• Základná škola, M. R. Štefánika 2007,  Čadca

       

      Š k o l s k ý    p o r i a d o k    š k o l y

       

          Riaditeľka Základnej školy, M. R. Štefánika 2007, Čadca vydáva Školský poriadok školy ako súhrn noriem spolužitia a  spolupráce celého školského kolektívu žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca. Školský poriadok školy dopĺňajú:

      • bezpečnostné opatrenia v učebni informatiky, fyziky, chémie, biológie, cudzích jazykov, techniky, v cvičnej kuchynke a na cvičnom pozemku,
      • bezpečnostné opatrenia na hodinách telesnej a športovej výchovy v telocvični a na školskom ihrisku

       

      Školský poriadok školy obsahuje tieto kapitoly:

       

                        Úvod

      1. Práva žiakov
      2. Povinnosti žiakov a zásady správania sa žiakov
      3. Styk žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi
      4. Povinnosti aktívu žiakov
      5. Výchovné opatrenia
      6. Práva, povinnosti a odporúčania pre zákonných zástupcov žiaka,

      rada školy, žiacka rada

      1. Organizácia vyučovania
      2. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov
      3. Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov
      4. Záverečné ustanovenia

       

       

      1. Práva žiakov

       1. Má právo byť rešpektovaný ako suverénna osobnosť a mať zachovanú ľudskú dôstojnosť.

       2. Má právo na bezpečnosť a ochranu zdravia počas vyučovania a inej činnosti pod vedením pedagógov.

       3. Má právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou v čase vyučovania i mimo vyučovania. 

       4. Má právo zúčastňovať sa na hodinách všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil.

       5. Má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

      6. Má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď. V prípade porušenia pravidiel správania má právo vyjadriť sa k previneniu a byť vypočutý.

      7. Má právo na objektívne hodnotenie.

      8. Má právo na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb pri písomných a ústnych odpovediach a na informovanosť o výslednej známke.

      9. Má právo dozvedieť sa záverečnú klasifikáciu z jednotlivých predmetov v príslušnom klasifikačnom období pred klasifikačnou poradou.

      10. Má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov, má právo na ochranu súkromia.

      11. Má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.

      12. Má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov.

      13. Má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.

      14. Má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných.

      15. Má právo na komisionálne preskúšanie, ak má jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti súhrnnej klasifikácie na konci prvého alebo druhého polroku a požiada oň do troch dní od vydania vysvedčenia.

      16. Má právo robiť opravnú skúšku so súhlasom riaditeľa školy, ak na konci II. polroku neprospel najviac z dvoch predmetov.

      17. Má právo poznať dôvod, pre ktorý nie je alebo nebola akceptovaná jeho požiadavka, prípadne ospravedlnenie.

      18. Má právo na lekárske ošetrenie v čase vyučovania.

      19. Má právo na zdôvodnenie výchovného opatrenia, ktoré mu bolo udelené.

      20. Má právo na výber budúceho štúdia, respektíve povolania.

      21. Má právo byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania.

      22. Nemožno ho nútiť alebo mu dovoliť, aby vykonával prácu, ktorá je na úkor jeho zdravia alebo vzdelania, alebo jeho telesného, duševného alebo mravného vývinu.     

      23. Má právo byť chránený pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie.

      24. Má právo druhým povedať, aby sa ho nedotýkali, pokiaľ si to nepraje.

      25. Nesmie byť telesne trestaný, duševne týraný či vydieraný.

      26. Má právo opakovane účinkovať v divadle, vo filme, v televízii alebo v iných obdobných verejných vystúpeniach, ktoré neorganizuje škola, len so súhlasom riaditeľa školy.

      27. Má právo zúčastniť sa na filmových, divadelných predstaveniach a iných kultúrnych alebo zábavných programoch, ak sú prístupné mládeži. Ak ide o večerné predstavenia, môžu ich navštíviť len v sprievode rodičov alebo poverených osôb starších ako 18 rokov.

      28. Má právo byť členom spoločenských organizácií, ak členstvo táto organizácia žiakom dovoľuje.

      29. Má právo navštevovať jazykovú školu, ZUŠ, CVČ, záujmové útvary, osvetové zariadenie, alebo môže pracovať v športových oddieloch dobrovoľnej telesnej výchovy a pod.

      30. Žiaci I. stupňa majú právo navštevovať školský klub detí.

      31. Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej jedálni.

      32. Kolektív triedy má právo si zvoliť zo svojich radov triednu žiacku samosprávu.

       

      1. Povinnosti žiakov

      A/ Dochádzka do školy

      1. Žiak je povinný osvojovať si zásady tolerancie, humanity a vlastenectva, správať sa podľa nich, a tým prispievať k dobrým medziľudským vzťahom.

      2. Je povinný chrániť si vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok v osobných veciach, triedach a vo všetkých priestoroch školy.

      3. Prichádzať na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín, čisto a hygienicky upravený, bez výstredností /výstredné líčenie, nápadná úprava vlasov, ... /.V budove školy bsa žiak nesmie pohybovať s pokrývkou na hlave / šiltovka, kapucňa, ... /.

      4. Je povinný nosiť pomôcky podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie vlastné, spolužiakov a pedagogických zamestnancov, ani väčšie sumy peňazí alebo osobné cenné predmety.

      5. Žiak môže vyučovanie vymeškať pre chorobu, z vážnych rodinných dôvodov, pri reprezentácii školy v súťažiach, pre mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky.

      6. Ak sa žiak pre vopred známy dôvod nezúčastní vyučovania, rodič / zákonný zástupca / vopred písomne požiada triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Pre vopred známe dôvody môže žiaka na 1 vyučovaciu hodinu uvoľniť vyučujúci, na viac ako 1 vyučovaciu hodinu ale najviac na 1 deň triedny učiteľ a na viac  ako 1 deň riaditeľ školy. Uvoľnenie je možné len na základe písomnej žiadosti rodiča /zákonného zástupcu /.   

      7. Ak žiak nepríde do školy pre nepredvídanú prekážku, rodič / zákonný zástupca / je povinný oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti žiaka telefonicky  alebo inak najneskôr  do 24 h.

      8. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom alebo písomným ospravedlnením rodiča (zákonného zástupcu) do troch dní od nástupu do školy, v opačnom prípade sa neúčasť žiaka na vyučovaní považuje za neospravedlnenú.  Doklad o neúčasti na vyučovaní musí byť podpísaný zákonným zástupcom.

      9. Ak žiaka postihne infekčné ochorenie alebo sa vyskytne v rodine, navštevuje žiak školu iba po súhlase lekára. V takom prípade žiak alebo jeho zákonný zástupca informuje ihneď triedneho učiteľa.

      10. Za každé 3 bezdôvodne oneskorené príchody na vyučovanie nepresahujúce 20 minút sa žiakovi zaráta 1 neospravedlnená vyučovacia hodina. Za oneskorený príchod presahujúci 20minút z vyučovacej hodiny sa celá hodiny vykazuje ako neospravedlnená. Ospravedlnené meškanie na vyučovaciu hodinu môže byť z dôvodu meškajúcich spojov, lekárskeho vyšetrenia, úradného konania.

      11. Ak  žiak v jednom klasifikačnom období vymešká z celkového počtu vyučovacích hodín predmetu viac ako 60% a viac, bude robiť komisionálnu skúšku v zmysle Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu.Vyučujúci do dvoch týždňov pred klasifikačnou poradou upozorní riaditeľku školy, ktorá nariadi komisionálnu skúšku. Rozsah skúšky určí vyučujúci. Skúška musí byť vykonaná do dňa pred uskutočnením klasifikačnej porady.

      12. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

       

      B/  Povinnosti pri príchode

      1. Žiak prichádza do školy o 7.45 h., prezuje sa do prezuviek / nie športovej obuvi /, ktoré neničia podlahové krytiny učební a chodieb, ktoré vyhovujú hygienickým a bezpečnostným požiadavkám pri pobyte v škole. Žiak musí byť v triede najneskôr 5 minút pred vyučovaním.

      2. Prezutú obuv si uloží do skrinky pri triede. Tá sa pred vyučovaním uzamkne. Za uzamknutie zodpovedá dozorkonajúci učiteľ. Vrchný odev si zavesí na vešiak. / Obuv a vrchný odev nenosí do triedy ! /

      3. Dozorkonajúci učitelia zabezpečia, aby žiaci disciplinovane vchádzali do jednotlivých pavilónov a učební.

      4. Do školskej budovy vchádzajú a vychádzajú žiaci hlavným vchodom.

      5. Škola sa uzatvára o 8.00 h. Žiak, ktorý príde po uvedenom čase, bude evidovaný v zošite neskorých príchodov. 

       

      C/ Správanie sa žiakov na vyučovaní

      1. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví pomôcky potrebné pre príslušný predmet a žiacku knižku, prípadne sa prezlečie do športového, či pracovného úboru.

       2. Svoje miesto zaujme žiak pokojne po zvonení. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto, ani učebňu.

       3. Počas vyučovania sa správa slušne, sedí pokojne, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov.

       4. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa na niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky, odpovedá až na vyzvanie učiteľa.

       5. Vyvolanému žiakovi nesmú ostatní našepkávať. Nie je dovolené odpisovať pri písomných prácach.

       6. Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na hodinu, ospravedlní sa vyučujúcemu na jej začiatku.                                                                                                              

        7. Pri vstupe a pri odchode dospelej osoby z triedy zdravia žiaci tak, že vstanú. Nevstávajú na hodinách TEV/TSV,VYV,THD/TEH/PVC/SEE a pri písaní písomných a kontrolných prác.

        8. Žiak je povinný šetriť učebnice a iné školské potreby. V prípade straty alebo poškodenia zaplatí príslušnú čiastku.

        9. V triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu a poriadok.

      10. Ak žiak úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní škodu nahradiť v plnej výške.

      11. Žiaci majú zakázané manipulovať s oknami a žalúziami. Žiaci nesmú počas prestávok manipulovať s interaktívnou tabuľou umiestnenou v triede alebo v jazykovom laboratóriu. Manipulovať so svetelnými vypínačmi, zvukovými  modulátormi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa. Pri poškodení zariadenia budovy alebo techniky, škodu hradí rodič resp. zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil.

      12. Žiak je povinný po príchode do školy vypnúť mobilný telefón, tablet, MP-prehrávač,  (smartfón,  i-PAD, i-POD), smart hodinky a môže ich zapnúť až po skončení vyučovania a opustení areálu školy. Mobilný telefón môže žiak použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy alebo jeho povereného zástupcu. Žiak nesmie vyhotoviť zvukový alebo obrazový záznam inej osoby a záznam zverejniť na sociálne siete bez súhlasu dotknutej osoby.

      13. Žiaci oslovujú všetkých zamestnancov školy podľa pracovného zaradenia, pričom používajú oslovenie pán, pani.

      14. Žiak je povinný zdraviť všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ako aj dospelých, ktorí sa pohybujú v priestoroch školy.

      15. Je prísne zakázané šikanovanie spolužiakov, zobrať si predmety, ktoré patria inému a navzájom si ubližovať.

      16. Je prísne zakázané nosiť do školy alkohol, cigarety, omamné látky a ostatné nelegálne drogy.

      17. Žiak nesmie písomne, slovne, oblečením a doplnkami propagovať zakázané hnutia a nelegálne drogy.

      18. Je prísne zakázané vulgárne vyjadrovanie počas vyučovania.

      19. Je prísne zakázané vykrikovanie, vulgárne vyjadrovanie a vyhadzovanie predmetov z okien.

      20. Počas vyučovania žiak nesmie žuť žuvačku.

       

      D/ Správanie sa žiakov počas prestávok

      1. Malé prestávky využívajú žiaci na oddych, prípravu pomôcok na ďalšiu hodinu, použitie WC a pod. Žiaci sa počas veľkých prestávok môžu voľne pohybovať po triede a chodbe v rámci svojho poschodia. Na WC nesmú chodiť v skupinách a zdržiavať sa tam.

      2. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné pomôcky a pod dozorom vyučujúcich sa presunú do odbornej učebne.

      3. Ak majú žiaci vyučovanie v telocvični, vezmú si cvičebný úbor a podľa pokynov  vyučujúcich sa disciplinovane 5 minút  pred začiatkom vyučovacej hodiny presunú do telocvične.

      4. Na veľkej prestávke sa žiaci disciplinovane presúvajú podľa dozorkonajúcich učiteľov do určených priestorov / chodba, školský dvor /.

      5. Automat na mlieko je dovolené používaťpred a po skončení vyučovania. Je zakázané jeho poškodzovanie.

      6. Žiak má zakázané počas prestávok medzi 4. a 5 vyučovacou hodinou a 5. a 6. vyučovacou hodinou chodiť na obedy do ŠJ.

      7. Počas prestávok je zakázané opúšťať budovu školy ( do obchodu, ... ).

       

      E/ Odchod žiakov zo školy

      1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny, podľa rozvrhu si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu.

      2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe sa zoradia a pod vedením učiteľa odídu do šatne. V šatni sa žiaci prezujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu. Správajú sa disciplinovane.

      3. Žiaci zo školy odchádzajú bezprostredne po vyučovaní. Dlhšie môžu v škole zostávať len tí, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú na triednickej hodine, školskom klube detí alebo majú osobitné povolenie.

      4. Zo školského klubu detí môžu žiaci odísť len na písomné vyžiadanie rodiča  / zákonného zástupcu /.

      5. Po vyučovaní je prísny zákaz opúšťať školu vchodom cez ZUŠ.

       

      F/ Iné povinnosti

      1. Žiak zodpovedá za svoje veci. Ak zistí stratu svojej veci, oznámi to bezodkladne triednemu učiteľovi, ktorý určí ďalší postup.

      2. Žiaci nesmú v priestoroch školy fajčiť, piť alkohol a energetické nápoje, ani hrať hazardné hry, nosiť a požívať omamné látky.

      3. V školskom klube detí sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľa, bez dovolenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov. Počas obeda bude ŠKD uzamknutý do 13.45 hod.

      4. V školskej jedálni sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy, správajú sa disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru, dodržiavajú zásady kultúrneho stravovania, hygienické zásady a čistotu. Do školskej jedálne majú zakázaný vstup žiaci, ktorí sa nestravujú, okrem žiakov s osobitným povolením triedneho učiteľa.

      5. Na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách a iných výchovných akciách sa žiaci riadia pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov, vyplývajúcich z BOZ príslušnej aktivity.

      6. Do zborovne, telocvične, dielne, učebne informatiky, fyziky, chémie, biológie, cudzích jazykov, techniky a cvičnej kuchynky môžu žiaci vstupovať len v sprievode vyučujúceho.

       

      G/ Správanie sa žiakov mimo školy

      1.  Žiak školy je povinný dbať o dobrú povesť školy a prispievať k nej svojim správaním.

      2.  Žiaci sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.

       

      1. Styk žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi

       

      Styk žiaka s členmi vedenia školy, triednym a ostatnými učiteľmi je možný  v  čase prestávok, resp. po vyučovaní vo vopred dohodnutom čase.

       

       

      1. Povinnosti aktívu

      Predseda triedy

      • Zastupuje triedny kolektív pri rokovaní s učiteľmi.

       

      Podpredseda

      • Zastupuje predsedu v neprítomnosti.

       

      Triedna služba

      • V každej triede sa určuje na jeden týždeň dvojica žiakov ako triedna služba. Mená služby sú uvedené v triednej knihe. Triedna služba utiera tabuľu, pripravuje kriedu, dbá o to, aby sa kriedou šetrilo a nepísalo mimo vyučovania / cez prestávky /.
      • Služba dbá o čistotu triedy. Okamžite hlási triednemu učiteľovi poškodzovanie triedy. Po príchode do triedy prehliadne učebňu a tak isto po skončení vyučovania, dozerá na čistotu a poriadok.
      • Na začiatku hodiny hlási neprítomných žiakov.
      • V prípade, že nepríde vyučujúci na hodinu,  nahlási to najneskôr po 5 minútach zástupkyni riaditeľky školy alebo riaditeľke školy.
      • Po ukončení vyučovania zotrie tabuľu, uloží kriedy a ostatné vyučovacie pomôcky. Upozorní spolužiakov, ktorí si nechali neporiadok na svojich miestach.

       

      V.Výchovné opatrenia

      Pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny sa ukladajú v súlade s ustanovením Vyhlášky 320/2008 o základnej škole.

       

      Pochvalu udeľuje po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľka školy za:

      • za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach na okresnej a vyššej úrovni
      • za mimoriadnu aktivitu a iniciatívu v prospech školy
      • za dlhodobú prácu pre kolektív
      • za statočný čin
      • za mimoriadne počiny podľa návrhov ostatných vyučujúcich alebo ostatných osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní

       

      Napomenutie  triednym učiteľom sa udeľuje za menej závažné porušenie školského poriadku:

      • zabúdanie pomôcok, učebníc, žiackej knižky, nenosenie úboru na TSV
      • neprezúvanie sa
      • vyrušovanie na vyučovacích hodinách
      • nedostatočnú prípravu na vyučovanie
      • úmyselné znečisťovanie vnútorných i vonkajších priestorov školy
      • opustenie budovy pred skončením vyučovania

      Opatrenie sa ukladá za 3 zápisy podľa hore uvedených bodov za každé hodnotiace obdobie.

       

      Pokarhanie triednym učiteľom sa udeľuje po  prerokovaní v pedagogickej rade za:

      • opakované menej závažné priestupky voči školskému poriadku
      • poškodzovanie učebníc a iných pomôcok
      • nerešpektovanie pokynov vyučujúceho – musí byť uvedený konkrétny pokyn
      • vulgárne vyjadrovanie – konkrétne uviesť
      • podvádzanie, klamstvo – konkrétne uviesť
      • neslušné vystupovanie voči učiteľovi, či iným dospelým osobám – konkrétne uviesť

      Opatrenie sa ukladá za 6 zápisov podľa hore uvedených bodov za každé hodnotiace obdobie.

       

      Pokarhanie riaditeľkou školysa udeľuje po prerokovaní v pedagogickej rade za:

      • opakované priestupky, za ktoré bolo už udelené pokarhanie triednym učiteľom
      • nosenie predmetov, ktoré nesúvisia s vyučovaním a výchovou – konkrétne uviesť
      • úmyselné poškodenie majetku školy – konkrétne uviesť
      • svojvoľné opustenie vyučovania
      • neospravedlnená absencia do 4 hodín
      • krádež

       

      Znížená známka zo správania na stupeň 2 sa udeľuje po prerokovaní v pedagogickej rade za:

      • ak sa žiak opätovne dopustí priestupkov voči školskému poriadku, za ktoré mu už bolo udelené niektoré z predchádzajúcich výchovných opatrení
      • nosenie a použitie mobilu v čase vyučovania (priamej vyučovacej hodiny, prestávky, výchovnej a vzdelávacej aktivity) bez predchádzajúceho súhlasu pedagogického zamestnanca (Vyhláška č. 320/2008 Z.z o základnej škole, §20 bod 7 – Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu.)
      • za neospravedlnenú absenciu do 15 hodín
      • za opakované klamstvo, podvody súvisiace s výchovou a vzdelávaní
      • za sústavné narúšanie vyučovacieho procesu
      • za drzé a neslušené správanie voči spolužiakom alebo vyučujúcim
      • svojvoľné opustenie kolektívu počas presunu v čase výchovy a vzdelávania, školských aktivít

       

      Znížená známka zo správania na stupeň 3 sa udeľuje po prerokovaní v pedagogickej rade za:

      • ak sa žiak opätovne dopustí priestupkov voči školskému poriadku, za ktoré mu už bolo udelené niektoré z predchádzajúcich výchovných opatrení
      • za neospravedlnenú absenciu do 30 hodín
      • za vandalizmus a úmyselné poškodzovanie majetku školy (vrátane učebníc a ostatných pomôcok)
      • fajčenie a pitie alkoholu v čase výchovy a vzdelávania a v areáli školy
      • prejavy rasizmu, šikanovania, fyzické ubližovanie spolužiakom, verbálny i neverbálny útok na učiteľa
      • zneužívanie internetu a prezerania nevhodných stránok v čase výchovy a vzdelávania

       

      Znížená známka zo správania na stupeň 4 sa udeľuje po prerokovaní v pedagogickej rade za:

      • ak sa žiak opätovne dopustí priestupkov voči školskému poriadku, za ktoré mu už bolo udelené niektoré z predchádzajúcich výchovných opatrení
      • za neospravedlnenú absenciu nad 30 hodín
      • za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky podľa návrhu a schválenia pedagogickej rady

       

      Každý priestupok žiaka voči školskému poriadku musí byť preukázateľne oznámený zákonnému zástupcovi spolu s návrhom na uloženie výchovného opatrenia. Ak sa žiak aj po vyčerpaní všetkých výchovných opatrení opätovne dopúšťa porušovania školského poriadku oznámi sa toto iným orgánom podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní podľa vecnej príslušnosti:

      • obec podľa trvalého bydliska a ÚPSVaR – neospravedlnená absencia viac ako 15 vyučovacích hodín
      • obec podľa trvalého bydliska – neospravedlnená absencia viac ako 60 hodín
      •  neospravedlnená absencia viac ako 100 vyučovacích hodín - škola postupuje podľa § 211 ods.1 písm. d) Trestného zákona

       

      1. Práva, povinnosti a odporúčania pre zákonných zástupcov žiaka,
      rada školy, žiacka rada

       

      Styk zákonných zástupcov žiaka s  vedením školy a  s  učiteľmi je možný v čase konzultačných hodín. Vo výnimočných prípadoch je styk možný / len pred vyučovaním alebo po skončení vyučovania / vo vopred dohodnutom termíne.

       

      Práva zákonných zástupcov žiaka:

      • poznať zameranie školy,
      • byť informovaný o prospechu a správaní svojho dieťaťa,
      • zúčastniť sa na činnosti školy,
      • požiadať učiteľa o konzultácie,
      • požiadať o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní,
      • pri pochybnostiach požiadať o komisionálne preskúšanie z vyučovacieho predmetu,
      • podávať návrhy na zlepšenie práce školy,
      • požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania,
      • spolupracovať s radou rodičov a radou školy.

      Povinnosti zákonných zástupcov žiaka:

      • informovať triedneho učiteľa o zmenách rodinného stavu, o úpravách a zmenách styku dieťaťa s druhým rodičom ustanoveným súdnym rozhodnutím, ktoré poskytne zákonný zástupca triednemu učiteľovi k nahliadnutiu,
      • zúčastňovať sa triednych aktívov,
      • informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných problémoch dieťaťa, ktoré by triedny učiteľ mal poznať,
      • pravidelne kontrolovať žiacku knižku alebo zápisníček svojho dieťaťa,
      • každú neprítomnosť svojho dieťaťa na vyučovaní ospravedlniť ihneď písomne, najneskôr do troch dní po nástupe na vyučovanie,
      • odhlásiť, resp. prihlásiť sa na stravu je možné 1 deň vopred do 14.00 hod.

       

      Odporúčania  pre zákonných zástupcov žiaka

       • Zákonný zástupca žiaka musí rešpektovať predpísané konzultačné hodiny a nevyrušovať vyučujúcich počas vyučovacieho procesu.
       • Zákonný zástupca žiaka nesmie povoliť svojmu dieťaťu prinášať veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím alebo výchovným procesom v škole.
       • Zákonný zástupca žiaka nesmie povoliť svojmu dieťaťu  nosiť veci, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť žiakov školy.

      Rada školy

       

      Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Má vydaný štatút rady školy, ktorým sa riadi.

       

      Žiacka rada

                  Žiacka rada je poradným orgánom, ktorý sa podieľa na riešení výchovno-vzdelávacích

      problémov a aktivizuje činnosť žiakov. Má vydaný štatút žiackej rady , ktorým sa riadi.

       

       

      1. Organizácia vyučovania

           Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválila riaditeľka školy.  Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.

       

      Časový rozvrh hodín:   

       

                                         Hodina                  Čas                    Prestávka

                                               1.              8.00 –  8.45              8.45 –  8.55     

                                               2.              8.55 –  9.40              9.40 –  9.50

                                               3.              9.50 –10.35            10.35 –10.50   

                                               4.            10.50 –11.35            11.35 –11.45

                                               5.            11.45 –12.30            12.30 –12.40

                                               6.            12.40 –13.25           13.25 – 13.55

                                              7.            13.55 – 14.40

       

           Výchovný proces sa riadi platným rozvrhom prevádzky, ktorý schválila riaditeľka školy. 

       

      Prevádzka ŠKD:                    Pondelok:       6.45 – 7.45 a 11.35  –  17.00

                                                     Utorok:           6.45 – 7.45  a 11.35  –  17.00

                                                     Streda:           6.45 – 7.45  a 11.35  –  17.00

                                                     Štvrtok:           6.45 – 7.45 a 11.35  –  17.00

                                                     Piatok:            6.45 – 7.45 a 11.35  –  17.00

       

       

      1. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov

       

      Práva pedagogických zamestnancov:

      • verejne vyjadriť svoj názor,
      • podávať návrhy na zlepšenie práce v škole,
      • na ochranu svojej osobnosti.

       

      Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má postavenie chránenej osoby  podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon  v znení neskorších predpisov, čo znamená, že trestný čin spáchaný na takejto osobe sa trestá prísnejšie (POP 2015/2016 Článok7 “Niektoré aspekty ochrany pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca“). 

       

      Povinnosti pedagogických zamestnancov

      1. Každý pedagogický zamestnanec

      • Prichádza na pracovisko včas. Pevne stanovená pracovná doba pre učiteľov na pracovisku je 7.30-13.30 hod. a pre vychovávateľky ŠKD je 11.00-17.00 hod. Úprava pevne stanovenej pracovnej doby je možná pri skrátenom pracovnom úväzku.
      • Zapíše sa do dochádzkového listu. Do dochádzkového listu zapíše aj prerušenie pracovnej doby, ktoré môže byť len so súhlasom člena vedenia školy .
      • Svoju neprítomnosť na pracovisku ohlási vedeniu školy bezodkladne. Lekárske potvrdenie o PN, OČR atď. predloží alebo doručí do 3 dní a ukončenie neprítomnosti – dlhodobej PN, počas ktorej je zastupovanie riešené inou osobou, oznámi riaditeľovi školy minimálne 2 dni vopred.
      • Je povinný zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s  výkonom zamestnania.

      2. Člen vedenia školy

      • Riadi úlohy, vyplývajúce z jeho náplne práce.
      • Organizuje a demokraticky riadi školu.
      • Kontroluje plnenie povinností pedagogických zamestnancov, ktoré vyplývajú z ich pracovnej náplne, UP, UO, TPU, PP školy a vnútorných predpisov a nariadení.
      • Včas zabezpečuje suplovanie za neprítomných učiteľov alebo vychovávateľky ŠKD.
      • Utvára vhodné podmienky pre dobrú a tvorivú prácu všetkých zamestnancov školy.
      • Podporuje spoluprácu a propagáciu dobrých skúseností.
      • Podporuje a oceňuje odborné a metodické vzdelávanie zamestnancov.
      • Rešpektuje osobnosť každého zamestnanca.
      • Pravidelne vykonáva kontroly podľa plánu i mimo neho.
      • Je náročný k sebe, dokáže prijať i kritické pripomienky.

      3. Učiteľ

      • Plní úlohy vyplývajúce z jeho pracovnej náplne.
      • Rešpektuje a dodržiava dokumenty prijaté a schválené OSN – Listinu základných ľudských práv a slobôd a Dohovor o právach dieťaťa.
      • Dôsledne dodržiava práva dieťaťa, nepoužíva telesné tresty.
      • Načas nastupuje na vyučovaciu hodinu, včas ju ukončí.
      • Nenosí na vyučovacie hodiny mobilný telefón.
      • Nepreťažuje žiaka nadmernými požiadavkami.
      • Využíva dostupné učebné pomôcky, ktoré si pripraví v dostatočnom časovom predstihu.
      • Dôsledne vykonáva dozor, vypísané suplovanie je záväzné.
      • Dbá na ochranu majetku školy.
      • Po skončení vyučovania dbá na poriadok v triede / zabezpečí uzavretie okien, vyloženie stoličiek na lavice, uzamknutie triedy / a odvedie žiakov do šatne.
      • Triednu knihu a klasifikačný záznam uloží do priečinku v zborovni.
      • Pri rokovaní s rodičmi rešpektuje osobnosť rodiča, rozhovor vedie v duchu spolupráce.

      4. Vychovávateľka ŠKD

      • Preberá zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov.
      • Preberie žiakov, ktorých privedú do ŠKD vyučujúce po poslednej vyučovacej hodine.
      • Dbá na dodržiavanie práv dieťaťa.
      • Spolupracuje s triednymi učiteľkami a s rodičmi žiakov.

      5. Dozorkonajúci  učiteľ

      • Preberá zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov.
      • Na dozor nastupuje včas.
      • Dozor pri triedach vykonáva v čase prestávok od 7.45 do 12.40 hod.
      • Dozor v školskej jedálni vykonáva po 4. vyučovacej hodiny od 11.35 do 12.30 hod., po 5. vyučovacej hodine od 12.30 do 13.25hod. a po 6. vyučovacej hodine od 13.25 do 14.00hod. /dohliada aj na poriadok v hale školy

      6. Triedny učiteľ

      • Vedie triednu dokumentáciu.
      • Zaznamenáva do katalógového listu žiaka všetky zmeny nahlásené zákonným zástupcom žiaka.
      • Je v dennom styku so žiakmi svojej triedy a komunikuje s nimi.
      • Denne sleduje dochádzku žiakov a ich ospravedlnenia.
      • Snaží sa odstraňovať prípadné záškoláctvo, ktoré v prípade zistenia rieši s rodičmi a vedením školy.
      • Dbá na dodržiavanie práv dieťaťa v komunikácii s ostatnými vyučujúcimi.
      • Vedie žiakov, aby rešpektovali školský poriadok školy a nepoškodzovali majetok.
      • Koordinuje písanie písomných prác z matematiky a slovenského jazyka, tiež kontrolných prác z iných predmetov, aby neboli žiaci preťažovaní.
      • Usmerňuje estetický vzhľad triedy / poriadok, plnenie povinností týždenníkov, nástenky, výzdobu, ... /.
      • Cieľavedome vytvára priaznivú klímu v triede.
      • Výchovne pôsobí na žiacky kolektív a rieši vzniknuté pedagogické situácie.
      • Výchovnú hodinu uskutočňuje raz za mesiac v súlade s plánom triedneho učiteľa         / v škole alebo mimo nej /.
      • Úzko spolupracuje so všetkými vyučujúcimi, výchovnou poradkyňou, školským špeciálnym pedagógom a s rodičmi žiakov.
      •  V spolupráci s ostatnými pedagogickými zamestnancami v príslušnej triede zhromažďuje informácie o žiakoch.
      • Usmerňuje utváranie podmienok vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý je začlenený do triedy v spolupráci so všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie
      • Vedie agendu prítomnosti žiakov v triedach a na konci týždňa odovzdá THP  pre ŠJ

       

      Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov

       

      Práva nepedagogických zamestnancov:

      • verejne vyjadriť svoj názor,
      • podávať návrhy na zlepšenie práce v škole,
      • na ochranu svojej osobnosti.

       

      Povinnosti nepedagogických zamestnancov

      Každý nepedagogický zamestnanec

      • Prichádza na pracovisko včas a dodržiava pracovnú dobu.
      • Zapíše sa do knihy dochádzky. Do knihy dochádzky zapíše aj prerušenie pracovnej doby, ktoré môže byť len so súhlasom člena vedenia školy .
      • Svoju neprítomnosť na pracovisku ohlási vedeniu školy bezodkladne. Lekárske potvrdenie o PN, OČR atď.  predloží alebo doručí do 3 dní a ukončenie neprítomnosti oznámi vedeniu školy 1 deň vopred.
      • Plní úlohy vyplývajúce z jeho pracovnej náplne.
      • Dbá na ochranu majetku školy.

       

       

      X. Záverečné ustanovenia

       

      1. Pri koncipovaní tohto školského poriadku školy sa vychádzalo z platnej legislatívy  / doplnené o novely /:

      1.  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / zákon č. 37/2011 Z. z. –  účinný od  1.03.2011,
      2. Vyhláška MŠ SR č. 320/2008  Z. z. o základnej škole / vyhláška č. 224/2011 Z. z.

      – účinná od 1.09.2011,

      1. Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy vydaný MŠVVaŠ SR – účinný od 1.05.2011,
      2. Metodické usmernenie č. 7/2006-R k  prevencii a  riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
      3. Deklarácia práv dieťaťa.

       

      2. Školský poriadok školy je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

      3. Zmeny a doplnky školského poriadku školy vydáva riaditeľka školy.

      4. Ruší sa doteraz platný školský poriadok školy.

      5. Tento školský poriadok školy bol prerokovaný na pedagogickej porade dňa 24.08.2023.

      6. Školský poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2023.

       

       

      V Čadci 24.08.2023  

                                                                

      Mgr. Katarína Materanková

                                                                                                             riaditeľka školy

       

       

      Súčasťou školského poriadku školy sú:

       

      Príloha č. 1: Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov

      – § 55 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon )

       

      Príloha č. 2: Deklarácia práv dieťaťa

       – vyhlásená organizáciou spojených národov20. novembra 1959

       

      Príloha č. 3: Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu

               zariadenia

      – § 144zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon )

       

       

      Príloha č. 1

       

      Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov

       

       

      § 55 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon )

       

       

      (1)  Hodnotenie sa v rámci vzdelávania podľa tohto zákona vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov

      a) slovným hodnotením,

      b) klasifikáciou,

      c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

      (2)   Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe.

      (3) Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch nultého ročníka, prípravného ročníka a prvého až štvrtého ročníka základnej školy sa môže hodnotiť slovne týmito stupňami:

      a) dosiahol veľmi dobré výsledky,

      b) dosiahol dobré výsledky,

      c) dosiahol uspokojivé výsledky,

      d) dosiahol neuspokojivé výsledky.

      (4) Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.

      (5) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

      a) 1 – výborný,

      b) 2 – chválitebný,

      c) 3 – dobrý,

      d) 4 – dostatočný,

      e) 5 – nedostatočný.

                  (6)   Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

      a) 1 – veľmi dobré,

      b) 2 – uspokojivé,

      c) 3 – menej uspokojivé,

      d) 4 – neuspokojivé.

                  (7) Celkové hodnotenie nultého ročníka, prípravného ročníka a prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje takto:

      a) prospel,

      b) neprospel.

                  (8) Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy, ktorý bol hodnotený podľa odseku 1 písm. b), sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto:

      a) prospel s vyznamenaním,

      b) prospel veľmi dobre,

      c) prospel,

      d) neprospel.

                  (9)  Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.

                  (10) Žiak hodnotený slovne prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.

                  (11)  Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.

                  (12) Žiak hodnotený slovne prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.

                  (13) Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý; priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.

                  (14) Žiak hodnotený slovne prospel, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“.

                  (15) Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete.

                  (16) Žiak hodnotený slovne neprospel, ak z  niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“.

                  (17) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný.

                  (18) Žiak, ktorý bol na konci druhého polroku hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky. 

                  (19) Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí.

       

       

      § 56 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon )

      Určuje podmienky skúšania a klasifikovania v náhradných termínoch a opravných skúškach.

       

       

      § 57 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon )

      Určuje podmienky komisionálnych skúšok.

       

       

      Príloha č. 2

       

      D E K L A R Á C I A    P R Á V    D I E Ť A ŤA

       

      vyhlásená Organizáciou spojených národov

      20. novembra 1959

       

      1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
      2. Právo na zdravý duševný a telesný vývoj.
      3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.
      4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
      5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.
      6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
      7. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
      8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc.
      9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a zneužívaním.
      10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a  na výchovu v  duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

       

       

      Príloha č. 3

       

      Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov / v úplnom znení od 1.3.2011 /

      § 144
      Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia


      (1) Dieťa alebo žiak má právo na
      a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
      b) bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách, 80)
      c) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,
      d) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
      e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
      f) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
      g) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
      h) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
      i) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
      j) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
      k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
      l) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
      m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
      n) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24,
      o) náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi; toto ustanovenie sa nevzťahuje na škodu podľa osobitného predpisu.80a)

      (2) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

      (3) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku;14) nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

      (4) Dieťa alebo žiak je povinný
      a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
      b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,
      c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
      d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané,
      e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak,
      f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
      g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
      h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

      (5) Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

      (6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo
      a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
      b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,
      c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
      d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
      e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
      f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
      g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

      (7) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný
      a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
      b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
      c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
      d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
      e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

      (8) Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

      (9) Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

      (10) Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

      (11) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v odsekoch 8 až 10.

      (12) Ustanovenia v odsekoch 1 až 11 sa vzťahujú na osoby vo výkone väzby a osoby vo výkone trestu odňatia slobody primerane tak, aby sa ich vzdelávanie zabezpečovalo v súlade s osobitnými predpismi.28)

      § 145


      (1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému uchádzačovi, dieťaťu, žiakovi a poslucháčovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným predpisom.48)

      (2) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého uchádzača, dieťaťa, žiaka alebo poslucháča. Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného uchádzača, dieťa, žiaka, poslucháča a pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

      (3) Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného predpisu.48)

      (4) Škola alebo školské zariadenie podľa tohto zákona nesmie uchádzača, dieťa, žiaka a poslucháča postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.

      (5) Zamestnávateľ, ktorý je materskou školou, základnou školou, základnou umeleckou školou, strednou školou, školou pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, jazykovou školou alebo školským zariadením, je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať s pedagogickými zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom.