• Voľné pracovné miesto

  • ZŠ, M. R. Štefánika 2007/14 v Čadci prijme do pracovného pomeru

   Pracovná pozícia: pedagogický asistent

   Termín nástupu: 01.03.2024

   Pracovný pomer: na dobu určitú

   Druh pracovného úväzku: 100%

   Miesto výkonu práce: Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca

   Mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

    Predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca:

   - kvalifikačné predpoklady v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
   - bezúhonnosť

   - zdravotná spôsobilosť (doloží iba úspešný uchádzač)

   - ovládanie štátneho jazyka

    

   Ďalšie požiadavky:

   - prax v odbore vítaná,

    - vzťah a rešpekt k individualite dieťaťa,

   - znalosť práce s PC (Word, Power point, Excel, internet),

   - flexibilita, kreativita, kritické myslenie,

   - komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť,

   - trpezlivosť a ochota pomáhať, schopnosť pracovať tímovo.

    

   Požadované doklady:

   - žiadosť o prijatie do zamestnania

   - štruktúrovaný profesijný životopis

   - písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15, ods. 3 Zákona č.138/2019 Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

    

   Požadované doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na e-mailovú adresu: zsstefanikacadca@gmail.com do 16.02.2024

    

   Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.