• Informácie k prijímaciemu konaniu na stredné školy a systému duálneho vzdelávania na stredných školách

  •  

   Prihlášky na strednú školu

   • Prijímacie konanie na SŠ:

   Každý žiak si môže podať 4 prihlášky na SŠ:

    • 2 prihlášky na SŠ s talentovou skúškou
    • 2 prihlášky na SŠ bez talentovej skúšky 

   Termíny podávania prihlášok na jednotlivé SŠ ako aj podmienky prijímania na SŠ sú zverejnené podľa usmernenia MŠVVaŠ SR a jednotlivých SŠ.

   Elektronické prihlášky vypĺňa zákonný zástupca a žiak. ZŠ potvrdí údaje na prihláške.

    

   Prihlášky je možné podávať a upravovať do 20.03.2024. Chcem vás poprosiť, aby ste prihlášky podali najneskôr do 13.03.2024, nakoľko je potrebné  prihlášky v systéme skontrolovať a potvrdiť riaditeľkou. Pre rodičov, ktorí k prihlasovaniu potrebujú bližšie inštrukcie, je pripravený podrobný návod:

   Ako sa  prihlásiť na strednú školu

   Návod nájdete aj na YouTube od 11 minúty:

   Ako sa prihlásiť na SŠ - YouTube

    

   Pri niektorých odboroch  Zoznam učebných odborov  sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť  študovať príslušný odbor vzdelávania, tlačivo – Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (viď príloha), je potrebné dať potvrdiť lekárom. Odporúčam vybaviť potvrdenie v priebehu prázdnin, nakoľko sa prikladá k prihláške.

   V prípade nezrovnalostí, akýchkoľvek otázok a problémov pri zadávaní prihlášky ma môžete kontaktovať prostredníctvom správy cez Edupage, osobne po dohode v utorok 27.2. a 3.3.2024 od 9,00 – 11,00 hod.

    

   Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2024/2025 sa uskutočnia:

   a) v prvom kole prvý termín (vrátane osemročných gymnázií): 2. - 3. mája 2024 
   b) v prvom kole druhý termín: 6. - 7. mája 2024
   c) v druhom kole: 18. - 19. júna 2024

   Talentové skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutočnia:

   a) v prvom kole prvý termín: 29. - 30. apríla 2024 a 26. apríla 2024
   b) v prvom kole druhý termín: 9. - 10. mája 2024 13. mája 2024

   Talentové skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách sa uskutočnia v čase:

   a) prvá fáza - termín overenia športového nadania: 25. marca - 19. apríla 2024
   b) druhá fáza - termín overenia zdravotnej spôsobilosti: 29. apríla - 30. apríla 2024,

        26. apríla. V prípade potreby 10. mája 2024 13. mája 2024

    

   Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

    

   Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

    

   Do pozornosti dávam aj stránku Moja stredná, kde nájdete Brožúru stredných škôl v Žilinskom kraji.

   https://www.mojastredna.sk/


    

   Nezabudnite sledovať stránku Školského výpočtového strediska www.svsmi.sk ako aj stránky stredných škôl s aktuálnymi informáciami.

    

   Pri výbere SŠ si môžete pomôcť aj informáciami, ktoré nájdete na stránkach:

   Prehľad škôl a školských zariadení na Slovensku:

    Výchova a vzdelávanie v stredných školách:

    Detailnejšie analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl:

    „Ako na stredné školy?“ - súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách, zoznam všetkých SŠ na Slovensku:

    Duálne vzdelávanie:
   - všetko o duálnom vzdelávaní vrátane videovizitiek niektorých odborov:

    Profilové predmety na prijímacie konanie na SŠ: