súlade s iŠVP, zverejneným na stránke www.statpedu.sk. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu a výchovná činnosť v ŠKD podľa Výchovného programu. Škola má dostatok učebníc a dobré vybavenie učebnými pomôckami a didaktickou technikou, ktoré sú každý rok dopĺňané o modernejšie a efektívnejšie. Tiež sa nám podarilo získať metodický materiál zapojením sa do rôznych projektov a zakúpiť interaktívne tabule.

Je teda vybavená všetkým potrebným pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

 

V tomto školskom roku opäť neboli splnené zriaďovateľom školy úlohy, ktoré boli riešené už v predošlých  školských rokoch a to :

Ø  pokračovať v rámci havarijného stavu v rekonštrukcii výmenou okien na ďalších pavilónoch (C, D), čím by sa získala úspora na teple,

Ø  rekonštruovať zatekajúce strechy,

Ø  rekonštruovať schody pred hlavným vstupom do budovy školy, ktoré sú v havarijnom stave,  ...

V auguste 2023 sa začala rekonštrukcia strechy so zateplením na pavilóne E a čiastočná rekonštrukcia strechy na pavilóne A. Mesto, ako zriaďovateľ, sa zapojilo do projektu z POO vyhláseného ministerstvom dopravy na obnovu a rekonštrukciu historických budov. V prípade uspenia sa začne s komplexnou rekonštrukciou celej budovy školy.

 

Okrem nich boli plánované ďalšie úlohy, a to:

Ø  vybudovať vrátnicové okienko,

Ø  upratať priestory školy, likvidácia železného materiálu,

Ø  riešiť nepredvídané havarijné stavy /hlavne zvody to striech a rozvody vody, VS, vstupné schody,  ... /,

Ø  pokračovať vo výmene nábytku, podlahových krytín, výmene svietidiel, maľovaní, ...

Ø  zakúpiť ďalšiu didaktickú techniku a učebné pomôcky, ktorými sa skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces.

Tieto úlohy sa nám podarilo splniť len čiastočne, a to využitím finančných prostriedkov z normatívneho financovania, z vlastných príjmov,  z 2% zaplatenej dane a z projektov.

 

 

 

 

K. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

     a o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky.

 

SWOT analýza

 

A. Silné stránky školy:

 

v  100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,

v  odbornosť vyučovania 88,68 %,

v  dobrá počítačová  gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov,

v  záujem pedagogických a odborných zamestnancov o absolvovanie I. a II. atestácie a o ďalšie vzdelávanie,

v  dobré medziľudské vzťahy,

v  moderná škola s dobrým vybavením:  odborné učebne – chémie, fyziky, biológie, informatiky (PC, NB), jazykové laboratórium, 3 telocvične, školská knižnica, školská jedáleň, cvičná kuchynka na výučbu prípravy jedál a stolovanie, školský klub detí, multifunkčné školské ihrisko asfaltové a s umelým trávnikom a pozemok na výučbu časti vyučovacieho predmetu technika,

v  vhodná poloha školy - tiché a krásne prostredie, autobusové spoje,

v  možnosť využívania počítačových učební a internetu,

v  možnosť využívania školskej knižnice na výpožičky kníh, prácu s PC a internetom,

v  organizovanie rôznych akcií pre žiakov a ich účasť na podujatiach v rámci vyučovania aj mimo neho,

v  zapájanie žiakov do predmetových súťaží a olympiád,

v  práca so žiakmi so ŠVVP,

v  možnosť rozvoja záujmov a nadania v odboroch ZUŠ, ktorá sa nachádza v areáli školy a v záujmových krúžkoch CVČ, realizovaných v školských priestoroch,

v  poskytovanie žiakom a ich rodičom služieb prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga (začlenení žiaci) a výchovného poradcu (profesijná orientácia),

v  aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (2 % dane z príjmov, sponzorské príspevky, projekty...).

v  spolupráca s radou školy, s výborom OZ ZRPŠ a s CPPPaP pri riešení výchovno – vzdelávacích problémov žiakov.

 

B. Slabé stránky školy:

 

v  núdzové riešenie priestorov na vyučovanie v  pavilóne  F prenajatom Základnej umeleckej škole, v ktorom sa dopoludnia vyučujú žiaci ZŠ a popoludní žiaci ZUŠ. V takýchto priestoroch nie je možné prezentovať prácu učiteľov, ale hlavne žiakov oboch škôl, pretože sú priestory obmedzené,

v  nedostatočné zapájanie pedagogických zamestnancov do vyhlasovaných projektov  (mimo národných projektov),

v  potrebné rekonštrukcie (zatekajúcich striech, sociálnych zariadení, výmenníkovej stanice, výmena okien v pavilónoch C a D, zateplenie celej školy, výmena ventilov na radiátoroch, ...).

 

 

 

C. Príležitosti:

 

v  odbornosť vyučovania skvalitniť a priblížiť k 100 %, 

v  v maximálnej  miere uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb, t. j. rodičov a ich detí v škole a v ŠKD,

v  získať primeranými racionalizačnými opatreniami optimálne množstvo finančných prostriedkov na zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu a prevádzky školy,

v  získať mimorozpočtové finančné prostriedky (nadácia Spoločne pre región na získavanie 2% dane z príjmu, sponzorstvo, zber papiera, projekty),

v  podporovať a rozširovať funkčný systém odborného poradenstva školského špeciálneho pedagóga a výchovnej poradkyne (využívať moderné informačné technológie pri rozvoji poradenstva o povolaniach a zamestnaniach),

v  aktívne zapájanie sa do projektov,

v  prezentovať činnosť školy na verejnosti (webová stránka, média, ...).

 

D. Riziká:

 

v  neprimerané zvyšovanie výdavkov na prevádzku v dôsledku enormného nárastu cien energií,

v  nedostatok finančných prostriedkov na investície,

v  nedostatok financií vyčlenených  v štátnom rozpočte na  odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ale aj na vybavenie učební novými modernými pomôckami,

v  odchod žiakov s výborným prospechom na osemročné gymnázium a bilingválne školy.

 

 

 

 

 

 

 

2. Ďalšie informácie o žiakoch

 

a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

  Žiaci integrovaní k 15. 9. 2022:

 

Individuálne integrovaní žiaci

34

 -so syndrómom autizmu a mentálnym postihnutím

1

 -s mentálnym postihnutím

0

 -so sluchovým postihnutím

1

 -so zrakovým postihnutím

1

 -s narušenou komunikačnou schopnosťou

2

 -s telesným postihnutím

0

 -chorí a zdravotne oslabení

2

 -s viacnásobným postihnutím

0

 -s vývin. poruchami aktivity a pozornosti

5

 -s vývinovými poruchami učenia

22

 -s poruchami správania

0

 -s intelektovým nadaním

0

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

0

b) Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka

 

Do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 bolo zapísaných 55 detí, z toho 28 chlapcov a 27 dievčat. Na žiadosť zákonných zástupcov detí a s odporúčaním CPPPaP a všeobecného lekára pre deti a mládež, 3 deti budú pokračovať v plnení povinnej predprimárnej dochádzky a 8 detí nastúpi do prípravného ročníka.

Počet žiakov 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 bude 44 a budú sa vyučovať v 2 triedach.

 

c) Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole
 

            V školskom roku podalo prihlášku na vzdelávanie v strednej škole 63 žiakov, z toho 4 žiaci 5. ročníka na 8-ročné gymnázium (3 boli prijatí), 2 žiaci 8. ročníka na bilingválne gymnázium (neboli prijatí) a 57 žiakov 9. ročníka (boli prijatí).

 
d) Počet prijatých žiakov na vzdelávanie v strednej škole

 

            V školskom roku 2022/2023 skončilo dochádzku 54 žiakov 9. ročníka, 1 žiak 8. ročníka a 7 žiakov 5. ročníka. 

 

Z 5. ročníka boli prijatí :

 • 7 žiaci na Gymnázium v Čadci – osemročné štúdium

 

Z 8. ročníka bol prijatý:

 • 1 žiak na Obchodnú akadémiu v Čadci – bilingválne štúdium

 

Z 9. ročníka boli prijatí:

·         Gymnázium Čadca                                                    9 žiakov

·         Gymnázium Turzovka                                               2 žiačky

·         Gymnázium sv. Františka z Assisi Žilina                  2 žiačky

·         Obchodná akadémia Čadca                                       2 žiačky

·                     Spojená škola Kráľovnej pokoja Žilina                    1 žiačka

·         Obchodná akadémia Bratislava                                 1 žiačka                                   

·         SOŠ technická Čadca                                                5 žiakov na 4 – roč. št. odbor

                                                                                   2 žiaci na 3 – ročný uč. odbor

·         SOŠ obchodu a služieb Čadca                                  6 žiakov na 4. a 5.-ročný št. odbor

                                                                                   3 žiačky na 3 – ročné uč. odbory

·         SZŠ Čadca                                                                 5 žiačok

·         SZŠ Liptovský Mikuláš                                            1 žiačka

·         SOŠ pedagogická Čadca                                           1 žiačka

·         SOŠ drev. a stav. Krásno nad Kysucou                    1 žiačka na 4 – ročný št. odbor

                                                                                  1 žiak na 3 – ročný uč. odbor

·         SPŠ inf. technológií  Kysucké Nové Mesto              7 žiakov

·         SOŠ elektrotechnická Žilina                                     1 žiačka

·         Hotelová akadémia Žilina                                         1 žiačka

·         SOŠ letecko – technická Trenčín                              1 žiak

·         Stredná športová škola Žilina                                                1 žiak

·         Súkromná škola umeleckého priemyslu Žilina         1 žiačka

 

Z uvedeného prehľadu o rozmiestnení žiakov 9. ročníka na stredné školy vyplýva, že                48 žiakov – 88,9% bolo prijatých na študijné odbory a 6 žiakov – 11,1%  na učebné odbory.

 

e) Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.

 

V školskom roku 2022/2023 sa vyučovalo v 1. – 9. ročníku podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu, ktorý bol vypracovaný v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

Žiaci boli hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. Žiaci so ŠVVP boli hodnotení podľa Prílohy č. 2 k Metodickému pokynu č. 22/2011-Zásad hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole. Tiež boli hodnotení podľa usmernenia MŠVVaŠ SR a na základe jeho pokynov a rozhodnutia pedagogickej rady. Žiaci z Ukrajiny boli hodnotení v súlade s Usmernením MŠVVaŠ k hodnoteniu žiakov z Ukrajiny zaradených v základných školách na Slovensku (vyplýva zo zákona č. 245/2008 Z. z. §55, 58, 146 ods. 4). Súhrnné hodnotenie žiakov z cudziny formou klasifikácie bolo uskutočnené u troch žiakov. Súhrnné hodnotenie žiakov z cudziny vykonané kombinovanou formou bolo uskutočnené u dvoch žiakov. Celkové hodnotenie žiakov bolo vyjadrené slovom – Prospel. Šiesti žiaci z cudziny mali v súhrnnom hodnotení uvedené: aktívne absolvoval, absolvoval, neabsolvoval. Ich celkové hodnotenie bolo vyjadrené slovom – Prospel.

 

 

I. stupeň 

 

Na I. stupni v II. polroku školského roku 2022/2023 prospeli všetci žiaci, zo 178 žiakov 2 žiaci neboli klasifikovaní, navštevujú školu v zahraničí, 2 žiaci z Ukrajiny boli hodnotení nasledovne: 1 žiak slovne, 1 žiak klasifikáciou. Jeden žiak bol neklasifikovaný z predmetu TSV.

V 1. ročníku prospelo s vyznamenaním 43 žiakov, so samými jednotkami 40 žiakov. V 2. – 4. ročníku prospelo 123 žiakov s vyznamenaním, 12 PVD, 1 prospel. So samými jednotkami prospelo 73 žiakov.

Podľa individuálnych vzdelávacích programov boli vzdelávaní 12 žiaci so ŠVVP.

Vymeškaných bolo 8 505,75 vyuč. hodín, s priemerom na žiaka 48,32 hod. Všetky hodiny boli ospravedlnené.

Na I. stupni bolo 1 žiakovi udelené  výchovné opatrenia NTU a dvom žiakom bolo udelené PTU  z dôvodu, že jeho správanie nebolo v súlade so školským poriadkom.

Udelené pochvaly boli 12 žiakom a to za dlhodobú prácu pre kolektív a reprezentáciu školy.

Mnohí zo žiakov boli ocenení za prínos pre školu a za veľmi dobré výsledky knižnými odmenami.

 

II. stupeň

 

Na II. stupni z 236 žiakov prospelo 236, 2 žiaci II. stupňa neboli klasifikovaní, navštevujú školu v zahraničí a 2 žiaci boli neklasifikovaní z TSV. Jedna žiačka sa vzdelávala individuálne dištančnou formou. S vyznamenaním prospelo 131, PVD 69, P 34. So samými jednotkami  prospelo  41  žiakov z toho 9 v 5. roč., 5 v 6. roč., 11 v 7. roč., 3 vo 8. roč. a 13 v 9. roč.

Dostatočných  známok bolo udelených 64, z toho z predmetov SJL – 12, NEJ – 2, RUJ – 1, DEJ – 5, GEG – 3, MAT – 18, BIO – 8, FYZ – 5, CHE – 8, OBN – 2.

Podľa individuálnych vzdelávacích programov boli vzdelávaní 25 žiaci so ŠVVP.

Vymeškaných bolo 13 969 ospravedlnených  vyuč. hodín, s priemerom na žiaka 59,19 hod.

Na II. stupni boli 9 žiakom udelené  výchovné opatrenia – 7 NTU, 6 PTU, 1 PRŠ a 1 znížená známka zo správania 3. stupňa preto, lebo správanie nebolo v súlade so školským poriadkom, v prípade zníženej známky šlo o závažné a opakujúce sa porušovanie ŠP.

Za zapájanie sa do súťaží na okresnej a vyššej úrovni a za prácu pre triedny kolektív dostalo pochvalu riaditeľkou školy 18 žiakov.

Mnohí zo žiakov boli ocenení za prínos pre školu a za veľmi dobré výsledky knižnými odmenami.

 

 

           

 Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníkov ZŠ  Testovanie 5-2023

 

V školskom roku 2022/2023 bolo testovanie žiakov 5. ročníkov ZŠ zrušené ministrom školstva.

 

 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ  Testovanie 9-2023

 

 

SJL

MAT

 

počet bodov

% úspešnosti

počet bodov

% úspešnosti

9. ročník

19,4

64,8

15,9

53,0

priemer SR

17,6

58,7

16,5

55,1

rozdiel

  1,8

6,1

      - 0,6

- 2,1

 

V tomto školskom roku bolo uskutočnené celoslovenské testovanie so SJL a MAT žiakov 9. ročníka ZŠ, v ktorom dosiahli v predmete SJL výsledky nad priemer SR, v predmete MAT pod priemer SR.

 


 
Prehľad o priemernom prospechu z jednotlivých predmetov na konci školského roku 2022/2023 – I. stupeň

 

 

 

Trieda

SJL

 

ANJ

 

MAT

PVO

 

PDA

VLA

 

INF

 

PVC

HUV

 

VYV

 

TSV

 

NBV

ETV

1.A

1,05

 

1,00

1,00

 

 

 

 

1,00

1,00

1,00

 

1,00

1,00

1.B

1,09

 

1,04

1,00

 

 

 

 

1,00

1,00

1,00

 

1,00

2.A

1,26

 

1,21

1,16

 

 

 

 

1,00

1,00

1,00

 

1,00

1,00

2.B

1,21

 

1,16

1,00

 

 

 

 

 

1,00

1,00

1,00

1,00

 

3.A

 

1,28

1,06

1,33

 

 

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3.B

1,44

1,25

1,44

 

 

1,13

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3.C

1,82

1,06

1,59

 

 

1,35

1,18

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4.A

 

1,84

1,28

1,47

 

 

1,28

1,11

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 

4.B

1,42

1,25

1,38

 

 

1,00

 1,25

1,00

1,00

100

1,00

1,00

1,00

1,00

 

 

                        1 žiak 4.A hodnotený – aktívne absolvoval

                        

 

 

 

 

 

Prehľad o priemernom prospechu z jednotlivých predmetov na konci školského roku 2022/2023 – II. stupeň