• Zápisný lístok

   • Zápisný lístok je možné stiahnuť, alebo osobne vyzdvihnúť v školskej jedálni. Je potrebné vyplniť všetky údaje, vrátane tel.čísla, e-mailu a IBAN-u!! Odovzdať v školskej jedálni.

    Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie.

    ČAS VÝDAJA OBEDOV

    11:15 – 11:30       - výdaj obedov do obedárov                          

    11:30 – 14:00       - výdaj obedov stravníkom v ŠJ

    Evidencia výdaja stravy je realizovaná prostredníctvom čipov.

     

           ÚHRADA   STRAVY

    Stravníci uhrádzajú stravu mesačne vždy vopred na účet ŠJ do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca.

    Posledná platba na mesiac jún musí byť zrealizovaná do 10. mája.

    Číslo účtu ŠJ  (IBAN)

    SK51 5600 0000 0077 2891 6005

    Spôsob platenia stravného:

    • Trvalým príkazom v banke
    • Internetbankingom
    • Vkladom v hotovosti v banke na účet
    • NIE   ŠEKOM   !!!

    Do kolónky variabilný symbol  (VS)  vpíšte Váš variabilný symbol, ktorý bol stravníkovi pridelený na začiatku stravovania.  Bez VS nie je možné platbu identifikovať, preto je nutné uvádzať ho pri zadaní každej platby. VS sa u stravníkov počas celého obdobia nemení.

    Do kolónky správa pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a triedu .

    Ak nebude mať stravník na konci mesiaca platbu evidovanú na svojom konte, strava na nasledujúci mesiac bude zablokovaná.

    VRÁTENIE PREPLATKOV

    Preplatky za odhlásené obedy sa vyúčtujú k  30. 06. a preplatok bude poukázaný na účet, ktorý ste uviedli v zápisnom lístku. Preplatky sa vracajú jedenkrát ročne v mesiaci  JÚL.

    Zmenu čísla účtu je stravník povinný písomne nahlásiť ŠJ.

    ČIPOVÉ   KĽUČENKY

    Stravníci dostanú čipovú kľúčenku, ktorú si osobne prídu prevziať do  kancelárie ŠJ.

     Za žiakov kľúčenky prevezmú   ZÁKONNÍ   ZÁSTUPCOVIA !!!

    • v prípade, ak si stravník zabudne čip, obed dostane až po nahlásení v kancelárii ŠJ, kde dostane náhradný (jednodňový) lístok
    • pri strate kľúčenky si  stravník  musí novú zakúpiť za poplatok  4,80 €
    • po ukončení povinnej školskej dochádzky, resp. prestupe na inú školu, je stravník povinný čip vrátiť, alebo ho uhradiť v plnej výške 4,80 €

     

    POKYNY K ODHLASOVANIU STRAVY

     

    Žiadame všetkých stravníkov, aby sa v prípade potreby odhlasovali zo stravy minimálne jeden deň vopred od 7:00 do 14:00 hod. nasledovným spôsobom:

    cez internet  (na web stránke školy, alebo v mobilnej aplikácii Strava.cz)

    Prihlasovacie údaje si môžete vyzdvihnúť v kancelárii ŠJ.

    • telefonicky na číslach:    0918 215 043, 0910 550 035
    • prípadne osobne v kancelárii ŠJ (nie cez SMS a e-mail !! )
    • V pondelok  je možné odhlásiť stravu  od  7:00 – do 7:30 hod.

    V prvý deň PN, kedy rodič nestihne odhlásiť dieťa zo stravy, obed je možné odobrať do obedára v čase od 11:15 do 11:30.

    Za  NEODOBRATÚ, alebo včas  NEODHLÁSENÚ  stravu, sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

    V prípade trvalého odhlásenia zo stravovania, je potrebné odhlásiť  sa  PÍSOMNE !!!

    Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

    Novelizáciou zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sa opätovne zavádza dotácia obedov v materských a základných školách s účinnosťou od 01.05.2023.

    Žiak základnej školy, dieťa predškolák alebo dieťa materskej školy v hmotnej núdzi má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.

    Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť stravné v plnej výške.

    Dotácia na stravovanie sa poskytuje plošne, neprihliada sa na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu, čiže dieťa si môže uplatňovať dotáciu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

     Dotácia na stravu sa poskytuje v sume:

    »  2,10 eur na prvom  stupni ZŠ

    »  2,30 eur na druhom stupni  ZŠ