• Školská knižnica

   • Zdroj vzdelávania a sebavzdelávania a tiež informačné centrum pre žiakov i pedagógov.

    1. Žiacka knižnica
        Činnosť žiackej knižnice je zameraná na:
    - podporu čítavosti žiakov,
    - prehĺbenie estetickej výchovy,
    - rozširovanie poznatkov z náučnej literatúry,
    - zdokonalenie čitateľských zručností,
    - prácu s internetom – získavanie informácií,
    - spoluprácu s Kysuckou knižnicou v Čadci –besedy so spisovateľmi.

    2. Učiteľská knižnica
        Činnosť učiteľskej knižnice je zameraná na:
    - využívanie doplňujúceho knižného materiálu,
    -  podporu vyučovacieho procesu,
    -  metodického materiálu v súlade s učebnými osnovami.
     
    Školská knižnica má 6500 knižničných jednotiek, z toho 3500 z odbornej literatúry a 3000 z krásnej literatúry.


    Výpožičný čas: utorok 12.45 – 14.15 hod.