• Základná škola bola slávnostne otvorená 3.9.1979 ako tretia plnoorganizovaná škola v meste. Jej vybudovanie si vyžiadal rozvoj okresného mesta Čadca a s tým súvisiaca výstavba nového sídliska Žarec. Je to moderná pavilónová škola. V školskom roku 2022 - 2023 ju navštevuje 417 žiakov.
   Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni. Škola disponuje odbornou učebňou chémie, fyziky, biológie s notebookmi, dvomi učebňami na výučbu IKT, jazyková učebňou, novovybudovanou učebňou polytechniky  a žiackou kuchynkou. Samozrejmosťou sú aj interaktívne tabule v triedach.  V roku 2019 bola opäť daná do užívania kuchyňa so školskou jedálňou.
   V roku 2021 bola obnovená žiacka a učiteľská knižnica. Jej fond tvorí odborná a krásna literatúra. Knižné jednotky boli získané z projektu Odborné učebne a časť knižničného fondu  MŠ, ŽSK a zo ZRPŠ. Sú v nej k dispozícii počítače s prístupom na internet. Knižnica je zdrojom vzdelávania a sebavzdelávania a tiež informačným zdrojom pre žiakov a pedagógov.
   V minulosti boli v škole zriadené aj triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ktoré neskôr vystriedali triedy s rozšírenou športovou prípravou zameranou na futbal, nakoľko  má škola nadštandardné podmienky na rozvoj športu – tri telocvične a vonkajšie školské ihrisko. V súčasnosti je škola zameraná na všeobecný rozvoj žiakov.
   Škola využíva vo výchovno-vzdelávacom procese aktivity a programy jednotlivých projektov v oblasti prevencie, environmentálnej výchovy, podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu cez projekty Zelená škola, Cesty emocionálnej zrelosti, Správaj sa normálne, Záložka do knihy spája školy, Detský čin roka a mnoho iných.
   Taktiež je škola zapojená do mnohých národných projektov. Ich cieľom je využívanie materiálov a didaktickej techniky vo vyučovacom procese, zavádzanie inovatívnych foriem a metód práce, čím sa zvyšuje kvalita vyučovania.
   Národné projekty, do ktorých je škola zapojená:

   •    Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
   •     Aktivizujúce metódy vo výchove
   •     Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
   •     Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami
   •     Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
   •     Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
   •     Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
   •     Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
   •     Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách
   •     Odborné učebne
   •     Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov

   Okrem národných projektov sa škola zapája do projektov JA Viac ako peniaze a Kozmix.
   Niekoľko rokov je škola zapojená do dotovaných programov Školské mlieko a Školské ovocie.